Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel76.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


31.01.2006
Norske bidrag 2006

Norsk materiell ankommer Afghanistan - ISAFSom et bidrag til internasjonal sikkerhet og et ledd i kampen mot transnasjonal terrorisme videreføres store deler av Norges deltakelse i militære operasjoner i utlandet i 2006. NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, ISAF, forblir hovedsatsingsområde for norsk militært engasjement ute. De viktigste endringene i forhold til 2005 er avslutningen av engasjementet både i den flernasjonale stabiliseringsstyrken og i NATOs treningsmisjon i Irak, samt planer om å øke norsk deltakelse i FN-ledede operasjoner i Afrika.

Kilde: Forsvarsdepartementet
Bilde: Asgeir Dahlen/ISAF

Afghanistan
NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, ISAF (International Security Assistance Force) forblir hovedsatsingsområde for norsk deltakelse i operasjoner i utlandet også i 2006. På denne måten understøtter vi NATOs relevans og bidrar til at ISAF kan nå sine målsettinger. Norge vil i 2006 konsentrere sin deltakelse i den nyopprettede regionale kommandoen i nord (Mazar - e - Sharif) under tysk ledelse, samtidig som hovedtyngden av engasjementet i Kabul avsluttes. Den norske ledelsen av PRTet i Meymaneh vil bli videreført. Overføringen av styrker fra Kabul til nord-regionen er i tråd med vedtak i NATO om at ISAFs hovedoppgave vil være å styrke sentralmyndighetenes autoritet i provinsene, og at ISAFs aktivitet skal utvides til å omfatte provinser i alle deler av landet. Ovennevnte engasjement vil omfatte i alt ca 420 norsk personell, hvorav ca 320 i Mazar - e - Sharif (hurtigutrykningsstyrke, personell til framskutt forsyningsbase, sanitetselement, stabsoffiserer), vel 60 i PRTet i Meymaneh og ca 40 i Kabul (stabsoffiserer til ISAFs hovedkvarter, nasjonalt støtteelement og brann- og havaripersonell på Kabul internasjonale flyplass).

Utvidelsen av ISAFs operasjonsområde til flere provinser øker behovet for tilgang på luftstøtte, da hoveddelen av styrkene er utstyrt med lette våpen og er særdeles sårbare. Norge vil bidra til rask og effektiv flystøtte til ISAFs bakkestyrker. Derfor vil 3-4 norske F- 16 fly være deployert til Kabul i tidsrommet februar – mai 2006. I den forbindelse vil ytterligere ca 100 personell fra Norge oppholde seg i Afghanistan i en tidsavgrenset periode.

De norske spesialstyrkene, som siden juli 2005 har deltatt i den amerikansk ledede koalisjonsoperasjonen ”Operation Enduring Freedom”, vil avslutte sitt oppdrag i løpet av januar.

Balkan
Norge har bidratt til KFOR (Kosovo Force) siden styrken ble etablert i 1999. Siden sommeren 2005 har Norge bidratt med en etterretnings- og analyseenhet. Dette er en etterspurt kapasitet, som vil bli videreført i 2006. Vi vil også videreføre vårt engasjement med et mindre antall stabsoffiserer i NATO-hovedkvarteret både i Kosovo og Makedonia. Det er viktig å opprettholde et internasjonalt militært nærvær i Kosovo i forbindelse med gjennomføringen av statusforhandlingene.  

EU innledet operasjon EUFOR-Althea i desember 2004. Norge har i 2005 bidratt til denne operasjonen med stabsoffiserer og et liaisonlag, i alt ca 15 personell. Dette bidraget videreføres.

Norge deltar også med et lite antall stabsoffiserer i NATOs hovedkvarter i Bosnia.

Sudan 
UNMIS (United Nations Mission in Sudan) ble formelt etablert i mars 2005. Det ble allerede i februar 2005 besluttet at Norge skulle bidra til styrken med i første omgang sanitetspersonell, stabsoffiserer og observatører, i alt inntil 30 personell. Sanitetselementet har nå avsluttet sitt oppdrag, men vi vil videreføre deltakelsen med stabsoffiserer og observatører, fortsatt med en ramme på 30 personell. For øvrig er departementet i ferd med, som oppfølging av formuleringene i Soria Moria-erklæringen om økt norsk deltakelse i FN-ledede operasjoner, å vurdere ytterligere norske bidrag til slike operasjoner i Afrika, fortrinnsvis i Sudan.

Etiopia/Eritrea
UNMEE (United Nations Mission Ethiopia/Eritrea) ble etablert i 2000. Nåværende norske bidrag på fem observatører videreføres i 2006.

Midt-Østen
Norge har gjennom flere år deltatt med observatører i UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) og med stabs- og liaisonoffiserer til MFO (Multinational Forces and Observers) i Sinai. Det nåværende bidraget på 10-12 personell til UNTSO og på 3 personell til MFO videreføres.

Middelhavet/Operasjon ”Active Endeavour”
NATOs maritime operasjon ”Active Endeavour” i Middelhavet ble etablert i 2001, som et tiltak mot transnasjonal terrorisme. Norge vil i 2006 delta med en ubåt i en 4 måneders periode. I tillegg vil 4 MTB’er (maritime patruljefartøy) ved evt behov være tilgjengelig for NATO for patruljering i området rundt Gibraltar for en 7 måneders periode.

NRF(NATO Response Force)
NATOs hurtigutrykningsstyrke NRF ble etablert i 2003, og skal kunne rykke ut i aktuelle operasjonsområder på meget kort varsel. Styrkeelementene har derfor høy beredskap i den 6-måneders periode de er innmeldt til NRF. For første halvår 2006 (NRF 6) har Norge meldt inn et RORO-fartøy, et etterretnings- og rekognoseringselement og en kapasitet for kontroll med sivil skipstrafikk.

Sist oppdatert:31.01.2006 12.01.31
  

Kilde: norvetnet.no