Gå til forrige måned Juni 2024  Gå til neste måned
S M T O T F L
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Legg inn aktivitet


Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
14.01.2006
Sammen for et moderne forsvar

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (AP)Vi gjengir her i sin helhet Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens foredrag i Oslo Militære Samfund 9. januar 2006, hvor hun redegjør for regjeringens linjer som omfatter Forsvarets drift, utvikling og oppgaver.  Dette berører absolutt Forsvarets deltagelse i internasjonale operasjoner.

Kilde odin.dep.no
Foredrag av Forsvarsministeren

Innledning
Mine damer og herrer, kjære forsvarsvenner.

Forsvar i vår tid handler om å være fleksibel. Forskjellen mellom Forsvarets operasjonsområder er svært stor.  Jeg har sett det selv. I nord krever uvær, kulde og mørke spesiell kompetanse, utenlands kan vi møte tropehete og sand. De kulturelle forskjellene er også store.

Dette gjør forskjellen i oppgaver enorm. Forsvarets kvinner og menn skal kunne handle på vegne av landet vårt både på havet i nord og overfor landsbybefolkningen i Afghanistan. De skal ha norske verdier og robust folkerettslig opplæring i bagasjen.

Mine første 100 dager som statsråd er snart omme. Derfor er jeg glad for invitasjonen til denne tradisjonsrike talestolen. Den er godt egnet for å gi til kjenne retningen på Stoltenberg II-regjeringens sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Som statsråd med det politiske ansvar for landets militære maktapparat er det med ydmykhet og respekt jeg har gått løs på min oppgave. Likevel vil jeg ikke vike tilbake for vanskelige beslutninger når det trengs.

Verden er i forandring. Staten Norge skal videre og Forsvaret skal videre.

Soria Moria-erklæringen er utgangspunktet for regjeringens arbeid de neste fire årene. Den gir politikken retning og karakter også innen sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi har spesielt tydelige ambisjoner innen tre områder.

For det første fortsetter Regjeringen moderniseringen av Forsvaret som Stoltenberg I-regjeringen startet ved begynnelsen av tiåret. Fokus må være på operativ forsvarsevne. Midlene vi setter av til militære formål skal brukes slik at Forsvaret kan løse sine oppgaver best mulig.

For det andre vil regjeringen rette oppmerksomhet mot nordområdene. Dette er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. De store mulighetene er drivkraften her. Men vi står også overfor store utfordringer, og Forsvaret skal fremdeles spille en viktig rolle i nord.

For det tredje er globalisering et av de viktige utviklingstrekkene i vår tid. Regjeringen ser tydelig at dette får konsekvenser for sikkerhets- og forsvarspolitikken. Derfor vil vi bidra aktivt til å fremme en internasjonal rettsorden bygget på FN og folkeretten. Norsk militært engasjement i FN skal økes. Både FN og NATO er grunnsteiner i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Disse temaene utgjør strukturen i mitt budskap i kveld. Jeg vil begynne med de internasjonale forhold, fortsette med nordområdene og avslutte med den videre utviklingen av Forsvaret.

Forsvaret som internasjonalt redskap
Norge har vært en aktiv deltager i den moderne tids samarbeid om internasjonal sikkerhet siden vi forpliktet oss til FN-pakten i 1945. En ny dimensjon kom til da vi tok del i opprettelsen av NATO fra 1949. Bakteppet var erfaringene fra den annen verdenskrig.

Den kalde krigen gjorde at Forsvaret i hovedsak måtte konsentrere virksomheten her hjemme. Det skyldtes Norges geopolitiske posisjon som nordflanke i alliansens forsvar. Selv om alliansens planer og øvelser var basert på innsetting av mobile styrker i utsatte områder, ble forsvaret i Norge statisk.

Norge forberedte mottak av allierte styrker og bygget militærleire og forsvarsverk. Men for mange allierte innebar beskyttelsen av nordflanken en internasjonal innsetting – heldigvis ble det med planer og øvelser. Norske utenlandsoperasjoner ble derimot regnet som en tilleggsaktivitet.

Dette er hovedgrunnen til at moderniseringen har vært mer krevende for oss enn for flere av våre allierte. Først etter murens fall kom helheten av våre forpliktelser til syne. De fulgte av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen; et mer sammensatt risikobilde, mindre betydning av geografisk avstand og økende gjensidig avhengighet mellom nasjoner og regioner.

I dag opplever vi en økende erkjennelse av det internasjonale samfunns ansvar for å bidra til stabilitet, demokrati og ivaretakelse av menneskerettighetene. Og dette bidrar også til sikkerheten i våre omgivelser. Vi innretter derfor våre militære kapasiteter også med fokus på internasjonale operasjoner.

Den forrige Stoltenberg-regjeringen tok for alvor Forsvaret ut av Den kalde krigens grep og startet en helt nødvendig omstillingsprosess.

Vi som arbeider med Forsvaret – både politikere, militære og ikke minst familier – har på kort tid lært mye.

- Politikere har lært mye om hva internasjonale operasjoner innebærer. Når vi i regjeringen har tatt en politisk beslutning om militær deltagelse i en operasjon – enten det er ute eller hjemme – skal Forsvarets kvinner og menn vite at vi står fullt og helt bak dem.

- De militære har også tilpasset seg. Deltagelse ute er blitt en naturlig del av en militær karriere.

Operasjonene skjer i kompliserte konfliktområder. Intensiteten kan variere. Vårt personell skal derfor alltid være rustet og trent for de mest krevende oppgavene når de reiser ut. De skal arbeide under solid faglig ledelse mens de er ute.

Og de skal få den nødvendige oppfølging når de kommer hjem. De som trenger det skal få medisinsk og psykososial oppfølging. Det er viktig at vi tar vare på våre kvinner og menn som har vært ute i internasjonale operasjoner.

Personellsikkerhet prioriteres svært høyt i Forsvarets operasjoner og tillegges stor vekt når vi vurderer bruk av norske styrker. Det faglige håndverk vårt personell utøver, har imponert meg.

Jeg har sett hvor viktig det er med relevant utdanning, trening og erfaring. Men enhver militær operasjon innebærer risiko.

Vi må derfor hele tiden arbeide for at kombinasjonen av kompetanse, erfaring og utrustning er så god at den gir våre styrker sikkerhet og mulighet til å mestre oppgavene.

- Familiene som er hjemme har også tilpasset seg. Jeg har selv hatt en sønn i Kosovo. Jeg stilte meg mange spørsmål: Hva ventet ham? Var han i trygge hender? Visste han hva han gjorde? Visste sjefene hans det? Var politikerne bevisst sitt ansvar? Jeg tenkte hele tiden på hvordan han hadde det, og gledet meg til den dagen han skulle komme hjem igjen.

Denne erfaringen er nyttig for meg som forsvarsminister. Mange familier har opplevd belastning med å ha en av sine ute i en internasjonal operasjon av flere måneders varighet. Forsvaret er i ferd med å utvikle grunnleggende krav til oppfølging av familiene, og dette er noe jeg vil følge opp. Kvaliteten på innsatsen til våre kvinner og menn beror også på at de som er hjemme har det bra.

Regjeringen vil i tiden fremover prioritere bruk av norske styrker gjennom formelle multilaterale organisasjoner fremfor såkalte koalisjoner av villige stater. Dels fordi dette styrker det internasjonale sikkerhetssamarbeidet og den internasjonale rettsorden. Dels fordi den politiske innflytelsen for stater av Norges størrelse vil være bedre ivaretatt i organisasjoner med fast struktur.

FN
Regjeringen ønsker å stadfeste og styrke den tydelige FN-linjen som har preget Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk siden Den andre verdenskrig.

Norge har i mange tiår deltatt aktivt i FNs fredsbevarende operasjoner, men deltagelsen er blitt kraftig redusert de siste årene. Soria Moria-erklæringen legger opp til en ny opptrapping av norsk innsats i FN-ledede operasjoner med hovedvekt på Afrika, det kontinentet som har sett vår tids mest dramatiske konflikter målt i menneskelig lidelse.

La meg si litt om utviklingen innad i FN for å forklare vår ambisjon om i større grad å kanalisere vår innsats direkte gjennom organisasjonen.

Etter Den kalde krigens slutt iverksatte FN en rekke større og langt mer ambisiøse fredsoperasjoner enn tidligere. Selv om noen av disse ble ganske vellykkede, ble det ved flere tilfeller klart at det ikke var samsvar mellom utfordringene man søkte å løse og de virkemidler man var villig til å bruke for å løse dem.

Manglende evne til å stoppe folkemordet i Rwanda i 1994 og tragedien i Srebrenica i 1995, bidro til at troen på FNs egne fredsoperasjoner fikk et kraftig skudd for baugen. Antallet soldater og offiserer i blå hjelm falt fra 80 000 i 1993 til godt under 20 000 ved årtusenskiftet.

FN har de siste årene selv tatt tak i de utfordringer organisasjonen slet med på midten av 1990-tallet. Forslagene i Brahimi-rapporten om reformer i FNs fredsbevarende operasjoner fra år 2000 – som Norge støttet aktivt opp om – har i høy grad blitt gjennomført. Det gjenstår likevel utfordringer.

Dagens FN-operasjoner er betydelig mer integrerte og robuste enn for ti år siden. De utstyres oftere med kapittel VII-mandat. Det gir anledning til å bruke makt utover selvforsvar. Det har vist seg helt nødvendig. Samtidig har samspillet mellom militære, politiske, humanitære og utviklingsmessige dimensjoner ved overgangen fra krig til varig fred blitt styrket. Vi har også sett en kraftig økning i antall FN-operasjoner og antall mannskaper som gjør tjeneste i dem.

I dag er igjen mer enn 80 000 kvinner og menn engasjert i 18 fredsbevarende operasjoner, hvorav mange har kommet til bare de siste få årene. Flere er avsluttet med suksess. Både i Øst-Timor og i Sierra Leone har FN oppnådd de mål som ble satt for militært nærvær. De videre utfordringene vil hovedsakelig bli av sivil karakter.

I Liberia ble det nylig gjennomført frie og uavhengige valg. Dette førte til at landet nå for første gang på svært lenge har en president som ser ut til å kunne virke samlende. Selv i Kongo – som for inntil få år siden var preget av Afrikas største regionale borgerkrig – ser vi visse tegn til fremgang takket være FNs nærvær.

FN er i dag den største aktør i internasjonal fredsbevaring. Men denne veksten har skjedd uten at rike land i nord har bidratt nevneverdig. Det er i dag hovedsakelig land sørfra, med Bangladesh, Pakistan og India i spissen, som har påtatt seg disse oppgavene.

Norske militære bidrag må vurderes ut fra FNs behov og hvilke kapasiteter Norge har til rådighet – og som gir merverdi. Eksempler er enheter innen planlegging, etterretning, logistikk, og samband som vil gi andre lands bidrag økt effekt. Kampavdelinger kan også bli aktuelt.

De nordiske land har tidligere samarbeidet om å stille kapasiteter til rådighet for FN. Regjeringen har gjenopptatt dette samarbeidet.

Bruk av norske styrker skal være klart forankret i folkeretten. Dette vil normalt være ensbetydende med mandat fra sikkerhetsrådet i henhold til paktens kapittel VI eller VII. Men også annen trygg folkerettslig basis, som retten til selvforsvar eller samtykke fra partene vil kunne ligge til grunn for norsk engasjement.

Folkeretten er også viktig som ramme for atferd i militære operasjoner. Et enkelt feilgrep kan få store konsekvenser. Målsettingen med utenlandsoperasjoner er jo nettopp å spre respekt for menneskerettighetene og for folkeretten.

Det er derfor regjeringen har tatt initiativ til en avtale med afghanske myndigheter. Formålet er å sikre kontroll med at personer som overleveres fra norske styrker til afghanske myndigheter behandles i tråd med internasjonale menneskerettigheter.

Avtalen skal sikre at overleverte personer ikke risikerer å bli utsatt for tortur eller dødsstraff. I tillegg skal både norske styrker, og nærmere avtalte uavhengige tredjeparter, gis adgang til personene så lenge de befinner seg i afghanske myndigheters varetekt.

Regjeringen vil arbeide for at kampen mot terror forsterkes med tanke på både effektivitet og legitimitet.

Vi vil kontinuerlig undervise vårt personell i avtaler, konvensjoner og engasjementsregler. De skal være trygge på seg selv og hva som er rammen for operasjonen. Dette handler om militær profesjonalitet.

Kvinner er ofte de fremste ofrene i vår tids konflikter. Men erfaringene viser at kvinner også er viktige ressurspersoner for konfliktløsning. Resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd (nr. 1325) om kvinner, fred og sikkerhet er derfor svært viktig.

Som en del av oppfølgingen fremmet Generalsekretæren i FN i oktober i fjor en egen rapport. Den presenterer en bred handlingsplan.

Regjeringen vil utarbeide en norsk plan for oppfølging, og vi har begynt arbeidet med å se nærmere på hva Forsvarets rolle skal være. Kunnskap om kvinnenes rolle i de samfunn våre styrker skal operere i, skal inngå som en naturlig del av våre forberedelser til operasjoner.

Dette er en av grunnene til at det er viktig å fokusere på kvinners rolle i Forsvaret. Dessverre har vi i dag en kvinneandel på bare rundt syv prosent. Dette er lavt i forhold til andre deler av samfunnet. Fra i år av inviteres kvinner til frivillig sesjon. Jeg forventer at dette vil øke kvinners kunnskap om Forsvaret, og at vi får flere med på laget.

Når jeg er opptatt av dette er det fordi en høyere kvinneandel i seg selv vil bidra til et bedre forsvar. Derfor vil vi også ha spesielt fokus på å få flere kvinner inn i ledende stillinger i Forsvaret.

NATO
I romjulen stilte Halvor Elvik i Dagbladet spørsmålet om NATO og hvordan norsk sikkerhetspolitikk kan ligge fast når hjørnesteinen er i bevegelse. Dette er et viktig spørsmål. Det er medlemskapet i denne alliansen som er hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk.

For at alliansen skal forbli sterk og relevant må den utvikles videre. Vi kan ikke ta for gitt at alle andre medlemsland ser på alliansen slik vi gjør. Europa og USA har ikke alltid det samme syn.

Som medlemsland må vi ta vår del av ansvaret for at NATO utvikler seg i en retning som vi ønsker, og er tjent med.

Det er i vår interesse at NATO utvikler sitt potensial som politisk konsultasjonsforum. Behovet for å styrke denne funksjonen er stor etter de siste års omfattende utvidelser og nye militære roller.

I alliert sammenheng er det transatlantiske forholdet avgjørende. Norge vil videreutvikle det gode forholdet til USA. Det er samtidig slik at venner sier klart ifra til hverandre. Regjeringen vil derfor fortsette å markere Norges standpunkter i de tilfeller der det ikke er sammenfall i oppfatning mellom oss og amerikanerne.

Det er også i Norges interesse at NATO, som militær organisasjon, forblir effektiv og slagkraftig.

Det er nettopp alliansens militære dimensjon som gjør alliansen unik. Den integrerte kommandostrukturen, transatlantisk militært samarbeid, og evne til krevende militære operasjoner, er egenskaper vi vil hegne om.

NATOs operasjon i Afghanistan, ISAF, vil bli alliansens vanskeligste enkeltoperasjon så langt.

Jeg besøkte de norske styrkene i Afghanistan like før jul. Jeg ble imponert både over NATOs engasjement og de norske styrkenes innsats. ISAF-operasjonen i Afghanistan viser tydelig at alliansen finner sin nye rolle.

ISAF vil være Norges viktigste militære utenlandsoperasjon i lang tid fremover. Den har et tydelig FN-mandat og den er ledet av NATO. Arbeidet norske offiserer og soldater gjør har fokus på både stabilisering av samfunnet og reform av sikkerhetssektoren. Slik bidrar de direkte til å fremme menneskerettighetene i landet.

Derfor er jeg tilfreds med at NATO før jul besluttet å øke engasjementet i Afghanistan. Operasjonen styrkes fra 9 000 opptil 15 000 personer, og utvides geografisk i sør.  Dette er likevel ikke for mange, når vi vet hvilke oppgaver NATO står overfor.

Fokuset for Norges deltagelse i Afghanistan i 2006 vil gradvis skifte fra Kabul til Nord-Afghanistan. Norge leder nå det flernasjonale regionale stabiliseringslaget, i Maymaneh, og vi vil alt tidlig i år bygge opp våre styrker i Mazar-e-Sharif. Foruten støtte og stabselementer vil Norge bidra med en hurtig reaksjonsstyrke på kompanistørrelse. Med dette vil Norge få en sentral rolle i ISAFs samlede operasjoner i Nord-Afghanistan.

Norge vil også bidra med fire F-16 jagerfly i tre måneder. Disse skal operere ut fra Kabul, men vil raskt kunne være til stede over hele Nord-Afghanistan. Flyene er avgjørende for løsningen av ISAFs oppgaver. De hjelper NATOs bakkestyrker i å sette seg i respekt overfor lokale krigsherrer, og viser befolkningen at den kan stole på NATOs beskyttelse.

Flyene øker også sikkerheten betydelig for våre kvinner og menn i uniform som er spredt over store avstander på bakken.

I Afghanistan er militærmakt et uunnværlig, men like fullt utilstrekkelig virkemiddel. Den sikkerhet vi bidrar med er en forutsetning for oppbygging av elementære samfunnsstrukturer.

Regjeringen har satt i gang et arbeid mellom Utenriks-, Justis- og Forsvarsdepartementet for å gjøre den norske innsatsen mer helhetlig. Bakgrunnen er behovet for å se bistandsarbeid og militær stabilisering som sideordnede aktiviteter. Sikkerhet og generell samfunnsutvikling er gjensidig avhengige av hverandre.

Da vinneren av Nobels fredspris, Mohamed ElBaradei, holdt sitt foredrag noen kvartaler unna forrige måned, uttrykte han skuffelse over utviklingen i verden etter Den kalde krigens slutt: Verden ble ikke mer solidarisk og inkluderende. ElBaradei fremholdt at selv om muren mellom øst og vest er revet, gjenstår arbeidet med å bygge broer mellom Nord og Sør – mellom rike og fattige.

Derfor må verdenssamfunnet ha en bred tilnærming. Vår tids utfordringer må ses i en helhetlig sammenheng der mange virkemidler tas i bruk, i tillegg til militærmakt.

Den europeiske union
Norges nærmeste naboer er i Europa. Vi vil fortsette samarbeidet med EU. 

EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid er i sterk utvikling til tross for at EUs grunnlov ikke er ratifisert. Men dette arbeidet fungerer faktisk godt. Utviklingen av innsatsstyrker og opprettelsen av European Defence Agency (EDA) viser det.

EU har et bredt spekter av virkemidler for fred og sikkerhet, både i Europa og globalt. Kombinasjonen av økonomiske, politiske og militære virkemidler er egnet til å sette EUs innsatsstyrker inn i en helhetlig sammenheng.

EU tar sikte på at innsatsstyrkene skal forbedre FNs krisehåndteringsevne. Afrika vil være et aktuelt innsettingsområde. Norge deltar nå i planleggingen og oppbyggingen av den nordiske EU-innsatsstyrken. Den ledes av Sverige, og har også Finland og Estland som deltagere.

For Norge er det også av grunnleggende betydning at samarbeidet som er etablert mellom EU og NATO forblir konstruktivt og åpent.

Men, Norge har ikke først og fremst et forsvar for utenlandsoperasjoner. Vi bruker også klart mest ressurser på virksomheten her hjemme.

Forsvarets rolle i Nordområdene
Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Utfordringene i nordområdene dreier seg ikke først og fremst om militærmakt. Det er energiutvinning, transport, miljø og god forvaltning av viktige marine ressurser som står i sentrum.

Men i dette har Forsvaret fremdeles en sentral rolle, både sikkerhetspolitisk og samfunnsmessig. Forsvaret er i tillegg helt avgjørende for troverdig suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og for å skape respekt for norsk politikk og internasjonale lover og regler.

Vår forsvarsevne i nord består av tre hovedelement. 

For det første ledelsesfunksjoner. Det kreves omfattende kompetanse og infrastruktur for å lede militære styrker. Landsdelskommando Nord-Norge har hovedansvaret for å lede Forsvarets regionale operasjoner i nord, og er skreddersydd for dette.

For det andre har Forsvaret en god evne til overvåkning av våre interesseområder. Vi har oversikt over norske sjøområder og luftrom hele døgnet – hver dag – hele året. Der er alltid like forbløffende å minnes om at havområdene vi overvåker er mer enn seks ganger større enn Fastlands-Norge. Overvåkningen utføres både med satellitt, med fly og helikoptre, med fartøyer over og under vann – og fra installasjoner på land.

For det tredje har vi enheter som kan settes inn over store avstander og være tilstede over tid. Evnen til å reagere er god.

Dette gjelder for eksempel Kystvakten. Saken med tråleren Elektron i høst demonstrerte at Forsvarets personell er godt rustet for oppgavene og besitter relevant kompetanse og godt skjønn.

Forsvarets enheter kan brukes i et bredt spekter av situasjoner – også på svært kort varsel. Forsvarets kampfly trenger bare minutter på å være til stede hvor som helst over Norges territorium, hvis det skulle være behov.

I sum har Forsvaret i dag en troverdig reaksjonsevne og kapasitet til å håndtere dagens oppgaver.

Regjeringen vil utvikle Forsvaret videre i lys av den generelle satsingen i nord. Berøringspunktene med andre statlige og ikke-statlige aktiviteter er mange. Kystberedskap, kystvakt, Heimevernet og redningsberedskap er sentrale bidrag fra Forsvaret.

Tilstedeværelse og troverdighet måles imidlertid ikke bare i form av antall fartøy, fly og soldater. Vi legger vekt på den evnen enhetene har – hva de faktisk kan utrette.

For nordområdene er denne utviklingen positiv. Det vil si at våre moderne våpensystemer vil kunne løse langt flere oppdrag enn de gamle.

Overvåkningssystemene er blitt forbedret. Vi har også tatt i bruk nye kystvaktfartøy med betydelig økt sjødyktighet og forbedret slepe-, rednings-, og miljøvernkapasitet. Nye helikoptre med vesentlig øket lasteevne og rekkevidde vil utvide evnen ytterligere. Våre nye fregatter vil også kunne løse mange flere oppdrag enn de gamle.

Totalt sett får våre militære styrker en betraktelig økt evne.

Tilstedeværelse måles heller ikke bare i statiske baser og forsvarsinstallasjoner. Det avgjørende er at Forsvaret er fleksibelt. Det vil si der det behøves til rett tid, med riktig utrustning og med personell som kan løse oppgavene på en profesjonell måte.

Våre baser tjener først og fremst som utgangspunkt for Forsvarets operasjoner. Det er vår kapasitet til å reagere på episoder og kriser som avgjør kvaliteten på vår forsvarsevne.

I den videre utvikling av Forsvaret må vi derfor prioritere operativ forsvarsevne fremfor flest mulig baser. En viss konsentrasjon av militær virksomhet er en forutsetning for en balansert utvikling av Forsvaret og effektiv tilstedeværelse i nord.

Men selv med konsentrasjon kan vi få en utvikling der Nord-Norge fortsatt relativt sett prioriteres.

Enkelte har reist spørsmålet om hva vår satsing i Nord innebærer. Tilstedeværelse betyr ikke militarisering eller konfrontasjon.

Norge vil følge en samarbeidslinje, basert på at vi innen de fleste områder har felles interesser med våre naboer i nord. Forsvarets ansatte skal alle være gode representanter for Norge.

Videre Omstilling og modernisering av forsvaret
Jeg har til nå fokusert på utenlandsoperasjoner og nordområdene som to viktige elementer i Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Forsvaret skal være fleksibelt for operasjoner både hjemme og ute. I begge operasjonsområder må vi være scenarierobuste; vi må kunne håndtere fremtidige utfordringer, også de som vanskelig kan forutsies.

Regjeringen vil derfor fortsette hovedlinjene i moderniseringen av Forsvaret. Vi vil bevare momentet i omstillingen slik et bredt flertall på Stortinget har vedtatt.

Det moderne Forsvaret stiller høye krav til sine ansatte. Det kreves stor vilje og evne til kommunikasjon og fleksibilitet. Det stilles også høye krav til kompetanse og ferdigheter.

Forsvaret skal settes bedre i stand til å ta vare på kompetanse ervervet både ute og hjemme. Den nye avdelingsbefalsordningen vil sette oss bedre i stand til å lede våre avdelinger i krevende operasjoner. Den vil bedre både personellets sikkerhet og vår evne til å løse oppgavene. 

Forsvaret må gjenspeile det norske samfunnet. Da er det nødvendig at Forsvaret også nyttiggjør seg den kompetansen og det mangfold som nordmenn med minoritetsbakgrunn representerer. 

Jeg vil at Forsvaret skal fremstå med integritet og med en kultur hvor medarbeiderne er bevisste sin rolle som ansvarlig samfunnsaktør. Mitt hovedinntrykk er at de ansatte har nettopp disse egenskapene. I 2005 har Forsvaret likevel fått mye negativ oppmerksomhet i media.

Jeg tar utfordringen i forhold til omdømme, organisasjonskultur og etikk på alvor. Derfor har jeg tatt initiativ til en handlingsplan som i sterkere grad setter kraft bak arbeidet med holdninger og ledelse. Omstillingen bare øker betydningen av dette arbeidet.

Arenaer for arbeidet vil være utdanningen ved våre militære skoler, lederprogrammer, og ikke minst, den daglige dialogen med og mellom tillitsvalgte og ledere på ulike nivå.

Her er også dialogen med vernepliktige, de ansatte og deres organisasjoner viktig. Innspillene derfra er konstruktive selv om de kan være kritiske.

Bondevik II-regjeringen fulgte i all hovedsak opp arbeidet med å skape balanse i forholdet mellom oppgaver, struktur og ressurser, som Stoltenberg I-regjeringen iverksatte.

Derfor har Forsvaret allerede gjennomført en omfattende modernisering. Forsvaret er nå bedre til å løse pålagte oppgaver. Utfordringen ligger i å sikre at det oppnås vedvarende balanse.

Regjeringen ønsker nå raskt å få orden på alle deler av økonomistyringen i Forsvaret. Vedvarende negativ oppmerksomhet mot Forsvarets økonomi er ikke godt for vårt omdømme. Men viktigst: Ryddig økonomi er en absolutt forutsetning for å fatte de riktige valg for fremtidig utvikling av Forsvaret.

Forsvarets regnskap vil foreligge noe senere i januar. Vi har grunn til å tro at vi er på rett vei hva angår kvaliteten på Forsvarets regnskaper og økonomistyringen generelt.

Vi vil også gå igjennom erfaringene med privatisering, anbud og horisontal samhandel. Få vil si det er riktig at Forsvarets kjøretøy står parkert utenfor sine egne garasjer fordi leien er for dyr.

Jeg ser for meg to overordnede spor i arbeidet med langsiktig utvikling av Forsvaret.

Det første sporet innebærer å gjennomføre vedtatt omstilling frem mot 2008 med vekt på innsparing i ikke-operativ virksomhet.

Vi har hatt bred enighet i Stortinget – en enighet jeg søker å videreføre.

Det andre sporet innebærer en parallell gjennomføring av både et politisk og et fagmilitært grunnlagsarbeid med sikte på helhetlig utvikling av Forsvaret etter nåværende planperiode. Jeg vil legge frem en egen Stortingsproposisjon våren 2008.

Ett viktig grunnlag for proposisjonen vil være en ny forsvarsstudie. Forsvarssjefen er en sentral støttespiller i det integrerte Forsvarsdepartementet. Han har blant annet ansvar for å fremme selvstendige fagmilitære råd om helhetlige løsninger for Forsvarets utvikling. Han har derfor nylig initiert sin Forsvarsstudie 2007.

I tillegg til Forsvarssjefens anbefaling vil vi gjennomføre en bred og inkluderende politisk prosess som forberedelse til neste Langtidsplan. Det er viktig for å sikre legitimitet og bredt eierskap til den kurs som stakes ut for Forsvaret etter 2008.

Det er regjeringen som har det politiske ansvaret for utviklingen av Forsvaret. Vi vil balansere mellom flere hensyn når vi foreslår langsiktig utvikling for Stortinget. Vi er forberedt på at store utfordringer står foran oss.

I investeringsspørsmål vil vi måtte vise en åpen holdning i samarbeidet med allierte. Det vil kunne redusere utgifter til både anskaffelse, drift og vedlikehold.

Vi vil vektlegge samarbeid med de stater vi tradisjonelt har hatt mest samarbeid med. I første rekke med Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og De forente stater.

En fremtidig investering i kampfly vil i så måte bli den største utfordringen for Forsvaret i tiden fremover. Jeg vil understreke at vi ikke har valgt flytype. Vi har nå bedt om informasjon fra fire leverandører (JSF, Eurofighter, Rafale og JAS Gripen).

Forsvarets operative behov vil være sentralt. Regjeringen vil også legge vekt på vår helhetlige politikk, inkludert muligheter for vår industri. Vi ønsker den beste løsningen for vår sikkerhets- og forsvarspolitikk, og for landet.

Avslutning
Mine snart første hundre dager som forsvarsminister har vært inspirerende. Jeg gleder meg til å fortsette mitt arbeid.

For å fremme sikkerhet må vi forholde oss til usikkerheten, og våge å tre inn i usikre situasjoner. Norsk militært personell våger, og lagånden er sterk. Personellet passer ikke bare godt på seg selv, men er like fokusert på kameratenes sikkerhet. De passer på hverandre.

Jeg har sett at de ansatte i Forsvaret har mål som er større enn de selv. De er meget bevisste på at Forsvaret har positiv samfunnsmessig betydning på kort og lang sikt – både hjemme og ute.

Jeg vil også benytte denne anledningen til å rette en stor takk til alle dere som i tidligere år, gjennom yrkesaktivt liv eller gjennom engasjement, har bidratt til å holde interessen for Forsvaret levende i det norske samfunnet.

Engasjement, kunnskap og dialog i ulike fora er nødvendig i den videre utviklingen. Forsvaret skal også i fremtiden være forankret i samfunnet og være i stand til å løse sine oppgaver.

Og det er helt avgjørende at Forsvaret har tillit og troverdighet hos det norske folk. Derfor må vi legge vekt på åpenhet. Mange har viktige bidrag. Som forsvarsminister vil jeg legge stor vekt på å bygge ut og anvende de muligheter som ligger i en bredt anlagt dialog.

For første gang på mange år har vi nå en flertallsregjering i Norge. Det gir oss muligheter. Både til å endre politikkens innhold, men også til å endre politikkens form. Jeg vil gjøre det jeg kan for å skape godt samarbeid med Forsvarets egne folk, tillitsvalgte og ledere, men også med ordførere og lokale myndigheter.

Den politiske og militære ledelse står samlet overfor utfordringene.

Sammen skal vi skape det fleksible forsvaret landet trenger i vår tid, slik at Forsvarets ansatte kan fortsette sin viktige innsats, hver dag, hele året.

Takk for oppmerksomheten!

Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:18.01.2006 19.42.38
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken