Legg inn aktivitet


Alle veteraner ønskes
en god helg!

Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
02.04.2012
Hva nå NVIO?
NVIODet kommende landsmøtet i NVIO er et av de viktigste landsmøtene i forbundets historie når det gjelder framtidige veivalg. Norges største veteranforbund må ta ut den nye kompassretningen og legge grunnlaget for videre arbeid.
 
Det blir på dette landsmøtet man må velge om NVIO skal være en sosialklubb eller være en interesseorganisasjon for veteraner og pårørende, og det er her man vedtar handlingsplaner og velger styre og president for den kommende to-årsperioden. Det er dessverre med bekymring mange har fulgt NVIOs ledelse det siste året.
 
 
Av Paul Smines
 
 
Jeg har lenge hatt et ønske om at NVIO skulle få en enda mer tydelig og definert profil som en interesseorganisasjon for veteraner og stadig tjenestegjørende personell i internasjonale militære operasjoner. Det er et stort behov og ikke minst et stort ønske både fra veteraner og pårørende men også fra Forsvaret og regjeringen å ha et forbund for veteraner som også klarer å engasjere de unge veteranene - og de som fortsatt er i tjeneste.

For å få dette til kreves det en bedre forståelse av hvilke saker som skal være kjernesaker i det videre arbeidet, og man trenger etter mitt syn en langtidsplan med visjoner som er framtidsrettet og som vil klare å engasjere eksisterende og nye medlemmer. Om man ikke klarer å ta dette valget her, så frykter jeg at man bli tvunget ut i en situasjon de neste årene som vil redusere NVIO til å bli et sosialt møtested uten reell påvirkningskraft.

Grunnen til at veivalg er så viktig nå, er den nye handlingsplanen til Forsvaret og det arbeidet som nå pågår med iverksettelsen av fremtidig veteransatsning. Det er nå arbeidet til NVIO må være grundig og målrettet og jeg tror det vil bli små muligheter til å påvirke dette arbeidet når det er ferdig utformet i utgangen av neste år.

Forbundet er i dag avhengig av økonomisk støtte fra Forsvaret for det arbeidet forbundet gjør, og selv om man i flere år har sett tegn på at overføringer til frivillige organisasjoner generelt vil bli underlagt strengere krav har man ikke tatt disse signalene på alvor. Det er her jeg er bekymret for at forbundsstyret med president dessverre ikke ser ut til å ha satt seg inn i Regjeringens handlingsplan “I tjeneste for Norge”. Det er etter det jeg ser ikke foretatt noen grundig konsekvensanalyse i forbundet om hvordan denne handlingsplanen vil innvirke på NVIO i framtiden.

Det at nå Forsvaret i økende grad tar over veteranarbeidet selv, er det bekymringsfullt at NVIOs ledelse ennå ikke har klart å tilpasse sin handlingsplan og sine visjoner for å sikre sin posisjon og ikke minst, sikre flere inntektsmuligheter enn de årlige overføringer fra Forsvaret. Man har ikke fått med seg at Forsvaret nå ansetter egne personer som skal ivareta skadde veteraner og pårørende. Dette er kjerneområdene til NVIOs økonomiske overføringer. Her bør det være tydelig for forbundsstyret at NVIOs hovedinntekt står i fare for å forsvinne.

Bare i Bergen blir det nå opprettet 3-4 stillinger på marinebasen Haakonsvern for å ivareta slikt veteranarbeid. Spørsmålet man da må stille seg er: kommer Forsvaret til å overføre de samme summene til forbundets kameratstøttearbeid i fremtiden?

Og da må man tvinge seg selv og landsmøtet til å stille seg følgende spørsmål: Vil NVIO overleve om deler, eller hele den økonomiske støtten forbundet får i dag fra Forsvaret blir borte? Svaret er et etter mitt syn et klart NEI. Om man foretar en enkel utviklingsmatrise så vil man kanskje enda tydeligere se at NVIO må ha større fokus på hva valg man tar på dette landsmøte.

Man kan lese matrisen med enten positivt eller negativt fortegn men de ulike segmentene er de samme:
 
 
Mindre medlemmer gir mindre penger, som gir mindre aktivitet, som igjen gir mindre påvirkningskraft og tyngde i veteranspørsmål som igjen gjør NVIO til en mindre attraktiv forening å bli medlem i for veteraner.
Klarer vi ikke å snu denne negative trenden nå til å stå med et positivt fortegn så frykter jeg at NVIO i de neste årene, vil bli kraftig redusert som forbund.
 
NVIOs profil utad
 
Den sittende ledelsen i forbundet har dessverre ikke klart det viktige arbeidet med å bygge en organisasjon som framstår som kunnskapsrik og synlig i debatter hvor veterantema har vært fokus.
Når NVIOs president på Facebook i mars i år, uttaler følgende etter presseoppslag om soldater som ikke har forsikringer i konfliktområder:

”Dette er helt uakseptabelt og helt vanvittig at ikke soldater er forsikret
av forsvaret/den norske stat når de deltar for eks i Afghanistan.
En slik forsikring må selvfølgelig dekke skader fra et krigsområde.
Jeg vil personlig ta dette opp med forsvaret i løpet av kommende uke”

- blir faren at NVIO fremstår som en lite opplyst organisasjon. Som kjent er det ikke Forsvarets ansvar hvilke forsikringer man velger å ta gjennom de forbund man er medlem i.

Det har nesten blitt en hovedregel at forbundets ledelse ikke deltar i mediedebatter og ikke er nevnt i veteransaker i pressen. Når man velger å ikke stille opp i debatter og lignende så overlater man til andre organisasjoner å sette dagsorden i veterandebatten.

Jeg treffer ofte veteraner som sier de ikke har hørt om NVIO eller kjenner til at vi har lokalforeninger rundt om i hele landet. Dette er noe man må ta alvorlig, og det er viktig å ta en vurdering på hvordan man markedsfører forbundet for potensielle medlemmer.

Et annet viktig spørsmål jeg ofte får er: Hvorfor skal jeg være medlem i
NVIO?

Og det er et spørsmål jeg tror også andre får når de er ute og snakker om forbundet. Hvorfor skal man være medlem i NVIO og hva betyr et medlemskap for meg? Veteraner som ikke har problemer etter tjenesten men som er i arbeid og har familie må også føle at forbundet er for dem, ellers vil de ikke engasjere seg og NVIO mister den største gruppen av veteraner og deres ressurser og engasjement.
 
Det er ikke bare ut mot media jeg føler man ikke har vert synlig, også informasjonen innad i organisasjonen er meget mangelfull. Det er ingen tradisjon fra ledelsens side å informere medlemmene om hva saker man arbeider med og hvilke standpunkt ledelsen har i viktige saker, og da blir det ingen helhetlig profil verken innad eller ut mot samfunnet. Spørsmålet må være: hvilke saker arbeider ledelsen av forbundet med? Hvilke kjernesaker fremmes til enhver tid og i hvilke fora fremmes disse? Hvor er man i forhold til vedtatt virksomhetsplan?
 
NVIO-styret satte seg et mål om å øke medlemstallet med 25 % etter landsmøtet i Alta 2010. Dette har de ikke klart og det virker heller som at medlemstallet er det samme eller noe lavere. Jeg mener det sittende styre og presidenten bør ta sitt ansvar når de ikke klarer å nå sine målsetninger å gå av, slik at andre kan føre saken videre. Det kan ikke være slik at man forsetter med det samme mannskapet og den samme politikken i flere år når det så klart viser seg at den ikke fungerer.
 
Det er allerede personer i veteranmiljøet som tar til orde for å starte opp et nytt forbund for veteraner og veteraner fra Telemarks bataljonen startet i fjor opp sin egen organisasjon. Man bør ta slike signaler alvorlig at veteraner ikke ser NVIO som sin organisasjon og at man i framtiden kan miste posisjonen som den største organisasjonen for veteraner.
 
Valg

Valgkomiteen i NVIO har ikke tatt hensyn til de dårlige resultatene og man må stille seg litt undrende til at slike ting som dette ikke er blitt vektlagt større alvor i en tid der man ser en negativ utvikling og et potensial i at NVIO om noen år ikke vil tåle konkurransen om pengeoverføringer til sine kjerneaktiviteter.

Valgkomiteen har også på en meget udemokratisk måte strøket andre innsendte kandidater fra valglisten enn de som allerede sitter i styret, dette må få konsekvenser på landsmøtet og lederen for valgkomiteen bør etter mitt syn redegjøre for hvordan de har arbeidet og med hvilke føringer de har fått av presidenten.

Etter ledersamlingen i 2011 ble jeg spurt av flere lokalforeninger om jeg kunne tenke meg å stille som kandidat som ny president etter Odd Helge Olsen som ikke ville ta gjenvalg. Jeg sa etter en nøye vurdering ja og ble innstilt av NVIO Voss. Valgkomiteen valgte imidlertid å stryke mitt navn fra listen uten å begrunne dette ovenfor verken meg eller lokalforeningen på Voss.

Siden flere av lokalforeningene hadde stilt seg bak meg som ny president finner jeg det rart at man uten begrunnelse kan slette en kandidat fra listen. Også andre foreslåtte styremedlemmer er strøket fra listen og man sitter tilbake med en situasjon at det er i realiteten valgkomiteen som setter president og styre i NVIO, ikke landsmøte. Og det er en praksis man ikke kan være bekjent med i en demokratisk organisasjon.

Jeg lagde en avtale med president Odd Helge Olsen om at jeg skulle trekke meg som kandidat i klagenemnda og arbeide for at Olsen fikk denne plassen. Til gjengjeld skulle han stille seg bak mitt kandidatur som president i den kommende perioden og markedsføre meg ovenfor lokalforeningene.

Jeg mente dette ville være en god løsning da jeg synes at representanten i klagenemnda som sitter der for alle veteraner ikke skal samtidig være leder for en av organisasjonene, siden man da lett kan beskyldes for å markedsføre sin egen agenda i sakene.

Jeg tar det til etterretning at Olsen etter at jeg hadde overholdt min del av avtalen gikk tilbake på denne og relanserte at han stilte til gjenvalg og dermed brøt den avtalen vi hadde og som førte til at han ble valgt inn i klagenemnda. Det at det fram mot landsmøte gis et inntrykk av at valgkomiteen er under innflytelse og styring av den sittende presidenten og styre er meget uheldig.

Jeg står fortsatt som kandidat til presidentvervet etter innstilling fra lokalforeningen på Voss, men registrerer at jeg ikke får delta verken i prosessen opp mot landsmøtet eller på selve valgdagen. Dette kan bare oppfattes som en klar sabotasje av mitt kandidatur fra Olsen sin side.

Det må her nevnes at det ikke finnes instruks for valgkomiteens arbeid, noe som kan sette demokratiske prosesser i fare.

Valgkomiteen skal finne fram til de rette kandidatene ut ifra visse kriterier, og etter mitt syn må man stille kandidatene de riktige spørsmålene:

  1. Har du tid til å sitte i styret? Den neste to års perioden vil kreve av man bruker mye tid og har anledning til å reise ut å informere og få innspill fra de lokalforeningene man har geografisk ansvar for.
  2. Har man den rette kunnskapen? NVIO har et budsjett på mange millioner kroner som skal forvaltes riktig, og man har et arbeidsgiveransvar for flere ansatte.
  3. Har man evner til å omsette vedtak i handling? Det å vedta en sak er lett men å treffe de rette tiltak for å oppnå sine mål krever at man har erfaring og kunnskap fra slikt arbeid.

Det mannskapet som skal lede NVIO inn i og gjennom den neste toårsperioden vil få store utfordringer lagt på bordet, det er opp til medlemmene og landsmøte å vurdere om man skal beholde det samme mannskapet som har ledet NVIO de siste årene eller om det er bedre med ett nytt styre og president for å få løst dette på en best mulig måte, jeg heller mot det siste.
 
Økonomi

NVIO, NVIOBO og president Olsen har i det siste året vært involvert i to rettssaker som har gått helt til høyesterett. Disse sakene har sitt utspring i noe som, etter mitt syn, bare kan beskrives som mindre gode beslutninger som er foretatt av NVIOs ledelse de siste årene. Selv om NVIO tilslutt vant disse sakene så har utgiftene blitt store.

NVIO og NVIOBO er nå også saksøkt for vel 3,4 millioner kroner av selskapet Skandinaviske handelskompani, som har stått for salg og produksjon av fredsprismedaljen.

I alle disse sakene kan man tydelig se at fra forbundet side ikke har tatt inn over seg at skal man drive med foretningsvirksomhet så kreves det at man har nødvendig kunnskap om de juridiske og foretningsmessige sidene man går inn i, og at man følger opp de forpliktelsene og sitt juridiske ansvar på en korrekt måte. Selv om disse sakene har sitt utspring flere år tilbake, så har man ikke klart på et tidligere tidspunkt å ha rett fokus og klart å stoppe den utviklingen som tilslutt har ført til at man må gå runden innom rettsapparatet.

Sekretariatet i NVIO har i de siste årene vært preget av store og til dels alvorlige personellkonflikter. Disse sakene har vert både kostbare økonomisk, men også opprivende for de som er involvert og for forbundet.

Det kunne være ønskelig at man satt ned en egen kommisjon som gjennomgikk disse sakene for å dra lærdom av de og sørge for at man ikke begår de samme feilene igjen. NVIO bør være et trygt og godt sted for de ansatte og man må ta arbeidsgiveransvaret man har på alvor.
 
Veien videre

Hva man ønsker med NVIO er vel like mange meninger om som det er medlemmer, men jeg ønsker at NVIO skal bli en mer interesseorganisasjon enn slik den fremstår i dag.

Jeg tror det er viktig at man samler seg rundt noen viktige saker og blir mer tydelig på disse kjernesakene. Forbundet bør bli en paraplyorganisasjon for alle foreningene som har veteransaker som hovedsatsning, og invitere til samarbeid og diskusjon – og ikke slik presidenten gjorde i sjekkposten 1- 2012 hvor han gikk til et direkte angrep på vår søsterorganisasjon i sin leder. Det skaper bare fortsatt splid og det gir ikke inntrykk av en sterk og klar lederrolle.

Det er store og viktige saker både for veteraner fra tidligere misjoner og for stadig tjenestegjørende personell med intops erfaring og disse sakene må vi fremme med nødvendig kunnskap og tyngde.

Også pårørende må mer inn i forbundet som resurser og bidragsytere, det å ta med pårørende i forbundet på en mer aktiv måte vil etter mitt syn føre til at vi normaliserer de problemene man ofte opplever i veteranfamilier. Lokalforeningene er det viktigste verktøyet man har for kammeratstøttearbeidet i forbundet, det er her man kan lage et miljø for at alle veteraner, familier og andre kan møtes og hvor man skaper aktiviteter som engasjerer.

Det er også lokalforeningene som kan bidra med informasjon ut i lokalmiljøet om det arbeidet norske soldater gjør og har gjort i internasjonale konflikter. Det å ha en aktiv lokalforening vil også øke medlemsmassen og er en viktig del av merkevarebyggingen for forbundet. NVIO sentralt må stimulere til aktivitet og støtte lokalforeningene i sitt arbeid både meg økonomi men også med nødvendig informasjon og kunnskapsbygging.

Ledere og styremedlemmer i lokalforeningene må få den nødvendige tryggheten og kompetansen til å utføre sine oppgaver og det må skapes et miljø hvor man som tillitsvalgt føler trygghet i egen posisjon og organisasjon.

NVIO startet som FN befales landsforbund, jeg synes vi er på vei tilbake til å bli det og dessverre har man ikke klart å engasjere yngre medlemmer fra NATO- operasjoner. NVIO blir fortsatt styrt av eldre FN befal som ikke klarer å modernisere eller å ta inn over seg at NVIO er en sivil organisasjon som har et meget stort behov for å bli oppgradert til 2012-nivå, og når man ikke evner det så vil man tilslutt medvirke til av NVIO mister sin posisjon som den største veteranorganisasjonen uten at man vil det eller ikke.

Forsvaret opplyser at det er ca 60 000 veteraner fra internasjonale operasjoner i live i dag, forbundet har litt i overkant av 7000 medlemmer.

Hvorfor vi ikke klarer å engasjere flere må være et av de viktigste spørsmål forbundet i tiden som kommer.

Vi trenger å rekruttere flere veteraner som ikke har fått problemer etter tjenesten, det å være i positive veteranmiljøer for de som er skadet er uten tvil den beste støtten man kan gi for de som trenger det.

Jeg ønsker NVIO lykke til med Landsmøtet og tiden som kommer, og håper at man ved de rette valgene vil bli tydelige på hva organisasjonen skal være i framtiden, enten en interesseorganisasjon eller et sosialt møtested. Begge veier kan som sakt være gode valg, men dette er kanskje den siste muligheten NVIO har til å ta dette valget selv.
 
Paul Smines
Paul Smines.
Medlem NVIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:02.04.2012 21.13.46
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
:: (09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
:: (04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
:: (13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
:: (18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
:: (14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
:: (08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
:: (27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
:: (28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
:: (24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
:: (27.10.2011) Monument over veteranene
:: (15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
:: (06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
:: (12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
:: (12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
:: (06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
:: (06.09.2011) Støtte til NVIO
:: (26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
:: (26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
:: (09.06.2011) NORVETMC
:: (21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
:: (05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
:: (27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
:: (09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
:: (05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
:: (10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
:: (24.03.2010) Austlid døde som helt
:: (02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
 
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(03.09.2009) Skal ivareta både veteraner og familiene
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken