Legg inn aktivitet


Aldrig har jeg set hjemmet og hjemmets levende liv så fyldigt, så klart og så nær ind på, som netop fra det fjerne og under fraværelsen.
Henrik Ibsen

Bør Norge hjelpe andre NATO-land i Afghanistan selv om det øker risikoen for norske soldater?
JA
NEI
Resultat
Skriv inn et navn du ønsker å benytte i chatten under
 

epost:
Pass:

Trenger du noen å snakke med? Ring døgnåpen grønn linje:

800 48 500

Betjent av NVIO
 
03.09.2009
Skal ivareta både veteraner og familiene
Pårørende seminarVi skal ha fokus på soldatene som reiser ut, men også på familiene deres, påstår forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under et innlegg ved pårørendeseminaret til Nvio, 28.august 2009.
 
 
 
 
Klippet fra regjeringen.no
 
 
 
Kjære alle sammen.
 
La meg aller først slå fast at det påhviler samfunnet, Forsvaret og landets myndigheter et stort ansvar når vi sender våre kvinner og menn ut på krevende oppdrag i konfliktområder.

Dette ansvaret kjenner jeg på hver eneste dag. Derfor var veteransaken noe av det aller første jeg tok tak i da jeg ble forsvarsminister. Jeg så at veteranene ikke var ivaretatt på en god nok måte.

Det er rundt 120.000 kvinner og menn som har deltatt i utenlandsoperasjoner på vegne av Norge siden andre verdenskrig. Norge har i denne perioden deltatt i mer enn 40 ulike fredsoperasjoner. I år vil vi ha mellom 700 og 900 befal, vervede og soldater ute til enhver tid. Det betyr at mellom 1200 og 1600 personer vil delta i en operasjon der Norge har et bidrag i år.

Den internasjonale situasjonen er slik at Norge ber noen av sine beste folk om å ta en risiko i fredens tjeneste. Den daglige innsatsen de gjør har en pris.
 
Det koster å sette sin egen sikkerhet på spill fordi man ønsker å gjøre en innsats for samfunnet. Det koster å være borte fra dem man er glad i. Det koster å møte samfunn som er herjet av krig og konflikter, og å møte enkeltmennesker som alle har sin historie.

Jeg er stolt av veteranene våre.
De har vært på risikofylte oppdrag for å skape fred og stabilitet der ute
- og for å bidra til trygghet og sikkerhet for oss her hjemme.

Derfor vil jeg understreke at:

Soldatene skal få skikkelig opplæring før de reiser ut.
Soldatene skal få solid oppfølging mens de er ute på oppdrag.
Og ikke minst: Soldatene skal få et verdig tilbud og oppfølging når de kommer hjem.

Dette er viktig for soldatene det gjelder, men det er selvfølgelig også viktig for de pårørende.

Veteransaken er viktig for meg. Jeg har lest mange papirer og rapporter om denne saken, men det som har gjort sterkest inntrykk på meg er de personlige møtene jeg har hatt:
Med de som var soldater under 2. verdenskrig, og som kanskje er de vi oftest tenker på som veteranene våre. Men like fullt med kvinner og menn som har vært ute senere; i blant annet Midt-Østen, på Balkan, i Afrika, Irak og i Afghanistan. Også de har mange sterke historier, på godt og vondt.
Møtet med disse enkeltmenneskene, og med familiene deres, har gitt meg mye å tenke på.
Mange har kommet med gode innspill til hvordan vi skal ta bedre vare på veteranene.  Dem har jeg hørt på. Jeg har også fått gode innspill fra to arbeidsgrupper som jeg satte ned like etter at jeg ble forsvarsminister. Jeg har snakket med representanter fra veteranorganisasjonene og Forsvaret.
 
Vi har sammen jobbet mye og grundig med disse sakene, og jeg synes at vi har klart å få gode resultater. Denne våren sendte Forsvarsdepartementet to viktige dokumenter til Stortinget: En Odelstingsproposisjon som sikrer bedre erstatning og oppfølging av veteranene, og en stortingsmelding som viser at det skal satses bredt på veteranene, også fremover. For å konkretisere og følge opp ambisjonene i meldingen, er vi nå i gang med å utarbeide en handlingsplan.
 
La oss se på hva vi har oppnådd.

Vi har sikret bedre rettigheter for veteranene:
- Vi har styrket forsikringsordningene og erstatningsordningene
- Vi har styrket oppfølgingen fra Forsvaret etter endt tjeneste. Vi har lovfestet retten til psykiatrisk og psykologisk oppfølging fra Forsvaret i inntil ett år etter at tjenesten er over.


En viktig endring er at staten har fått et såkalt objektivt erstatningsansvar ved personskader i internasjonale operasjoner. Staten skal - uavhengig av skyld - erstatte tap som militært og sivilt personell i Forsvaret har fått på grunn av skade eller sykdom som er oppstått etter tjeneste ute. Dette gjelder også psykiske belastningsskader.

Den viktigste grunnen til denne bestemmelsen er at vi har beordringsplikt – offiserer må nå regne med utenlandstjeneste dersom de skal ha en militær karriere. Det er klart at dette er en ekstra belastning for både befalet og familiene deres.

En lovfesting av et objektivt ansvar vil også ha en viktig symbolverdi. En slik regel markerer at myndighetene og samfunnet anerkjenner og verdsetter den betydelige innsatsen til personellet som deltar i utenlandsoperasjoner.

For psykiske belastningskader som er pådratt fra 1978 og frem til loven trer i kraft 1. januar 2010 skal det innføres en særskilt kompensasjonsordning. Departementet utarbeider nå en egen forskrift for ordningen, slik at den står klar innen loven trer i kraft. Det er satt sammen en referansegruppe med representanter fra veteran- og personellorganisasjonene som bistår departementet i dette arbeidet.

For å si det litt enkelt: Vi har gjort det lettere å få erstatning, og flere skal kunne få det. Det vil spesielt bli enklere å få erstatning for psykiske belastningsskader.

Jeg er veldig fornøyd med at veteranene nå får en god erstatningsordning. Staten tar et klart ansvar for de kvinner og menn som skal ut i internasjonale operasjoner fremover. Samtidig rydder vi opp i de gamle sakene.


Om helseoppfølging:
Det har vært viktig for meg å tydeliggjøre Forsvarets ansvar for soldatene både før, under og etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner. Derfor har vi også gitt soldatene lovfestet rett til psykiatrisk og psykologisk oppfølging fra Forsvaret i ett år etter endt tjeneste. Vi har samtidig styrket psykologi- og psykiatrikapasiteten i Forsvaret.

Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk - NMP - ble etablert i februar 2005, for at Forsvarets personell skulle bli bedre ivaretatt i helsespørsmål. Henvendelser vil normalt bli håndtert av Forsvarets spesialister i psykiatri og klinisk psykologi.

Forsvaret har også fire regionale stressmestringsteam med fagpersoner som enten er psykiatere eller spesialister i klinisk psykologi.

Disse teamene deltar i forberedelsene avdelingene har før avreise til utenlandstjeneste. De støtter avdelingene ute når de ber om det, og gjennomfører rutinemessige evalueringer av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Alle Forsvarets veteraner blir undersøkt av lege når de kommer hjem fra en utenlandsoperasjon, og alle veteraner kan ta kontakt med NMP dersom de opplever helseplager som kan relateres til tjenesten i Forsvaret. Dette tilbudet gjelder uansett hvor lang tid det er siden tjenesten i Forsvaret ble avsluttet.

Vi jobber også med å bedre samarbeidet med det sivile helsevesenet. Det er ikke slik at Forsvaret kan ha et helt eget helsevesen på siden av det sivile. Derfor er det avgjørende at Forsvaret og helsevesenet har et godt samarbeid, og at man også i det sivile har forståelse for hva soldatene har vært gjennom ute og hva de trenger av oppfølging.

Det er nødvendig å overføre kompetanse fra Forsvaret til det sivile. En av tingene vi skal gjøre er å etablere et prøveprosjekt for samhandling mellom Forsvaret og en kommune der Forsvaret har stor aktivitet. Slik vil vi utvikle gode modeller for oppfølging av personell og overføring av kompetanse fra Forsvaret til det sivile helsevesen. Dette blir gjort i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi vil også utarbeide en opplæringspakke i militærpsykiatri for leger og psykologer.

Noen veteraner vil også møte NAV, og vi ønsker selvfølgelig at veteranene skal få den hjelpen og støtten de trenger også der. Vi ser derfor at det er behov for at Forsvaret bidrar med opplæring av etatens rådgivende leger og nøkkelpersonell i NAV.

Om andre tiltak:
Både erstatningsordninger og medisinsk oppfølging er viktig, men det er bare en del av det arbeidet vi har gjort. Selv om det er mye fokus på dette, spesielt i media, skal vi huske på at de aller fleste som har vært ute kommer hjem friske – med positive erfaringer, styrket kompetanse og gode minner.

I vår la vi frem en Stortingsmelding, der vi så på hele bredden i veteransaken. Vi slår fast at vi har styrket kompetansen og tilbudet i Forsvaret på dette området, og vi bygger opp et fagmiljø som skal ha et spesielt ansvar for veteranene.

Vi vil styrke anerkjennelsen av veteraner i Forsvaret og samfunnet.

La meg spesielt nevne noen andre tiltak:

For å styrke veteranenes støtteapparat og sosiale nettverk, har man blant annet etablert Forsvarets veteranadministrasjon og Forsvarets veteransenter på Bæreia.

Bæreia er et velferdssenter for veteraner. Det er et sted for kameratskap, rekreasjon og samhold. Jeg har selv besøkt det flere ganger, og synes det er et flott tilbud som jeg håper mange vil benytte. Her kan veteranene komme med sine gleder og sorger, og treffe andre som vet hva det vil si å ha feltstøvlene på.

Det er viktig at de som reiser ut i krevende oppdrag har gode rammer for oppdraget.
Regjeringen vil være en pådriver internasjonalt for å etablere robuste mandater og klare engasjementsregler før personellet blir sendt ut. Vi vil også sikre en jevnere fordeling av utenlandstjeneste mellom Forsvarets avdelinger og forsvarsgrener.

Det vil også bli lagt vekt på å styrke og videreutvikle systemet for seleksjon til tjeneste ute. Vi vil prioritere forebygging av sykdommer og skader og tidlig oppfølging.

Forberedelsene og treningen som avdelingene gjør før utreise skal evalueres, sånn at de kan gjøres best mulig. Vi vil også styrke oppfølgingen i misjonsområdet. Det vil blant annet bli gjennomført rutinemessig midtevaluering av større kontingenter som deltar i operasjoner i seks måneder eller lenger.

Det skal satses mer på forskning, spesielt i forhold til psykiske belastningsskader, med vekt på omfang, årsaksforhold og hvordan slike skader best kan forebygges.
Regjeringen vil også samarbeide med andre land på dette området, og vi vil spesielt ha et tettere samarbeid med de andre nordiske landene. Vi vil videreføre det gode samarbeidet med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene omkring veteranenes rettigheter og situasjon.


Om pårørende:
Akkurat nå har vi rundt tusen norske soldater og offiserer ute på internasjonale oppdrag. Vi har soldater i Afghanistan, som skal bidra til å stabilisere det krigsherjede landet. Vi har en fregatt utenfor Aden-bukta, som skal sikre den internasjonale skipstrafikken. Vi har et feltsykehus i Tsjad. I tillegg har vi en rekke offiserer i andre oppdrag – vi har for eksempel observatører i Midt-Østen, en jurist i Kongo og stabsoffiserer i Nato-hovedkvarterer.

 

Alle disse gjør en viktig innsats – hver eneste dag.
Og rundt dem er det mange som tenker på dem – hver eneste dag. De har familie: Foreldre, ektefeller og kjærester. De har barn, venner, kolleger og bekjente.

Forsvaret har naturlig nok lagt aller mest vekt på å ta vare på de som reiser ut. Forberede dem på det som kommer, følge dem opp underveis, og ta vare på dem etterpå.

Men for mange er noe av det tøffeste med å reise ut nettopp det at noen blir igjen hjemme. Derfor har vi også lagt stor vekt på å ivareta familiene til de som reiser ut. Forsvaret legger vekt på både å gi grundig informasjon og praktisk støtte så langt det er hensiktsmessig. Mange av de som gjør dette arbeidet er ildsjeler, som legger ned stort engasjement og mye tid. Jeg vil benytte anledningen i dag til å si tusen takk til dere for innsatsen!

Noe av det mest krevende for de som blir igjen hjemme er kanskje uvissheten. Hva er det egentlig deres nærmeste opplever? Vi vil fortsette å legge vekt på god informasjon gjennom å arrangere familietreff og familiedager. Ikke minst er opprettelsen av familiekoordinatorer som kan støtte familiene når det er noe de lurer på et viktig tiltak. Før tjenesten ute får familiene brosjyren ”Å reise ut”, og etter hjemkomsten får de brosjyren ”Å komme hjem”. Der er det samlet erfaringer og tips som kan være til nytte.

Det er viktig å legge til rette for at de som er ute skal kunne ha kontakt med dem hjemme. En telefon eller e-post hjem iblant kan være det som skal til for at de hjemme kan føle seg litt roligere. Det er også lagt opp til at alle som er ute mer enn tre måneder skal kunne reise hjem i løpet av tjenesten.


Det er opprettet en pårørendetelefon. Der er det en vakthavende offiser, som vil være bindeleddet mellom de som er ute i en operasjon og familien hjemme. Denne telefonen skal være døgnbemannet gjennom hele oppdragsperioden. Familiene får informasjon fra operasjonsområdet underveis: Uformelle brev og eventuelt videoer sendes en gang i måneden hjem til familiene og nærmeste pårørende i Norge.

Noen steder har Forsvaret også tilbudt praktisk oppfølging: Som gratis flyreiser for barnevakt eller rett og slett hjelp til snømåking for de som er hjemme. Stadig flere steder gis det også tilbud om spesielt tilrettelagte samlivskurs. Forsvaret vil i det videre arbeidet integrere oppfølging av barn og unge som del av familiepolitikken og videreutviklingen av familietiltakene.

Det er lagt vekt på å få på plass økonomiske kompensasjoner. Det er innført et familietillegg: Militært personell med barn får i dag økonomisk kompensasjon for å dekke merutgifter mens de er ute.

Tiden etter at personeller kommer hjem er også viktig.
Vanligvis har avdelingen en sosial sammenkomst like etter at de kommer hjem. Personellet går gjennom en medisinsk utsjekk, og har samtale med lege og psykolog. Både personellet og familiene deres blir invitert til medaljeseremoni. En del avdelinger har også gjensynstreff en stund etter hjemkomst.
Jeg vet at noen som har vært ute har følt at de har blitt grundig trent og forberedt før utreise, og godt ivaretatt mens de er ute. Men så, når de kommer hjem, oppstår det et vakuum. Dette vil vi forsøke å gjøre noe med. Det å få til en god overgang til livet i Norge igjen er veldig viktig. Vi vil derfor nedsette en arbeidsgruppe for å se på hva vi kan gjøre for å bedre hjemkomstfasen.

Vi har også sagt at vi vil bruke kulturelle virkemidler for å styrke anerkjennelsen av veteraner. Det betyr at vi skal bruke festningene, musikken og museene som arenaer og virkemidler for å gi veteranene anerkjennelse. Det kan for eksempel være gjennom seremonier blant annet ved hjemkomst og avreise, medaljetildeling og minnedager. I tillegg vil det bli arrangert konserter og forestillinger.
Dette handler om å uttrykke takknemlighet, skape identitet og stolthet, bygge og ta vare på kultur og tradisjoner. Ikke minst skal vi ha større åpenhet og synlighet i forhold til befolkningen. Noen eksempler på hva som allerede er gjennomført er medaljeparaden på Akershus festning før sommeren, Festkonserten og Veterandagen i Oslo spektrum 8. mai, og UNIFIL-utstillingen på Forsvarsmuseet. På den måten skaper man møteplasser for kommende, nye og gamle veteraner og deres pårørende.
Vi vil legge til rette for en fortsatt god utvikling av Forsvarets familiedirektiv. Det gjøres selvfølgelig i nær dialog med arbeidstaker- og veteranorganisasjonene. Det betyr at man hele tiden skal se på hvordan vi kan bedre informasjonen til familiene, og prioritere tilstrekkelige ressurser til personell som skal arbeide med familiepolitikk.

 

Om sårede og falne:
Forsvaret deltar i svært krevende operasjoner. Vi opererer i områder som er preget av krig og konflikt, og som ofte fortsatt er ustabile. Det er nettopp derfor vi er der. Dere skal vite at jeg som forsvarsminister gjør alt jeg kan for at de som er ute skal være best mulig trent og best mulig utstyrt for det oppdraget de har. Men selv om vi gjør vårt ytterste for å ha best mulig sikkerhet, vil det alltid være en risiko forbundet med det å være ute.

Norge har mistet fire soldater under tjeneste i Afghanistan. Det er tungt for oss alle, og jeg må si at jeg personlig kjenner sterkt på det ansvaret jeg har som forsvarsminister når jeg sender personell ut.
Men det er selvfølgelig aller tyngst for de som mister noen helt nære – en ektefelle, et barn, et søsken. Derfor har vi lagt spesiell vekt på å følge opp familiene til de som mister livet.

Så raskt som mulig etter at familien har fått beskjed om at det har skjedd en ulykke eller alvorlig hendelse, får de en pårørendekontakt. Denne personen blir deres faste holdepunkt opp mot Forsvaret: Et fast punkt der de kan få informasjon og støtte, ut fra egne behov. For en av pårørendekontaktens viktigste oppgaver er nettopp å finne ut hva denne spesielle familiens behov er, og hvordan Forsvaret best mulig kan støtte dem.

Dette gjelder spesielt i de første dagene etter hendelsen, der familiene ofte har et sterkt behov både for informasjon og praktisk hjelp. De ønsker kanskje kontakt med en prest eller en annen profesjonell samtalepartner, de trenger hjelp fra en jurist eller har behov for støtte til hvordan de skal håndtere media.

Men ansvaret gjelder like mye når hverdagene kommer. Når det første kaoset har lagt seg, når de andre rundt en har gått tilbake til sitt daglige liv og ikke ringer like ofte for å høre hvordan det går.

Pårørendekontaktens ansvar og oppgaver kan vare opptil 14 måneder etter hendelsen. Forsvaret har vært veldig fleksible dersom noen trenger oppfølging også etter dette.
Overgang:
Vi har altså arbeidet mye med å styrke veteranenes rettigheter og tilbudet til dem.

Men jeg vet at noen familier gjerne kunne ønske seg mer. Kanskje det man i første rekke trenger er noen å snakke med, noen i samme situasjon som man kan dele tanker og følelser med. Derfor er jeg glad for at Nvio nå styrker sitt arbeid opp mot de pårørende. Og jeg tar gjerne i mot innspill på hvordan vi fra vår side skal sikre at familiene rundt de som er ute får den oppfølgingen de trenger.


Oppsummering:
Vi har soldater i Afghanistan, i Tsjad, i Aden-bukta. De har svært ulike oppgaver, og helt forskjellige opplevelser av hva det er å være ute på krevende oppdrag for Norge.

Vi skal huske at de aller fleste kommer hjem med positive erfaringer. De opplever at de gjør noe viktig og meningsfylt. Selv om det kan være tøffe dager, kommer de hjem med sterke vennskap, styrket selvfølelse og gode erfaringer de kan ta med seg videre.

Veteranene er ulike, og har ulike behov.
Noen trenger oppfølging fra helsevesenet. Det skal vi sørge for at de får.
Noen er mer opptatt av å ha et sted å møtes, et sted der de kan treffe andre, kanskje dele minner og utveksle gode historier. Det har de fått gjennom Bæreia.
Andre igjen kan ha nytte av treff, som pizzakvelder der de kan snakke med andre veteraner.


Sånn er det også med de pårørende:
Noen vil ikke bli pådyttet verken informasjon eller praktisk hjelp. De ønsker å klare seg selv. Andre har behov for å vite mest mulig om hva deres nærmeste skal ut til, og få praktisk støtte underveis. Vi skal strekke oss så langt vi kan for at det skal gå greit å ha mamma eller pappa, eller andre av sine nære, ute på oppdrag for Norge.

Min dør står åpen for veteranene. Jeg er alltid interessert i å høre hva de har å si.

For det er nå en gang slik, at selv om jeg har vært ni ganger ute for å besøke styrkene i Afghanistan, og har snakket med mange hjemme i Norge, så er det bare de som har feltstøvlene på som virkelig kan si noe om hvordan det er å være der ute.

Ingen andre vet hva som gir de virkelig gode opplevelsene, og hva som hjelper mot de tunge stundene.
Og ingen andre vet hvilken oppfølging det er som virkelig betyr noe, hva vi må gripe fatt i nå.

Vi har mange nye utfordringer å ta fatt i, og det skal vi gjøre. Jeg kan love dere at jeg vil fortsette å jobbe for at veteranene våre blir tatt hånd om på en anstendig måte, og før de får anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Og det er viktig for meg at familie og pårørende rundt de som er ute skal føle seg så trygge som mulig, og at de blir ivaretatt på en god måte.


Det gjør sterkt inntrykk på meg når Kenneth Lysell, som satt i bilen bak Kristoffer Sørlie Jørgensen, sier:
Jeg mistet en kamerat, og det var veldig tøft. Men samtidig føler jeg at denne jobben er så viktig. Jeg vil gjøre noe i stedet for å bare sitte hjemme og prate.

Til tross for at han så Kristoffer miste livet da en veibombe sprengte bilen kameraten satt i, ønsker han å dra ned igjen. Han sier at jobben er så viktig at han ikke kan la være.

Det sier noe om hva som bor i de kvinnene og mennene vi sender ut. Det skal vi ta vare på.

Jeg ser frem til å høre hva dere har å si i dag, og håper at dere vil fortelle meg om deres erfaringer og behov.
 
 
 
 
 
Skriv ut Utskriftsvennlig utgaveSist oppdatert:03.09.2009 00.35.45
  


Tips noen om denne artikkelen
Din e-post: Mottagers e-post:
:: (20.12.2013) Tanker om veien videre
:: (01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
:: (26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
:: (24.01.2013) Veteranene møtes med handling
:: (14.12.2012) Å legge Steen til byrden
:: (16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
:: (14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
:: (22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
:: (26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
:: (21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
:: (29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
:: (18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
:: (17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
:: (13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
:: (01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
:: (23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
:: (13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
:: (08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
:: (06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
:: (08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
:: (28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
:: (21.05.2011) Senskader og oppfølging
:: (21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
:: (02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
:: (02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
:: (02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
:: (28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
:: (18.02.2011) Samler seg bak krav
:: (31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
:: (15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
:: (11.01.2011) Støtte til veteraner
:: (09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
:: (08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
:: (07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
:: (07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
:: (23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
:: (19.11.2010) 100 millioner til veteranene
:: (19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
:: (05.11.2010) En mors appell til politikerne
:: (05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
:: (20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
:: (13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
:: (13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
:: (15.07.2009) Krigens pris er høy
:: (29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
:: (08.05.2009) Et løft for veteraner
:: (07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
:: (18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
:: (01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
:: (05.01.2009) Stolt over veteranene
:: (24.12.2008) Kvelden før kvelden
:: (14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
:: (14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
:: (13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
:: (12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
:: (10.12.2008) Veteranenes forkjempere
:: (05.12.2008) Hvor er dere?
:: (16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
:: (21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
:: (16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
:: (15.07.2008) Veteranlov på høring
:: (25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
:: (03.06.2008) Veteransenter etablert
:: (10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
:: (13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
:: (25.11.2007) Frist for å søke erstatning
:: (20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
:: (19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
:: (07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
:: (24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
:: (31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
:: (19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
:: (11.08.2007) Debrief hjelper ikke
:: (25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
:: (15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
:: (21.03.2007) Hjelper å snakke ut
:: (20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
:: (12.03.2007) Skal utrede veteransenter
:: (26.01.2007) På veteransporet
:: (06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
:: (20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
:: (20.11.2006) FN-veteran anker
:: (18.10.2006) FN-veteran vant over staten
:: (06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
:: (30.09.2006) SIOPS formelt etablert
:: (06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
:: (05.09.2006) Veteran saksøker Staten
:: (13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
:: (19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
:: (03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
:: (02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
:: (11.01.2006) Historien gjentar seg!
:: (09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
:: (07.01.2006) Veteraner saksøker staten
:: (08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
:: (08.12.2005) På TV: Minnenes terror
:: (14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
:: (14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
:: (10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
:: (27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
 
(17.04.2016) Massakren i Qana 18. april, 1996
(09.05.2014) ÅTTENDE MAI - VI HEDRER DET VI STÅR FOR
(04.02.2014) Aksjon Minnesmerke
(20.12.2013) Tanker om veien videre
(13.11.2013) Støttekonsert til fordel Stiftelsen Veteranhjelp
(01.11.2013) Vi jobber for gamle, unge og fremtidige veteraner
(26.10.2013) Åpent brev til veteraninspektør Robert Mood.
(18.04.2013) Brev fra en veteran til en veteran
(11.04.2013) Minneseremoni for pårørende i Afghanistan
(24.01.2013) Veteranene møtes med handling
(14.12.2012) Å legge Steen til byrden
(08.12.2012) Minnestund for falne norske soldater i Mazar-e Sharif, 4. desember 2012
(14.11.2012) Underskriftskampanje for krigsseilerne
(27.09.2012) Bok om Trond Bolle topper bestselgerliste
(18.09.2012) Ny bok - Krigshelten
(16.07.2012) Erstatningsordningen for krigsskadde veteraner
(08.05.2012) Mottok medaljer
(08.05.2012) Veterandagen 8. mai 2012
(27.04.2012) Kjære Jens Stoltenberg
(02.04.2012) Hva nå NVIO?
(23.03.2012) Tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen
(14.03.2012) Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
(22.02.2012) Veteraner aktiviserer veteraner
(26.01.2012) Åpenhet om kompensasjon til veteraner
(21.12.2011) Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
(05.12.2011) Norge trekker seg ut av ISAF
(29.11.2011) Tilsvar til innlegg: Verdigheit i veterandebatten
(28.11.2011) Veterankonferansen 29. – 30. november 2011
(24.11.2011) Talte om den norske veteransatsingen
(18.11.2011) PTSD - En del av mitt liv
(17.11.2011) Verdighet i veterandebatten
(13.11.2011) Det handlar om respekt og tillit
(10.11.2011) Forsvarets minnedag
(01.11.2011) Useriøse angrep på NVIO
(27.10.2011) Monument over veteranene
(23.10.2011) Eit bestillingsverk utan integritet
(15.10.2011) Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
(13.10.2011) Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass
(08.10.2011) Forslag til statsbudsjett opprettholder et A- og B-lag
(06.10.2011) Forsvarets Veteransenter rustes opp
(06.10.2011) Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes
(06.10.2011) Mer penger til oppfølging av veteraner
(12.09.2011) Regjeringen øremerker 30 millioner ekstra til veteraner
(12.09.2011) Framgang i viktig veteranprosjekt
(08.09.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(06.09.2011) Støtte til NVIO
(06.09.2011) Ivaretakelse i praksis
(26.08.2011) Forsvarets Veteraninspektør
(26.08.2011) Forsvarets veterantjeneste åpnet
(03.08.2011) Vi er stolte av dere
(13.07.2011) Viderefører Sudan-bidrag
(01.07.2011) Forsvarets skadestatistikk på plass
(24.06.2011) Etablerer klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade
(09.06.2011) NORVETMC
(28.05.2011) Åpent brev til Regjeringen v. Statsminister Stoltenberg
(21.05.2011) Senskader og oppfølging
(21.05.2011) Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner
(21.05.2011) 52 millioner mer til skadde veteraner
(05.05.2011) Statsråder markerer veterandagen over hele landet
(02.05.2011) Løfter og leveranser i politikken
(02.05.2011) Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner
(02.05.2011) Endrer kompensasjonsordningen for veteraner
(27.04.2011) Regjeringen innfører veterandag 8. mai
(17.04.2011) Norsk bidrag til Afghanistan i 2012
(09.04.2011) Ny Generalsekretær i NVIO
(08.04.2011) Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian
(05.04.2011) Foredrag: Veteranoppfølging – veteraner som ressurspersoner
(28.03.2011) Holdepunkter for Gulfkrigslidelse
(22.03.2011) Starter overføring av sikkerhetsansvar i år
(01.03.2011) Veterantur til Libanon i mai
(20.02.2011) Bli med til Libanon i påsken!
(18.02.2011) Samler seg bak krav
(31.01.2011) Forsvaret sjekker alle som er skadd i Afghanistan
(15.01.2011) Forsvarets veteransenter Bæreia rustes opp
(12.01.2011) Kjære soldat!
(11.01.2011) Støtte til veteraner
(10.01.2011) Gir halv million til veterankonferanse
(09.01.2011) Samordnet oppfølgling av veteraner
(08.01.2011) Norske styrker på beredskap
(08.01.2011) Mangler Norge de egenskaper en nasjon behøver for å ha et militærpolitisk instrument?
(07.01.2011) Bedre oppfølging av skadde soldater
(07.01.2011) Fakta om antall skadde i Afghanistan
(13.12.2010) Medaljer for spesiell innsats
(11.12.2010) Takk for innsatsen PRT 15!
(23.11.2010) Regjeringens Svarte-Per spill med krigsskadde veteraner
(19.11.2010) Politikere, nådegaver og veteraner...
(19.11.2010) 100 millioner til veteranene
(05.11.2010) En mors appell til politikerne
(05.10.2010) Lik erstatning for lik skade!
(29.09.2010) Hedret veteraner fra NORMASH
(20.06.2010) Protest foran Stortinget 5. juli
(18.05.2010) Tur til Libanon i oktober
(24.03.2010) Austlid døde som helt
(31.01.2010) Legacy Vets MC
(13.12.2009) Tur til Libanon i april 2010
(13.11.2009) Forsvarets minnedag på Akershus festning søndag 15. november
(22.10.2009) Veterantur til Libanon i november
(13.10.2009) Deltagelse med militære bidrag i flernasjonale operasjoner i utlandet
(13.10.2009) Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
(02.10.2009) Svertet krigshelt får oppreisning post mortem
(06.09.2009) Nederlandsk medalje til norske offiserer
(30.08.2009) Hvorfor er vi i Afghanistan
(13.08.2009) Krigens folkerett
(22.07.2009) Trefning i Afghanistan
(15.07.2009) Krigens pris er høy
(11.07.2009) Kristoffers Arena i Meymaneh åpnet
(26.06.2009) Krigskorset gjeninnføres
(16.06.2009) Har gjort en stor forskjell
(10.06.2009) Hedrer de norske soldatene
(08.06.2009) Takknemlig for den norske innsatsen
(05.06.2009) Våre soldater hjelper uansett
(29.05.2009) 50 års jubileum for Bæreia
(25.05.2009) Mer penger til Forsvarets utenlandsoperasjoner
(12.05.2009) Eksemplarisk mot i kamp
(08.05.2009) Et løft for veteraner
(07.05.2009) Markering av nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen
(05.05.2009) Tsjad-styrken
(18.04.2009) Enklere for veteraner å få erstatning
(17.04.2009) Norsk offiser drept
(08.04.2009) Sivil-militært arbeid i Libanon
(07.03.2009) Hæren som forsvant
(06.03.2009) Gjensyn med Libanon
(01.03.2009) Norsk fregatt til Somalia
(01.02.2009) Gulf-veteraner undersøkes
(05.01.2009) Stolt over veteranene
(02.01.2009) Mellom Evje og Afghanistan
(24.12.2008) Kvelden før kvelden
(22.12.2008) Vil heve veteranenes status
(18.12.2008) Godt å bli satt pris på
(14.12.2008) Bare ikke bruk K-ordet!
(14.12.2008) Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
(13.12.2008) Intopsmedaljen - Siste frist 31. desember
(12.12.2008) FSAN tilbud til Gulf-veteraner
(10.12.2008) Veteranenes forkjempere
(10.12.2008) Spørsmålet om tildeling av Krigskorset er fortsatt til behandling
(08.12.2008) SV nekter krigshelter medalje
(05.12.2008) Hvor er dere?
(22.11.2008) Aleska
(17.11.2008) Hedret de falne i Afghanistan
(16.11.2008) Definerer ansvar for veteraner
(12.11.2008) Tur til Libanon
(05.11.2008) To nordmenn såret i Afghanistan
(21.10.2008) Konsert: Fred har sin pris...
(21.10.2008) Bæreia hjemme igjen
(01.10.2008) Avdukning av veteranmonument
(09.09.2008) Turen til Libanon i november
(26.08.2008) Mønstring av veteraner
(21.08.2008) Qana - 1996
(19.08.2008) Forsvarssjefens veteranprosjekt
(25.07.2008) Tur til Libanon i november
(21.07.2008) Radovan Karadzic arrestert
(16.07.2008) Et viktig sikkerhetsnett
(15.07.2008) Veteranlov på høring
(11.07.2008) Granatregnet i Korea
(10.07.2008) Tysklandsbrigaden
(09.07.2008) Kristoffers minnefond
(27.06.2008) Kongen informert om veteraners humanitære innsats i Sør-Libanon
(25.06.2008) Veteranpolitikken på dagsorden
(03.06.2008) Veteransenter etablert
(23.05.2008) Kongen åpnet UNIFIL utstilling
(17.05.2008) 17. mai i Ebel es Saqi
(09.05.2008) Veterannett avlyser turen til Libanon
(20.04.2008) Skarpskytterutdannelse
(20.04.2008) UNIFIL prega seinare operasjonar
(19.04.2008) HK 416 har ankommet
(13.03.2008) Bedre lønn i utenlandstjeneste
(24.02.2008) Inviterer til Afghanistan-debatt
(23.02.2008) Klargjør Bell for Afghanistan
(18.02.2008) 35 nye pansrete kjøretøy snart på veien
(09.02.2008) Norge i utlandet 2008: status
(31.01.2008) Kristoffers Minnefond på nett
(10.01.2008) Bæreia tilbake i Forsvarets hender
(09.01.2008) Ingen norske styrker til UNAMID
(13.12.2007) Påminnelse: Frist for å søke erstatning
(11.12.2007) Kronerulling for skadd soldat
(07.12.2007) Darfur-bidraget i full trening
(07.12.2007) Bli med til Libanon i mai!
(03.12.2007) Skadd soldat på bedringens vei
(30.11.2007) Operasjon Harekate Yolo II
(29.11.2007) Veteranarbeid
(25.11.2007) Frist for å søke erstatning
(23.11.2007) Norske soldater hedret
(22.11.2007) Afghanistan on the brink
(20.11.2007) Åpent brev fra pårørendegruppa
(19.11.2007) Yrkesskadeerstatning til besvær
(18.11.2007) Security for the women of Afghanistan
(15.11.2007) En verdig avskjed
(10.11.2007) Kamerater tok farvel
(09.11.2007) Navnet på drept norsk soldat offentliggjøres
(09.11.2007) Angrepet skjedde utenfor hovedvei
(09.11.2007) Kondolanseprotokoll for Kristoffer Sørli Jørgensen
(08.11.2007) En norsk soldat drept og en såret
(08.11.2007) Forsvarets minnedag
(07.11.2007) Norske styrkebidrag til ISAF i Afghanistan
(07.11.2007) Opphold på Bæreia i Jul-Nyttår?
(05.11.2007) Norske soldater i kamp
(04.11.2007) Kampene fortsetter i Nord-Afghanistan
(01.11.2007) Interessert i å melde deg til INTOPS?
(31.10.2007) Instilling fra Forsvarspolitisk utvalg
(26.10.2007) Veteranmonument avduket
(19.10.2007) Store utfordringer i Nord-Afghanistan
(19.10.2007) Avslutning for Lingeklubben
(13.10.2007) Forsvaret trenger personell til Sudan-oppdrag
(11.10.2007) «Prosjekt Aleska»
(11.10.2007) Ønsker lengre kontrakter
(05.10.2007) Forsvarsbudsjettet 2008
(04.10.2007) Søknadsrunde Intops UNAMID
(02.10.2007) Ingen skadde i to bombeangrep
(28.09.2007) Forsvarsstudien og distriktspolitikk
(25.09.2007) Utfordringer i norsk forsvarspolitikk
(24.09.2007) Helsefarlig støy i Forsvaret
(18.09.2007) Darfur styrken innkalles
(15.09.2007) Forsvarsstudien 2007
(02.09.2007) Ny bok om FN-tjeneste
(31.08.2007) Vil styrke veteranenes rettigheter
(31.08.2007) Ingen umulige utfordringer
(30.08.2007) Darfur neste for FN
(28.08.2007) Norske styrker i utlandet
(24.08.2007) NATO-konferanse i Oslo
(19.08.2007) Forsvarets Veteranadministrasjon
(16.08.2007) Først kommer sikkerheten
(11.08.2007) Debrief hjelper ikke
(09.08.2007) Takket for tålmodighet
(03.08.2007) Glad for robust mandat
(01.08.2007) Slaget i Kaoukaba
(31.07.2007) Siste farvel til en soldat
(26.07.2007) En fallen soldat vender hjem
(25.07.2007) 800 veteraner har bedt om hjelp
(23.07.2007) Norsk soldat drept i Afghanistan
(16.07.2007) Nordisk innsatsstyrke snart klar
(12.07.2007) Fakta om Luftforsvaret
(06.07.2007) Tilbyr bidrag til UNIFIL
(04.07.2007) Forsvarets livvaktavdeling
(29.06.2007) Militærkorset
(29.06.2007) Minnet de omkomne
(21.06.2007) Å afghanisere Afghanistan
(20.06.2007) Fakta om Afghan National Army (ANA)
(19.06.2007) Norske soldater til Darfur
(19.06.2007) Øker innsatsen for trening av ANA
(15.06.2007) Forsvaret vil ha veteransenter
(15.06.2007) Ledige stillinger i de norske styrkene i Afghanistan
(31.05.2007) Mood: Klarere politisk mandat!
(27.05.2007) Fakta om ISAF
(17.05.2007) En hyllest til norske motstandsmenn
(08.05.2007) Høytidelig markering
(29.04.2007) Hedret Afghanistan-veteraner
(26.04.2007) Nato trygger global sikkerhet
(26.04.2007) Fokus på afrikanske fredsoperasjoner
(26.04.2007) Mineulykken i Blatt
(20.04.2007) Følger opp soldatene
(19.04.2007) Quick Reaction Force (QRF)
(16.04.2007) NS-propagandafilm offentliggjøres
(15.04.2007) Godt egnet for oppgaven
(11.04.2007) Klart for norsk FN-styrke i Darfur?
(11.04.2007) UD arrangerte seminar i Kina om FNs fredsoperasjoner
(31.03.2007) Samhold gir styrke
(30.03.2007) Dovrefjellalliansen - Veterantreff 2007
(29.03.2007) Heder til NDH ISAF
(22.03.2007) Hvorfor vi sender soldater utenlands
(21.03.2007) Hjelper å snakke ut
(20.03.2007) 20.000 danske veteraner får tilbud
(16.03.2007) UNIFIL boken
(16.03.2007) Hektisk oppdrag avsluttet
(13.03.2007) Norge trekker seg ut av UNIFIL
(12.03.2007) Skal utrede veteransenter
(21.02.2007) Feiret kongen i Afghanistan
(16.02.2007) Kronerulling for Libanon (3)
(15.02.2007) Norsk bistand til Afghanistan
(14.02.2007) Nytt norsk styrkebidrag til ISAF
(03.02.2007) Kronerulling for Libanon (2)
(02.02.2007) Norsk militær innsats i Libanon
(02.02.2007) Veterantreff landet rundt
(01.02.2007) Kronerulling for Libanon
(30.01.2007) Veteran og enslig forsørger?
(28.01.2007) Maksgrensen bør fjernes
(27.01.2007) Ny QRF klar for Afghanistan
(26.01.2007) På veteransporet
(23.01.2007) Bilder fra Libanon
(19.01.2007) Training for Peace (TfP)
(10.01.2007) Forsvarsministeren i Oslo Militære Samfund
(06.01.2007) Statsministerens tale til norske UNIFIL soldater
(06.01.2007) Hjelp til syke veteraner
(04.01.2007) Forsvarets samling med minnegudstjeneste
(22.12.2006) Rapport fra Sør-Libanon
(20.12.2006) Erstatning etter INTOPS
(19.12.2006) Farlig Fred - Del 28 av 28 - Siste del
(19.12.2006) Tettere bånd til Libanon
(18.12.2006) Velkommen hjem fra Afghanistan
(15.12.2006) Farlig Fred - Del 27 av 28 - Mus - og menn i kamp
(15.12.2006) FN-veteran - årets trønder?
(13.12.2006) HV skal bidra i INTOPS
(10.12.2006) Farlig Fred - Del 26 av 28 - Kidnapping
(09.12.2006) Forventninger til militært personell
(08.12.2006) Gjesteboken er tilbake
(07.12.2006) Forsvarsbudsjettet 2007
(01.12.2006) Norske soldater blir bok
(29.11.2006) Farlig Fred - Del 25 av 28 - Libaneserne rykker inn
(28.11.2006) Årets julegavetips!
(20.11.2006) FN-veteran anker
(11.11.2006) Farlig Fred - Del 24 av 28 - En dristig aksjon
(05.11.2006) Farlig Fred - Del 23 av 28 - En forklaring takk!
(30.10.2006) Kronerullingen
(30.10.2006) På jakt etter historier!
(18.10.2006) Norges engasjement i intops
(18.10.2006) FN-veteran vant over staten
(11.10.2006) Turen til Ebel es Saqi høsten 2006
(07.10.2006) Mer penger til soldatene
(06.10.2006) Bedre oppfølging av Veteraner
(06.10.2006) 31 Milliarder til Forsvaret
(05.10.2006) Farlig Fred - Del 22 av 28 - Risiko og lønn
(04.10.2006) Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
(04.10.2006) Leger uten grenser trenger bøssebærere
(01.10.2006) Avskjedstale
(01.10.2006) Farlig Fred - Del 21 av 28 - Spenna gærne
(30.09.2006) SIOPS formelt etablert
(15.09.2006) Farlig Fred - Del 20 av 28 - Velferd
(06.09.2006) Åpent brev til Forsvarsministeren
(05.09.2006) Veteran saksøker Staten
(01.09.2006) Farlig Fred - Del 19 av 28 - En vanlig dag
(01.09.2006) Helsehjelp til FN/NATO-veteraner
(27.08.2006) Krise i Libanon engasjerer veteraner
(19.07.2006) Norske veteraner sender nødhjelp til Sør-Libanon
(16.07.2006) 18 år som nordmann i Libanon
(15.07.2006) Kronerulling for Sør-Libanon
(15.07.2006) Kontakt med Sør-Libanon
(13.07.2006) Enklere å få full erstatning for psykiske skader
(13.07.2006) Farlig Fred - Del 18 av 28 - Israelerne drar hjem
(23.06.2006) Farlig Fred - Del 17 av 28 - Ikke bare alvor
(19.06.2006) Ei norsk veteranlov no!
(18.06.2006) Uerfarne soldater til Afghanistan
(17.06.2006) Skuddene i Meymaneh
(16.06.2006) Farlig Fred - Del 16 av 28 - Nøytralitet
(08.06.2006) Farlig Fred - Del 15 av 28 - Advokat i felten
(29.05.2006) Nordisk samarbeid
(26.05.2006) Farlig Fred - Del 14 av 28 - Ilden besvares
(15.05.2006) Norsk offiser får toppstilling i FN
(10.05.2006) Felles Nordisk FN-innsats
(04.05.2006) Forpartiet NMC UNPROFOR
(04.05.2006) Farlig Fred - Del 13 av 28 - Sivilbefolkningen
(24.04.2006) Soldater hedret
(18.04.2006) Farlig Fred - Del 12 av 28 - En enorm påkjenning
(17.04.2006) Farlig Fred - Del 11 av 28 - Major Saad Haddad
(03.04.2006) I kamp for fred - hjem til krig
(03.04.2006) Farlig Fred - Del 10 av 28 - Velkommen til Cheeba
(20.03.2006) Minnestund i Afghanistan og i Norge
(19.03.2006) Farlig Fred - Del 9 av 28 - Litani-aksjonen
(19.03.2006) Mange vil i intops
(11.03.2006) Stor oppslutning om Forsvaret
(11.03.2006) Farlig Fred - Del 8 av 28 - Bombekastere mot nordmennene
(03.03.2006) HV og intops
(03.03.2006) Farlig Fred - Del 7 av 28 - Vi blir beskutt
(24.02.2006) Farlig Fred - Del 6 av 28 - En vanskelig jobb
(18.02.2006) Meget nyttig besøk i Sudan
(17.02.2006) Farlig Fred - Del 5 av 28 - Et krigsherjet område
(13.02.2006) Barth Eide til Sudan og Etiopia
(11.02.2006) Farlig Fred - Del 4 av 28 - Tjeneste i et urolig land
(10.02.2006) Ledige beredskapsstillinger for utenlandstjeneste
(10.02.2006) Viktig med godt utrustede soldater
(10.02.2006) ROE gir rom for rettet ild
(07.02.2006) Norsk leir i Afghanistan angrepet
(04.02.2006) Farlig Fred - Del 3 av 28 - Påskekaos på Trandum
(02.02.2006) Forsvaret oppretter veteranadministrasjon
(31.01.2006) Norske bidrag 2006
(28.01.2006) Farlig Fred - Del 2 av 28 - 700 FN-soldater er klare
(22.01.2006) Trygging av FN-personell
(21.01.2006) Farlig Fred - Del 1 av 28 - Hvem skyter på oss?
(20.01.2006) Norsk bidrag til fredsarbeid i Darfur
(18.01.2006) Norske soldater til Helvete på jord?
(14.01.2006) Sammen for et moderne forsvar
(13.01.2006) 4 Netter i Saqi - 5 netter i Beirut
(11.01.2006) Historien gjentar seg!
(11.01.2006) Veteran tar initativ
(10.01.2006) Norske styrker skal kunne benyttes offensivt
(09.01.2006) Erstatningssaker til behandling i retten
(09.01.2006) Nødvendig opprustning!
(07.01.2006) Veteraner saksøker staten
(20.12.2005) Ny sikkerhets- og forsvarspolitikk?
(16.12.2005) Forsvaret søker NATO-sjåfører
(15.12.2005) 200 Norske soldater til Sudan
(09.12.2005) Ikke straffbart for norske soldater
(08.12.2005) Forsvaret etablerer veteranadministrasjon
(08.12.2005) På TV: Minnenes terror
(20.11.2005) Regjeringen vil ha FN-jobber
(10.11.2005) Statsbudsjettet
(08.11.2005) Flere hundre norske FN-soldater
(06.11.2005) Nå blir det FN-tjeneste
(05.11.2005) Mer fokus på ISAF og Afrika
(04.11.2005) Berømmer veteranene på FN-dagen
(21.10.2005) FN 60 år
(19.10.2005) Den nye regjeringen og Forsvaret
(16.10.2005) Bare barnemat
(16.10.2005) NORMASH - Korea
(14.10.2005) Filmer og seminar om senskader
(14.10.2005) Besøk Bosnia og Kroatia, vår 2006
(14.10.2005) Bli med til Libanon påsken 2006
(14.10.2005) Forsvarsbudsjettet: Mer til senskader
(03.10.2005) Veteranchat
(02.10.2005) Veterantreff ble suksess
(23.09.2005) Utenlandsveteraner får treffsted
(07.09.2005) De ekte krigerne
(10.07.2005) Flere FN-soldater krever erstatning
(20.04.2005) Påsketur til Libanon
(09.02.2005) KOREA –Situasjonen frem til krigsutbruddet 1950
(10.12.2004) «Tinnsoldatene»
(03.12.2004) Dagbok fra Libanontur oktober 2004
(25.11.2004) «Krigens ansikt» av Jarle Elvemo
(05.11.2004) Korea – feltsykehuset NORMASH
(02.09.2004) En alvorlig forpliktelse
(01.09.2004) Norge og UNIFIL
(27.08.2004) Psykisk syk er arbeidsskade
(19.08.2004) Vennskapsbånd Libanon-Norge
(29.05.2004) Day of United Nations Peacekeepers
(07.05.2004) En uforglemmelig tur til Libanon
(29.04.2004) Minner om en far –og litt til
(12.03.2004) Vet vi nok?
(12.03.2004) Koreakrigens minnesmerke
(06.03.2004) Blå beret – soldat i Libanon
(09.12.2003) FN-veteran med ny bok
(18.11.2003) A dream come true
(18.11.2003) Høringen i Khiam
(01.09.2003) Mer enn et gjensyn med Libanon
(09.07.2003) Ingen kulturelle barrierer for INDBATT
(30.06.2003) A memorable trip for the Lebanese also
(19.06.2003) Sedertreskogen i Libanon
(09.06.2003) 17. mai 2003 i Ebel es Saqi
(02.06.2003) På tur tilbake til Libanon
(01.06.2003) Gjensyn med Libanon
(24.04.2003) Korea - En stolt nasjon - et takknemlig folk
(11.03.2003) Abstinence
(23.12.2002) White Christmas in Chebaa
 
 
Motta nyhetsbrevet
E-post:
Personsikkerhet


Kjetil Elron
   19.12.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Håvard Faller
   12.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Arild Berntsen
   17.10.2023
Turid Aandalen ...
   26.07.2023
Badessa Walter
   25.06.2023
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020
Sølvi Skjøndal
   20.11.2020

Gå til Gjesteboken