Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel382.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.01.2011
Samordnet oppfølgling av veteraner
Samordnet oppfølging av veteranerGod oppfølging av veteraner avhenger av god kompetanse og samordning. Gjennom et samarbeid mellom Forsvaret, Elverum- og Åmot kommune etableres derfor et pilotprosjekt Østerdalen.
 
 

Prosjektet skal utprøve modeller for å kunne tilby den enkelte veteran bedre helsehjelp. Denne hjelpen skal være helhetlig, kunnskapsbasert og gis på riktig omsorgsnivå. Veteranenes nærmeste pårørende skal også omfattes av prosjektet. For å ivareta veteranene før, under og etter tjenesten er det behov for at samarbeidet mellom Forsvaret, kommunene og Arbeids- og velferdsetaten styrkes. Formålet er å yte tilpasset og tilrettelagt bistand, samt oppfølging. NAV vil bli en sentral samarbeidspartner i prosjektet, sammen med flere andre etater i kommunal og statlig sektor.

Med prosjektet ønsker vi å vinne erfaring og finne løsninger, som enten kan brukes kommunalt over hele landet, eller lage kompetansesentra for å styrke veteranene og deres familier før, under og etter utenlandsoperasjoner.

Forsvarsdepartementet er nå i innspurten av å ferdigstille utkastet til regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”. Handlingsplanen er en oppfølging av St.meld. nr. 34 (2008-2009) ”Fra verneplikt til veteran” : Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.  Tjenestemannsorganisasjonene og veteranorganisasjonene har vært viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet og i arbeidet med pilotprosjektet.

Regjeringens handlingsplan lanseres på den nye veterandagen 8. mai, men gode tiltak iverksettes fortløpende.
 
 
 
Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no