Legg inn aktivitet


Alle veteraner ønskes
en god helg!

Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
09.12.2006
Forventninger til militært personell

Forsvarsministeren 2006I regi av Forsvarets skolesenter ble Forsvarets utdanningskonferanse arrangert 23. november. Statsråden sa i sin tale ved konferansen at det er store forventninger til Forsvarets personell. Både militærfaglig kompetanse, kunnskaper om samfunnsforhold og kultur må inngå i opplæring personellet får før utreise til internasjonale operasjoner. Forsvarets personell skal være gode ambassadører med bevisste holdninger i forhold til den jobben som skal gjøres ute.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Forsvarets utdanningskonferanse i regi av Forsvarets Skolesenter, 23. november 2006.  Kilde: Forsvarsdepartementet

Kjære alle sammen

I vår tid opplever vi en økende erkjennelse av det internasjonale samfunns ansvar for å bidra til stabilitet, demokrati og ivaretakelse av folkerett og menneskerettigheter. Dette hører til blant de verdier Norge ønsker å forsvare. Og det vil også bidra til å styrke vår egen sikkerhet her hjemme.

Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Derfor styrker regjeringen Norges bidrag til å forebygge, dempe og løse konflikter. Dette arbeidet favner bredt. Det gjelder fattigdomsbekjempelse. En mer rettferdig fordeling. En demokratisk verdensorden og fremme av internasjonale fellesgoder.

I dette store bildet er militærmakt ett av mange mulige virkemidler.  Regjeringen fortsetter derfor arbeidet med å innrette Forsvaret til å bli et mer effektivt sikkerhetspolitisk redskap. I form av økt tilstedværelse i nord. Og i form av økt deltakelse i operasjoner i utlandet.  

Disse ambisjonene henger faktisk sammen med vår innsats her hjemme. Skal vi sende norske styrker til Afghanistan, Sudan eller Libanon, må de produseres – kompetansen må utvikles – her hjemme. Slik får vi til langsiktig nærvær for Forsvarets avdelinger hjemme. Mens operasjoner i stor grad finner sted ute.

Slik viser vi også at det er mulig å kombinere nordområdesatsingen med økt deltakelse i internasjonale operasjoner.

Det globale sikkerhetsbilde har endret seg. Før var det viktig å stille store styrker som skulle være klare på tre måneder. Nå er det viktig å stille mindre og mer fleksible styrker i løpet av dager eller timer.

Gjennom øvelse ”Mobil Innsats”, som ble gjennomført på Andøya for et par uker siden fikk vi testet reaksjonsevnen og mobiliteten på våre enheter. Øvelsen demonstrerte for meg at Forsvaret er i stand til raskt å sette inn relevante styrker der det trengs – enten dette er hjemme eller i utlandet.

Samtidig viser utviklingen i internasjonale operasjoner at det stilles krav om utholdenhet. Dersom vi engasjerer oss – så må vi forvente å delta over tid. Det stiller krav til våre styrker. Vi må ha et visst volum for at det skal kunne være mulig. Ikke minst for å unngå for stor slitasje på personellet. Og derfor bygger vi nå opp Hæren.

Noen vil kanskje si at vi i Norge har vært involvert i internasjonale operasjoner i mange år. Det er riktig.

Men det er ikke til å komme fra at dagens operasjoner i utlandet stiller andre krav til våre mannskaper og befal. Kulturforståelse, folkerett og bruk av militær makt er sentrale begreper. Den enkelte soldat må ha en helhetsforståelse – kunne sette sitt oppdrag, sin oppgave, inn i en større sammenheng.

Derfor er jeg glad for at årets utdanningskonferanse setter fokus på kompetanseutvikling til internasjonale operasjoner.

Forventninger
Det er et viktig tema. For det er mange som har høye forventninger til vårt militære personell. Her hjemme. Og i utlandet. Forventninger om at norske soldater skal være gode ambassadører for Norge. Forventninger om at de skal løse oppdragene sine på en fremragende måte.

Hvilke forventninger har så regjeringen til militært personell? Til dem som skal reise ut og gjøre en viktig jobb for Norge og det internasjonale samfunn? Vi har mange og store forventninger. Spesielt til den kompetanse og de holdninger de tar med seg ut i internasjonale operasjoner. Og her i dag kan jeg bare komme inn på noen av dem.

En helt grunnleggende forventning er at vårt militære personell har et høyt militærfaglig kompetansenivå. At de er utrustet og trent for de oppdrag de skal gjennomføre.

Holdninger og ledelse
Jeg har også forventninger til at vårt militære personell holder en høy etisk standard. At et reflektert forhold til holdninger, etikk og ledelse inngår som en del av helhetsforståelsen.

Forsvaret må fremstå med integritet. Og med en kultur hvor medarbeiderne er bevisste sin rolle som ansvarlig aktør. Ikke minst når vi er ute på internasjonale oppdrag. Dette er krevende for den enkelte.

Med økt deltakelse i internasjonale operasjoner blir det også viktigere at personellet har innsikt i forskjellige kulturer og samfunnsstrukturer. Det er nødvendig både for å bygge holdninger og kompetanse. La oss gå til vårt største internasjonale oppdrag: Skal vi lykkes i Afghanistan må det afghanske folket selv gjøre jobben. Vi skal støtte og bistå. Det er selvsagt at vi må opptre med respekt og innsikt.

Derfor skal det nå være økt fokus på opplæring i kulturforståelse. I hele utdanningsløpet i Forsvaret. Også for førstegangstjenesten. Dette er tatt inn som et av tiltakene i handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse i Forsvaret, som jeg lanserte 18. september i år.

Handlingsplanen inneholder konkrete mål og tiltak for å styrke bevisstheten om holdninger og etikk i hele organisasjonen. Tiltakene fokuserer på kunnskap, bevisstgjøring og refleksjon for den enkelte. Og spesielt på ledernes funksjon som forbilder.

Felles verdigrunnlag
Og - så er det slik at spørsmålet om gode holdninger er uløselig knyttet sammen med et bevisst forhold til våre verdier. De forskjellige etatene i forsvarssektoren har egne verdigrunnlag tilpasset sin virksomhet. Men jeg er opptatt av at vi alle må ha en forståelse av hva som er våre felles, grunnleggende verdier. 

Derfor har jeg tatt initiativet til at det skal utarbeides et felles verdigrunnlag for hele forsvarssektoren. Jeg ser frem til å følge utviklingen av arbeidet.

Det å ha et solid fundament basert på grunnleggende verdier er viktig å ha med seg i mange sammenhenger. Men kanskje spesielt når man skal tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Da er det viktig å ha sitt eget kulturelle bakteppe i ryggsekken.

Som jeg nevnte innledningsvis, så baserer vårt internasjonale engasjement seg på en rekke verdier vi ønsker å verne om - og å fremme. De verdiene og prinsippene vi ønsker å forsvare må også gjenspeiles i måten vi løser oppgavene på. Vårt militære personell må opptre i samsvar med disse verdiene.

Vi kan ikke bruke metoder som gjør at vi undergraver selve formålet med arbeidet. Et eksempel her er kampen mot terror. Det er viktig at kampen mot terror er effektiv. Men også at den er legitim. Hvis vi kompromisser i spørsmål om menneskerettigheter, så får terroristene en psykologisk seier. Som de ikke ville ha klart å oppnå på egen hånd. Fremme av menneskerettigheter og folkerett må derfor være en integrert del av vår politiske strategi mot terrorisme.

Bilder som dem fra Abu Ghraib-fengselet undergraver selve formålet med kampen mot terrorisme. Og det undergraver bildet av et demokratisk Vesten. Konsekvensen er at vår troverdighet svekkes, spesielt i den muslimske verden.

Samarbeidsavtale med Norges Røde Kors
Selve fundamentet for en demokratisk stat ligger i viljen til å respektere grunnleggende rettsnormer.

Jeg har derfor en forventning om at militært personell har inngående kunnskap om internasjonal humanitær rett. Slik at de blant annet kan sikre at bruken av militære maktmidler i en væpnet konflikt ikke gir unødig skade eller lidelse for sivilbefolkningen.

Og jeg følger opp den forventningen. Tidligere i år undertegnet jeg en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Røde Kors. Den skal styrke arbeidet for internasjonal humanitær rett. Utdanning av Forsvarets befal og mannskaper står sentralt. 

Samarbeidet mellom Røde Kors og Forsvaret har skapt en plattform for diskusjon og informasjonsutveksling om humanitær rett. Og en økt forståelse for dagens konfliktsituasjoner. Røde Kors spiller, sammen med flere andre sivile aktører, en viktig rolle også under væpnede konflikter, og besitter en betydelig erfaring og kompetanse.

Vi vurderer for tiden mulighetene for et felles seminar med fokus på barn i krig, kanskje særlig på barnesoldater. Målet for et slikt seminar vil være å utdanne og bevisstgjøre Forsvarets personell mot mulige fremtidige utfordringer, for eksempel i forbindelse med en eventuell FN deltakelse i Afrika.

Internasjonalt engasjement og ISAF
For det er FN som er hovedrammen rundt vårt internasjonale militære engasjement. Og regjeringen vil trappe opp både den sivile og den militære deltakelsen i FNs fredsbevarende arbeid.

FNs generalsekretær har eksplisitt bedt om at medlemslandene bidrar til å støtte den lovlig valgte afghanske regjering. For å skape sikkerhet, utvikling og gjenoppbygging i Afghanistan. Norge vil derfor fortsette å prioritere ISAF høyt. Det vil i lang tid fremover være Norges største utenlandsoperasjon.

Gjennom vår deltakelse i ISAF bidrar vi til stabilisering og gjenoppbygging av et land som har vært herjet av krig og konflikter i flere tiår. Den stabilitet som våre militære styrker skaper, er en helt nødvendig forutsetning for at en positiv utvikling kan finne sted.

Tilbakemelding fra soldatene
I forrige måned besøkte jeg selv Afghanistan. Inntrykkene fra turen preger meg fortsatt. Og mer enn noen gang er jeg overbevist om at vi må fortsette å følge opp vårt ansvar for å bistå Afghanistan i å skape en bedre fremtid.

Men for å klare det, skal det mer til enn militærmakt. Det er jo nettopp derfor vi ser innsatsen i det norsk-ledete PRT’et i Meymaneh i et helhetlig perspektiv. Hvor både sivile, politiske og militære virkemidler ses i sammenheng for å skape en positiv utvikling. For her opplever vi virkelig – at sammen er vi sterke!

Forsvaret og de sivile aktørene har ulikt oppdrag og har ulike roller. Men det er et gjensidig avhengighetsforhold. Vi har den samme overordnede målsettingen – vi ønsker alle å bidra til å bygge en bedre fremtid for det afghanske folk. Og samtidig bidra til å ivareta vår egen sikkerhet. 

Det er soldatene på bakken i Afghanistan som ser utviklingen fra dag til dag. Enten den er positiv eller negativ. Eller ingen utvikling i det hele tatt. Det er soldatene som møter lokalbefolkningen. Og som bygger seg opp en god forståelse for hva som er viktig for menneskene som bor i området.

Nettopp derfor er jeg opptatt av å snakke med våre soldater. Hver gang jeg besøker Afghanistan. Og da har jeg en forventning om at de deler med meg den kunnskapen og de inntrykkene de har fått.

Som soldatene også gjorde sist jeg var der. De ga klar tilbakemelding om at det er på den sivile siden utfordringene er størst. For eksempel, at lokalbefolkningen er opptatt av tilgang på en så enkel ting som rent vann. Noe vi tar for gitt.

Det at det er soldatene som påpeker dette er viktig. Det gir meg også anledning til se vurderingene på strategisk nivå i sammenheng med tilbakemeldinger fra de som selv ser utviklingen på bakken. Det å koordinere og løse oppdrag i forbindelse med for eksempel vannforsyning og skoler, er primært en sivil oppgave.

Men frem til nå har denne delen av den samlede internasjonale innsatsen i Afghanistan ikke fungert så bra som den burde. På strategisk nivå i NATO har man nå oppmerksomhet på akkurat dette temaet – bedre koordinering av innsatsen mellom militære og sivile virkemidler.

For meg bekrefter dette den forutsetningen PRT-konseptet er basert på – at militær tilstedeværelse er nødvendig for stabilitet og utvikling, men at militærmakt alene ikke vil løse de langsiktige utfordringer Afghanistan står overfor.

Derfor er det også gledelig å se at NGOer er sterkt representert her i dag. Både med egne foredrag og i paneldebatten senere. Forsvaret har nytte av å få innspill fra andre og få ta del i erfaringer fra sivile aktører som opererer i de samme områdene som oss. Og jeg håper og tror at dette også er gjensidig.

Flere kvinner i Forsvaret
En sak som er helt sentral når vi snakker om militært personell er å få flere kvinner i Forsvaret. I mange samfunn, som for eksempel Afghanistan, har kvinner begrenset handlefrihet. I møte med disse kvinnene har våre kvinnelige offiserer større spillerom enn sine mannlige kolleger. Får du kontakt med kvinnene får du ofte også kontakt med resten av familien.

Mitt poeng er at kvinner øker våre militære avdelingers totale kompetanse. Ute og hjemme. I dag er kvinneandelen blant befal og vervede på rundt syv prosent. Det er for lavt. Derfor må kvinneandelen i Forsvaret økes. For å si det på en annen måte - Jeg har forventninger til at i fremtiden vil vårt militære personell ha en mye større kvinneandel enn i dag.

Familieliv
Det er viktig for våre ansatte at de skal ha et godt liv også utenfor jobben. For det er ikke tvil om at tjenestegjøring i internasjonale operasjoner kan være en belastning for familien. Derfor er det viktig at slike oppdrag fordeles på så mange som mulig.

Jeg har forventninger til at ny befalsordning og en justering av grads­strukturen vil bidra til at flere blir tilgjengelige for den operative strukturen. Og ikke minst for utenlandsoperasjoner.

Innføringen av et avdelingsbefalskorps pågår for fullt. På sikt skal det utgjøre ca 50 % av befalet. Sammen med utvidelsen av antallet vervede, særlig i Hæren, vil dette føre til at flere kan dele på oppgavene i internasjonale operasjoner. 

Vårt militære personell må kunne etablere og følge opp et normalt familieliv. Vi må derfor legge til rette for et tjenestemønster som gjør det mulig å ha et tilnærmet normalt familieliv ved siden av jobben. Forsvaret forsøker nå å få til kortere lengde på tjeneste i utlandet for offiserer med små barn, der hvor tjenesten tillater det. Dette gjelder ikke minst dersom vi skal få flere kvinner inn i Forsvaret.

En korrigering av den inflasjonen i gradsnivå vi har sett i stabs- og støttestrukturen vil også føre til at flere befal blir tilgjengelige for tjeneste i utenlandsoperasjoner.

Rekruttering og utdanning
Det er ikke tvil om at Forsvarets mange og komplekse oppgaver stiller store krav til personellets kompetanse. Jeg er opptatt av at vi skal ha et bevisst forhold til rekruttering, vi skal utvikle vårt personell på en god måte og vi skal ta vare på folkene våre. Bare slik kan vi sikre oss selv stabil og forutsigbar tilgang på kompetanse og samtidig være en god arbeidsplass.

Her er Forsvarets skoler avgjørende. Og de gjør en fantastisk jobb! Gjennom å bygge kompetanse og skape holdninger til god yrkesutøvelse. Grunnlaget for profesjonsforståelse, kunnskap og etisk refleksjon legges nettopp under utdannelsen.

Det er sesjonen og verneplikten som er Forsvarets viktigste rekrutterings­portal. Det er herfra vi i hovedsak skal rekruttere vårt kommende avdelings- og yrkesbefal.

Når vi i det fremtidige Forsvaret mener at avdelingsbefalet skal utgjøre omkring halvparten av befalskorpset, er det viktig at antallet kadetter på krigsskolene og innrettingen av den grunnleggende befalsutdanningen tilpasses dette behovet.

Avdelingsbefalet skal gi oss erfaring og kontinuitet på de lavere nivåene. Spesielt i de operative avdelingene - som skal delta i internasjonale operasjoner.

For å dekke de kompetansekravene som stilles til avdelingsbefalet, og for å få på plass den ønskede andel, er det nødvendig at vi vurderer lengden for den grunnleggende befalsutdanningen. I dag har vi en toårig etatsutdanning. Som består av ett skoleår og ett praksisår.

For noen av stillingene som avdelingsbefal kan det være behov for å utvide skoleperioden. Slik at den blir toårig eller treårig. Derfor må innretningen i befalsutdanningen være fleksibel. Med en mer praktisk rettet og modulbasert utdanning.

Og vi må alltid stille oss spørsmål om vi innretter utdanningen på en riktig måte og eventuelt være villige til å justere kursen. Jeg mener at Forsvaret er gode på det.

Samarbeid med sivile skoler
Det kreves bred kompetanse for at vårt militære personell skal ha de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Nye utfordringer gjør også at kravene til kompetanse er høyere enn før. Og bredere en før. Her – som i Afghanistan – er samarbeidet med sivile aktører viktig.


For eksempel samarbeidet mellom Telemark Bataljon og Høyskolen i Hedmark. Siden 2003 har de hatt et samarbeid for å tilby grenaderene i Telemark Bataljon sivil utdanning. De får et tilbud om et internasjonal studie med seks moduler. Studiet er frivillig, men Telemark Bataljon setter av tid for grenaderene til å gjennomføre kurset. 


De seks modulene inneholder et bredt spekter av emner som er relevante når en skal delta i internasjonale operasjoner. For eksempel emner som folkerett, tverrkulturell kommunikasjon og vesterlandske religioner. Og emner som internasjonale konflikter og konfliktløsning. Fullført studie gir 60 studiepoeng.


Det kan være vanskelig å kombinere hverdagen som grenader med akademiske studier. Det er nok derfor det per i dag ikke så mange av dem som følger studiet. Men jeg vil oppfordre flest mulig til å benytte seg av slike muligheter. Fordi det styrker den enkeltes kompetanse. Men også fordi det vil være svært nyttig å ha med seg når tiden i Forsvaret er over.


Avslutning
Jeg har vært inne på flere forventninger til militært personell. Forventninger om høy militærfaglig kompetanse. Kunnskaper om folkerett. Om en større kvinneandel. Og at personellet skal kunne ha et familieliv ved siden av jobben i Forsvaret. Om balanse i den fremtidige befalsstrukturen.

Vårt militære personell skal løse sine oppdrag på en fremragende måte. Og de skal være gode ambassadører for Norge.

Disse forventningene er ikke bare mine forventninger. Det er forventninger som deles av mange. Og det er forventninger som vi i fellesskap skal innfri. Gjennom samarbeid og dialog. For vårt militære personell må også kunne ha forventninger til Forsvarets militære og politiske ledelse.

Under lanseringen av Handlingsplanen for etikk, holdninger og ledelse sa Kadett Tomas Bakke på Krigsskolen på Linderud i sin refleksjon at ”handlings­planens fokus på konkrete tiltak og krav er ett suksesskriterium for det videre arbeidet med holdninger, etikk og ledelse”. Et spesielt ansvar påhviler toppledelsen, mente han. Han påpekte at det er mye lojalitet oppover, men hva med lojalitet nedover? Som han sa: ”Hvilken støtte kan jeg forvente om jeg i et vanskelig etisk dilemma tråkker feil?”  Det er et viktig spørsmål, og jeg forstår at Forsvarets militære ansatte er opptatt av dette. At det undres over et så viktig spørsmål skal vi som toppledere ta på alvor.

Våre ansatte skal kunne stille krav til ledelsen av Forsvaret. Vi må sørge for å tildele våre styrker det materiell, den utdanning og den trening som er nødvendig for at disse skal kunne løse sine oppgaver. Det er også vårt ansvar å sørge for gode rammebetingelser for forsvarets ansatte og deres familier. Lojaliteten skal gå begge veier, og vårt personell skal kunne stole på at de vil få støtte når de står i vanskelige situasjoner.

Vi må alle huske at det Forsvaret vi har i dag ikke er bygget èn gang for alle. Vår sikkerhet beror på at vi bygger kompetanse og struktur som er tilpasset både dagens og morgendagens utfordringer. 

I denne sammenheng treffer temaet for dagens konferanse midt i blinken!

Jeg har vært inne på flere forventninger til militært personell. Forventninger om høy militærfaglig kompetanse. Kunnskaper om folkerett. Om en større kvinneandel. Og at personellet skal kunne ha et familieliv ved siden av jobben i Forsvaret. Om balanse i den fremtidige befalsstrukturen.

Vårt militære personell skal løse sine oppdrag på en fremragende måte. Og de skal være gode ambassadører for Norge.

Disse forventningene er ikke bare mine forventninger. Det er forventninger som deles av mange. Og det er forventninger som vi i fellesskap skal innfri.
 
 

Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:10.12.2006 05.04.07
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken