Gå til forrige måned Juni 2024  Gå til neste måned
S M T O T F L
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Legg inn aktivitet


Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
19.08.2007
Forsvarets Veteranadministrasjon

Jan Molberg - FVADet etterfølgende er et sammendrag av den tale som sjefen for Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA), Oblt Jan Molberg holdt i Oslo Militære Samfund den 19. mars  hvor han pekte på den vekt som Forsvarssjefen general Sverre Diesen i mange år har hatt på anerkjennelse av veteranene.
Dette resulterte i opprettelsen av Forsvarets Veteranorganisasjon den 1. februar 2006. Den nye organisasjonen som er en del av Forsvarsstaben, skal som koordinator være øverste rådgivende og veiledende instans i alle veteransaker.

Kilde FVA

HVA ER EN VETERAN?
Veteranbegrepet er i Norge tradisjonelt knyttet til forsvar av nasjonen, spesielt til siste verdenskrig. Slik er det ikke lenger. Norge har lenge deltatt i internasjonale operasjoner både under FN lyseblå flagg og NATOs mørke blå, som for eksempel i Afghanistan. Vi har også sagt ja til å delta i EU nye innsatsstyrker. Det betyr at vi produserer veteraner hver eneste dag, og da blir begrepene med en gang nære og ofte personlige. Vi må ta inn over oss at internasjon-ale operasjoner og de ”nye veteraner” fra INT OPS i de første årene med norsk deltakelse i internasjonale operasjoner ofte kom i skyggen av de historiske bakteppet. Vår tradisjonelle oppfatning av veteranbegrepet og det faktum at under den kalde krigen var det mer meritterende å tjenestegjøre i Brigaden i Nord-Norge enn for eksempel i UNIFIL gjorde at det ble slik.
Men, slik er det ikke lenger, og i det arbeid som FVA utfører defineres veteranbegrepet slik:
-En veteran er en som har avsluttet en tids- og stedsbegrenset skarp operasjon innenlands eller utenlands.Norge har i mange år hatt veteraner.Alle dem som deltok i krigen 1940-45, både i selve felttoget i 1940 for eksempel Alta Bataljonen pluss alle dem som deltok i motstandsarbeidet både her hjemme og ute er anerkjente veteraner.
Nå er ikke det å være veteran noen diagnose, det er en honorær betegnelse, og det var dette som forsvarssjefen satte på kartet ved opprettelsen av FVA den 1. februar 2006. Vi finner imidlertid ikke noe steds i Forsvarets personell lovgivning begrepet ” veteran” brukt som betegnelse på Forsvarets personell med slik bakgrunn som vi legger i begrepet. Det ville på mange måter vært lettere om man hadde også offisielt innført begrepet ” veteran”, fordi det er positivt vinklet. Da ville alle kunne akseptere å være veteran, helst ” stolt veteran”.

KRIGSSEILERNE
Veteraner fra 2. Verdenskrig er første og fremst våre krigsseilere, alle dem som bemannet vår flåte i ” de fem lange år” og alle de vansker de møtte da krigen var over og de igjen skulle forme sin hverdag. Man visste ikke den gang for 50 år siden så mye om ettervirkninger og senskader. For dem det angikk ble det derfor en kamp på liv og død,og det ble faktisk opp til krigsseilerne selv, enkeltvis eller samlet å føre kampen mot myndighetene. Man hadde ingen brukbare retningslinjer å forholde seg til,og så hadde man alle dem som mente å vite bedre når veteranenes og spesielt krigseilernes skjebner ble diskutert..

KRIGSINVALIDEFORBUNDET
Det store samlingspunkt ble Krigsinvalideforbundet. Det arbeid man der i alle år utførte og fortsatt utfører, la grunnsteinen både for vår forståelse og respekt for alle dem som deltok i 1940-45,og også for de nye lover og regler vi etter hvert fikk og som i dag er innbakt i vårt lovverk. Det kom ikke av seg selv, det ble kjempet frem, men for mange som trengte hjelp ble dessverre ventetiden for lang, resultatet kjenner vi og det er mitt håp at vi denne gang ikke skal behøve å gjøre de samme feilene om igjen, dvs for sent og for lite som stort sett ble våre veteraner fra 1940-45 til del.

DET ORGANISERTE VETERANARBEID
Veteranene fra 1940-45 organiserte seg tidlig. .Ikke alle var like heldige og historien om våre krigsseilere og krigsinvalider og spesielt deres forhold til etterkrigssamfunnet ikke minst myndighetenes ofte avvisende holdning er ikke spesielt hyggelig lesning for vår generasjon som faktisk står i gjeld til de kvinner og menn som deltok i motstandskampen 1940-45. Og så, selv om krigen er slutt, så fortsatte vi og fortsetter også i dag å produsere veteraner. I de første årene etter 2. Verdenskrig fikk man så det som faktisk ble det største gruppe av ” de nye veteraner”

TYSKLANDSBRIGADENE
Mer enn 50.000 unge norske menn og noen få kvinner reiste til Tyskland ” for fredens skyld” som det het om dem som gjorde tjeneste i våre Tysklandsbrigader i årene 1947-53.Hele 40 av dem omkom i tjenesten i Tyskland.

FN-OG NATO VETERANER
Med opprettelsen av UNEF i Midt-Østen i 1956,fikk vi de første norske FN-Veteraner, hvis vi da ser bort fra de kvinner og menn som gjorde tjeneste ved Det norske Feltsykehuset i Korea 1950-53.Internasjonale operasjoner, først i regi av FN og senere under NATOs mørkeblå flagg og senest som del av EUs kampgrupper, har gitt oss ennå flere veteraner, senest fra Balkan, Irak og Afghanistan.

VETERANFORBUND
Foreløpig har vi to slike forbund, det eldste er FN- Veteranenes Forbund, ( FNVLF) tidligere FN-Befalets Landsforening fra 1960,i dag med ca 5.500 medlemmer , befal og mannskaper i alle aldre og alle gradskikt og Veteranforebundet SIOPS fra 2006 med ca 200 aktive medlemmer, bestående av som navnet sier av Skadde fra Internasjonale Operasjoner.

INTERNASJONAL INNSATS KOSTER
Norge som nasjon har hatt betydelige omkostninger, både økonomiske og ikke minst hva angår personell. Foruten de 40 som mistet livet i tiden 1947-53 under tjenesten i Tyskland var det hele 21 kvinner og menn som ga sitt liv for fredens sak i Libanon. Totalt dreier det seg om et tap på 84 døde i tillegg til de mange som har sår på kropp og sjel etter tjenesten.

HOVEDMÅLET
La oss se på hovedmålene for vår virksomhet;
- Sikre at den enkelte veteran får reell tilgang på riktig informasjon fra FVA om hva Forsvaret kan gjøre for den enkelte , med vekt på våre aktiviteter for eksempel veterantreff sentral og lokalt, kortsiktig og langsiktig.
- Sikre at den enkelte veteran får informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter med krav til den enkelte om i størst mulig grad selv også bidra til sin egenutvikling
- Sikre lik og alminnelig tilgang for den enkelte veteran med tanke på aktiv deltakelse i så vel organisasjonsarbeid som i den demokratiske prosess knyttet opp til egne rettigheter
- Sikre gjennomføringen av anerkjennende tiltak for veteranere Forsvarets Veteranadministrasjon har en visjon

OVERORDNET MÅL OG PRIORITERING
Det er tre hovedprinsipper for FVAs virksomhet basert på personellets rettigheter før, under og etter tjenesten ute. Vi snakker da om å informere om personelles plikter, rettigheter og status som sammen med Statens generelle informasjonsplikt som arbeidsgiver og Forsvarets Verdigrunnlag utgjør basis for FVA informasjonsstrategi,
- Sørge for at alle veteraner til enhver tid skal føle seg som del av det norske samfunnet med de rettigheter og plikter som naturlig faller på den enkelte i kraft av vedkommendes kompetanse og status som veteran.
- Sørge for at kunnskap og erfaring fra veteranene og deres organisasjoner skal bidra til å heve den kompetanse som både landet, tjenesten ute ,Forsvaret selv og veteranenes egne organisasjoner er avhengig av for at tjenesten både for den enkelte og for avdelingene ute og hjemme skal oppleves positivt.
- Sørge for å legge forholdene til rette i forholdet til arbeidet opp mot veteranenes egne organisasjoner, slik at arbeid med veteraner og veteransaker overalt, både sentralt og lokalt oppfattes utelukkende som positivt, utfordrende og meningsfullt for både ansatte i FVA og ellers i Forsvaret, samt ikke minst for de tillitsvalgte og vanlige medlemmer av veteranenes egne organisasjoner
- Sørge for at alle tiltak som iverksettes har en rekrutteringsfremmende form.

VETERANER HJELPER VETERANER
Ingen kan tale veteranenes sak bedre enn veteranene selv. Det burde derfor være i veteranenes egen interesse at man samlet seg, også organisatorisk, gjerne i ett samlende forbund for eksempel Norsk Veteranforbund, i daglig tale Veteranforbundet, hvor alle deltakere fra både norske militære operasjoner før og nå for eksempel Tysklandsbrigadenes veteraner, Korea- Veteraner , Kongo-veteraner, Gaza-veteraner og våre veteraner fra Balkan, fra tjenesten både under FNs lyse blå og fra tjeneste under NATOs mørkeblå flagg kunne samles i ett overordnet forbund uten at man skulle behøve å gi avkall på sin egenart. Dette kunne muligens gi ennå bedre grunnlag for kurs og støtte på nordisk grunnlag og eventuelt også organisasjonsutvikling av de enkelte særforbund i samarbeid med FVA. Poenget er at man kraftsamler uten dermed å oppgi sin egenart!

GAMLE SAKER TAR TID
FVA har stort sett hele dette året har arbeidet med såkalte ” gamle saker”. Det dreier seg stort sett om saker fra UNIFIL-perioden i Libanon, samt fra Balkan, og det er gammel elendighet eller ”gamle synder” som vi nå med vekslende hell forsøker å rydde opp i. Jeg er stolt over å kunne si at vi stort sett har lykkes, men det har vist seg at enkelte saker tar lenger tid å løse enn vi først hadde tenkt. Det går stort sett på tilgjengeligheten av nødvendig informasjon, noe som kan ta tid å fremskaffe siden så mange avdelinger nå er nedlagt. Forsvarets Veteranadministrasjon i denne perioden hatt ca 4200 henvendelser som har resultert i ca 280 saker, hvorav noen er løst og noen er i prosess. Ikke uventet viser det seg at den frustrasjon som enkelte veteraner tidligere ga uttrykk for, etter hvert forsvinner når veteranerne ser at det er noen som tar tak i ”deres sak”.
Det vil imidlertid være feil å hevde at nettopp derfor er sjansene eller mulighetene for psykiske senvirkninger nærnest ikke eksisterende. Slik er det ikke. All erfaring og all forsking. viser at jo flere skarpe oppdrag vi deltar i, jo mer øker sjansen for at personellet før eller senere blir innhentet av psykiske eller fysiske senskader, ofte flere år etter avsluttet tjeneste. Vi har alle sammen en terskel, det individuelt, men ingen vet hvor høy den er. La det imidlertid også være sagt,de aller, aller fleste av dem som deltar eller har deltatt i internasjonale operasjoner klarer seg bra, sogar meget bra både ute under tjenesten og hjemme etter endt tjeneste. Men, det er noen som sliter med minnene om sterke opplevelser, og det er disse vi hører om i ettertid, i pressen, i radio og i fjernsynet. Det er også disse menneskene ( ca 5%) som trenger være spesielle oppmerksomhet. Ofte er det her snakk om veteraner som for ikke lenge siden deltok i de pågående internasjonale operasjoner i Irak og Afghanistan. I arbeidet med disse menneskene og denne problematikken må man være varsom så man ikke ”sykeliggjør” alle veteraner. UNIFIL-undersøkelsen fra 1992 konkluderte med at hel 80% av dem som svarte, mente at de at de hadde overveiende positive erfaringer fra tjenesten med seg over i det sivile liv; både militært ,sosialt, og psykisk sivilt .(Aarhaug, Weisæth,Mehlum og Larsen 1993),UNIFIL- studien dokumenterte at 5% av personellet hadde høy grad av post-traumatiske reaksjoner etter en periode på gjennomsnittlig 7 år etter avsluttet tjeneste. Jeg maner derfor til en smule edrulighet når man fokuserer på alle dem som har problemer etter endt tjeneste. Det er ingen grunn til å gjøre problemene større enn hva de er. Selv med en skadeprosent på 3-5%, muligens noe mer, så er tallene store nok. Personellet har også familier, og for hver veteran med problemer, så er det altså ikke bare om enkelttilfeller, men også om hele familier som trenger hjelp.

FAMILIENETTVERK OG ANERKJENNELSE
Derfor er et familenettverk eller pårørendegrupper også tiltak i det pågående arbeid, selv om vi gjerne ser at både kameratgrupper og familie -og nettverksgrupper organiseres innenfor eksisterende veteranorganisasjoner. Ved sentrale samlinger av slike støttegrupper er FVA med som et naturlig ledd i det pågående arbeid, gjerne i samarbeid med spesialister fra Forsvarets Sanitet. Så det er altså ikke noe spesielt at vi ser etter dem som mest trenger til hjelp og støtte, og at vi prioriterer dem. Budskapet er at Forsvaret tar ansvar for sine veteraner. Det gjør vi ved å vise anerkjennelse og respekt, og dette er spesielt viktig like overfor personell som kanskje lenge og altfor lenge har vært henvist til seg selv , ofte også uten den nødvendige anerkjennelse som ligger i å kunne motta en medalje med tilhørende diplom og håndtrykk som takk for vel utført tjeneste. Anerkjennelse kan være så mangt, et klapp på skulderen og et anerkjennende ord er ofte nok i felt, men mange forventer noe mer.
Anerkjennende tiltak viser seg å være betydelig undervurdert. Vi har rett og slett ikke væt gode nok til det. Anerkjennende tiltak må synliggjøres i form av for eksempel en medalje eller en annen spesiell form for oppmerksomhet. Derfor prioriterer nå Forsvarets Veteranadministrasjon anerkjennende tiltak som veterantreff landet rundt, det samme gjelder markeringer av jubileer og deltakelse ved veteransamlinger ute i lokalmiljøene.

MÅLGRUPPE OG FORMÅL.
Så er det mange som spør hvor mange dreier det seg om ? Hva er FVAs målgruppe? Målgruppen som FVA skal arbeide innenfor er som jeg presiderte innledningsvis militært personell som har avsluttet en tids-og stedsavgrenset skarp operasjon innenlands eller utenlands. Og, FVA skal primært ha ansvar for den delen av veterankorpset som utgjøres av personell som ikke har et fast tilsettingsforhold og/eller til daglig tjenestegjør i Forsvaret. Vi snakker da om ca 110.000 norske kvinner og menn i alle aldre.

VETERANER I ALLE ALDRE
En veteran er ikke nødvendigvis en gammel mann eller for den saks skyld, en kvinne. Veteranbegrepet knytter seg til den tjenesten man har hatt dvs en skarp tjeneste i en tidsbestemt periode, nasjonalt eller internasjonalt. Det dreier seg om et tidsspenn på ca 60 år, og derfor er det en glede å se veteraner i alle aldre komme sammen når FVA sammen med FNVLF arrangerer veterantreff over hele landet samtidig som vi hver gang vi arrangerer slike treff også åpner en ”filial” av FVA på stedet slik at veteraner som ikke i det daglige sogner til Oslo-området også skal få anledning til å ta direkte kontakt med våre folk når vi besøker de enkelte områder/regioner landet over.

MANDAT/OPPGAVER
Innledningsvis sa jeg at FVA pva Forsvaret skal være det overordnede kontaktpunkt for alle veteraner i deres søken etter kontakt med Forsvaret. Vi skal også være Forsvarssjefens rådgivende organ i alle spørsmål som angår veteransaker. For best mulig utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser, militære og sivile, skal FVA ivareta og koordinere alle tiltak som berører veteraner og veteranvirksomheten. Det er således også FVA som på vegne av Forsvarssjefen representerer den koordinerende myndighet for bruk av Forsvarets samlede ressurser

DOKUMENTASJON
Ikke minst i saker som omhandler senskader, og hvor kravene til dokumentasjon/bevis i dag er såkalte abolutte, bør man kanskje arbeide for en oppmykning av reglene, ikke minst fordi tiden for skaden og tiden da kravet reises ofte ligger lang fra hverandre i tid og dokumentasjonen er ofte ikke tilgjengelig ut fra organisasjonsmessige endringer,for eksempel nedleggelse av avdelinger. Størstedelen av de saker som FVA behandler, er altså saker som fortsatt ikke er avgjort. Et rimelig krav synes da å være at man snarest fikk nok en markert høyning av dagens erstatningssum etter Forskrift av 1. januar 2005 og med høyeste uttelling på minst 10G Kanskje er også tiden moden til å se på en eller annen form for pensjon til våre fredsveteraner.

FREMTIDIGE LOVENDRINGER
Det har vært diskutert om ikke Norge trenger en veteranlov på lik linje med hva man finner hos andre nasjoner med større krigserfaring enn oss. Det er også dem som mener at det ikke er nødvendig , men at vi ville være godt hjulpet om vi klarte å samle alle eksisterende lover og forordninger eventuelt supplert med en god pensjonsordning for våre veteraner. Jeg føler at det ikke vil være riktig av meg her og nå å gå nærmere inn på denne problemstillingen, da disse sakene for øyeblikket er under utredelse.
I Stortingsprop nr 1 ( 2006/2007) s.49 er nevnt oppfølging av personell som har deltatt i internasjonale operasjoner samt etableringen av arbeidsgrupper som skal se på arbeidsgivers ansvar og veteranenes rettigheter. Berørte instanser og organisasjoner ble trukket inn i arbeidet og fra høsten 2006 ble det etablert en egen intern arbeidsgruppe i FD bl.a. med deltakelse fra både FNVLF og fra FVA. Det ble også etablert en inter-departemental arbeidsgruppe med representanter fra både FD,Helse og Sosial Dep, Justis Dep mfl. Gruppen har i sitt arbeid støttet seg på flere referansegrupper hvor FVA har deltatt.

SKADE OG ERSTATNINGSSAKER
Når det gjelder skade - og erstatningssaker, så har man altså kommet så langt at man har nedsatt to grupper som skal se nærmere på hvorledes man nærmere kan utrede veteraners rettigheter, dette i samarbeid med veteranorganisasjonene selv. Her er det mye vi fortsatt ikke vet nok om, for eksempel;
  1. Omfanget av antatte skader etter utenlandsoperasjoner
  2. Antatte erstatningssaker, også skjulte (mørketallssaker)
  3. Hva slags saker er det snakk om, tunge saker ?
  4. Vurdere utredningskompetanse
  5. Hva antas slike saker å omfatte i såkalt skadeverdi ?

VETERANSENTER
Vi er også opptatt av å kunne etablere et nasjonalt hjem for våre veteraner ” Et sted å være”, et sted som også skal være et ressurs,-og rekreasjonssted iht egen innstilling. Et slikt sted skal kunne gi prioritet til våre krigsinvalider og sammen med Forsvarets Veteranadministrasjon skal det være en del av forsvarsstrukturen. Et utvalg under ledelse av tidligere forsvarssjef, general Arne Solli har vært nedsatt for å se på innholdet og Forsvarssjefen har selv uttrykt sin interesse for at et slik prosjekt kommer på plass så snart som mulig, men da slik at det både vil være eid og drevet av Forsvaret innfor Forsvarets Militære Organisajon (FMO). Utvalgets innstilling ble levert 15. mai iht plan, men er foreløpig unndratt fra offentligheten

KAN FVA BLI BEDRE?
Ja, det kan vi og det dreier seg først og fremst om å være synlige, kall det gjerne mer synlig enn nå ved hele tiden å bearbeide, videreutvikle og vinne erfaringer med det konsept vi har. Det er alt sammen noe som har vår største oppmerksomhet.

KAN OGSÅ ANDRE BLI BEDRE?
Det arbeid som jeg og mine medarbeidere er opptatt av dreier seg i aller høyeste grad om et samarbeid, et samspill som også innbefatter hvordan vi skal få mest av de økonomiske midler som myndighetene til enhver tid stiller til disposisjon for våre veteraner. Jeg tror at vi kunne få mer ut av de tildelte midler hvis veteranorganisasjonene kunne finne sammen i f eks en nasjonal veteranorganisasjon hvor den enkelte organisasjon vil kunne beholde det som er organisasjonens særpreg, men hvor man kunne enes om de store linjer til beste for alle våre veteraner.

Fra mitt ståsted vil jeg hevde at det på mange måter ville lette arbeidet hvis vi i Forsvarets Veteranorganisasjon kun hadde en organisasjon å forholde oss til, for eksempel i form av en paraplyorganisasjon for alle veteranforeninger og forbund. En slik tanke vet jeg at FNVLFs president Odd Helge Olsen også er opptatt av, og kanskje vi i løpet av kort tid vil se en slik paraplyorganisasjon i form av slikt samarbeidende norsk veteranforbund
 
Relaterte linker: 
 
 
 
 
Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:03.11.2007 02.17.54
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
:: (20.12.2013) Tanker om veien videre
:: (01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
:: (26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
:: (24.01.2013) Veteranene møtes med handling
:: (14.12.2012) Å legge Steen til byrden
:: (16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
:: (14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
:: (22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
:: (26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
:: (21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
:: (29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
:: (18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
:: (17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
:: (13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
:: (01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
:: (23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
:: (13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
:: (08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
:: (06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
:: (08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
:: (28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (21.05.2011) Senskader og oppfølging
:: (21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
:: (02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
:: (02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
:: (02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
:: (28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
:: (18.02.2011) Samler seg bak krav
:: (31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
:: (15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
:: (11.01.2011) Støtte til veteraner
:: (09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
:: (08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
:: (07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
:: (07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
:: (23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
:: (19.11.2010) 100 millioner til veteranene
:: (19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
:: (05.11.2010) En mors appell til politikerne
:: (05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
:: (20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
:: (13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
:: (13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
:: (03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
:: (15.07.2009) Krigens pris er høy
:: (29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
:: (08.05.2009) Et løft for veteraner
:: (07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
:: (18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
:: (01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
:: (05.01.2009) Stolt over veteranene
:: (24.12.2008) Kvelden før kvelden
:: (14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
:: (14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
:: (13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
:: (12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
:: (10.12.2008) Veteranenes forkjempere
:: (05.12.2008) Hvor er dere?
:: (16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
:: (21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
:: (16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
:: (15.07.2008) Veteranlov på høring
:: (25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
:: (03.06.2008) Veteransenter etablert
:: (10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
:: (13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
:: (25.11.2007) Frist for å søke erstatning
:: (20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
:: (19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
:: (07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
:: (24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
:: (31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
:: (11.08.2007) Debrief hjelper ikke
:: (25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
:: (15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
:: (21.03.2007) Hjelper å snakke ut
:: (20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
:: (12.03.2007) Skal utrede veteransenter
:: (26.01.2007) På veteransporet
:: (06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
:: (20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
:: (20.11.2006) FN-veteran anker
:: (18.10.2006) FN-veteran vant over staten
:: (06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
:: (30.09.2006) SIOPS formelt etablert
:: (06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
:: (05.09.2006) Veteran saksøker Staten
:: (13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
:: (19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
:: (03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
:: (02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
:: (11.01.2006) Historien gjentar seg!
:: (09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
:: (07.01.2006) Veteraner saksøker staten
:: (08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
:: (08.12.2005) På TV: Minnenes terror
:: (14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
:: (14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
:: (10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
:: (27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
 
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken