Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel381.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


08.01.2011
Norske styrker på beredskap
Norske styrker på beredskapFra 1. januar står Norge igjen på beredskap for den nordiske stridsgruppa som er en del av EUs innsatsstyrker. Norge stiller med om lag 150 personer. Styrken skal stå på beredskap et halvt år fra 1. januar, og er et samarbeid mellom Sverige, Norge, Finland, Estland og Irland.
 
 
Kilde: Forsvarsdepartementet
 
- Den nordiske stridsgruppa et viktig ledd i å videreutvikle forsvarssamarbeidet i Norden, innenfor en bredere europeisk ramme, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Norge deltok også i EUs innsatsstyrker i første halvår 2008.
EU Battle Group er normalt en sammensatt styrke på ca. 1500 soldater med relativt lett utrustning. Hensikten er å gjøre EU i stand til å sette inn hurtige og fleksible militære enheter til internasjonal krisehåndtering. Konseptet med stridsgrupper er utarbeidet spesielt for å støtte FNs krisehåndteringsevne, med fokus på stabiliserings- og fredsoperasjoner i Afrika.

Rask innsetting
Stridsgruppa må være forberedt på å kunne settes inn senest fem dager etter at EU har besluttet å gjennomføre en operasjon. Stridsgruppene skal kunne stå i operasjoner med inntil fire måneders varighet før de blir avløst. De skal kunne settes inn hvor som helst utenfor EUs territorium, med en maksimal avstand fra Brussel på 6000 km.

Beslutning og mandat
Det er EUs råd som vil fatte beslutningen om å iverksette en operasjon og om å gjøre bruk av stridsgruppene, men de bidragsytende nasjonene står fritt til å velge om de vil delta i en operasjon. Norske myndigheter vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag for å stille det norske styrkebidraget til disposisjon.
 
Beslutningen om at Norge skal delta på oppdrag i regi av EU-stridsgruppa tilligger regjeringen, men det er besluttet at også Stortinget skal konsulteres.
For at Norge skal delta, må oppdraget primært basere seg på et mandat i medhold av en resolusjon fra Sikkerhetsrådet i FN, men det kan i spesielle tilfeller også være aktuelt når operasjonen har et klart grunnlag i folkeretten som selvforsvar eller etter anmodning fra partene i konflikten.

Fakta om Nordic Battle Group 2011
Sverige leder NBG 2011. Disse landene deltar også:
Finland ca 200 soldater, Norge ca. 150 soldater, Estland ca. 50 soldater, Irland ca. 160 soldater og Sverige ca. 1630 soldater.

En slik stridsgruppe vil normalt være på rundt 1500 soldater, og bestå av en infanteribataljon med støttekapasiteter. Dette gjelder også den nordiske stridsgruppa, men for denne finnes flere støttekapasiteter tilgjengelig for å kunne tilpasse styrken ut fra ulike behov for ulike oppdrag. Derfor er styrken er på ca 2200 soldater.

Dersom EU iverksetter en operasjon vil den ledes gjennom et flernasjonalt operasjonelt hovedkvarter mest sannsynlig ved britenes nasjonale hovedkvarter utenfor London. Dersom styrken blir satt inn i en operasjon vil et flernasjonalt taktisk hovedkvarter i operasjonsområdet lede styrken.  Norge vil ha offiserer i begge hovedkvarterene og vil få god innsikt i all planlegging og eventuell bruk av stridsgruppa.

Det norske bidraget:
Stabsoffiserer til det operative hovedkvarteret(OHQ) (3)
Stabsoffiserer til det taktiske hovedkvarteret (FHQ) (8)
Kjernefysisk Radiologosk Biologisk Kjemisk avdeling (12)
Eskorte tropp (40)
Militærpolitiavdeling (20)
Sivil/militær samarbeidsenhet (7)
Godshåndteringsenhet (16)
Transportkontrollenhet (10)
Stab for logistikkenhet (3)
Koordineringssenter for evakuering av sårede (3)
Nasjonal kontingentstab (16)
Nasjonalt støtteelement (12)

 
 
 

 
Skriv utUtskriftsvennlig utgave
  

Kilde: norvetnet.no