Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel57.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


09.12.2005
Ikke straffbart for norske soldater

Det er ikke riktig, slik noen har hevdet i media, at norske soldater i ISAF-styrken i Afghanistan risikerer individuelt straffeansvar for medvirkning til tortur ved å bidra til arrestasjoner i Afghanistan. Det er regjeringen og jeg som fagansvarlig statsråd som har det politiske, moralske og juridiske ansvaret for den norske deltakelsen og rammene for denne. For øvrig satte Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet for et par uker siden i gang et arbeid med sikte på å inngå en avtale med afghanske myndigheter for å sikre oss en best mulig garanti for at anholdte personer vil bli behandlet i samsvar med internasjonale menneskerettigheter og at de ikke vil bli gjenstand for dødsstraff.

Kilde: Forsvarsdepartementet
Foto: FMS

Dette sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter påstandene om at norske soldater i Afghanistan risikerer individuelt straffeansvar for medvirkning til tortur.

- Dette er en uholdbar rettslig forståelse og må på ingen måte sammenblandes med de avtaler som norske myndigheter arbeider med for å sikre menneskerettighetsstandarder i de områder hvor styrken opererer. Av hensyn til den enkelte soldat og deres familier finner jeg det nødvendig å korrigere det feilaktige bildet som slike uttalelser skaper, sier forsvarsministeren, som i dag besøker de norske styrkene i Afghanistan.

- De norske soldatene utfører en krevende jobb på beste måte for det internasjonale samfunnet i Afghanistan. Deres tjenestehandlinger ligger klart innenfor ISAFs mandat og NATOs regelverk for anholdelse av personer.  FN har fastsatt at det er afghanske myndigheter som har hovedansvaret for ro og orden i landet og straffeforfølgning av kriminelle. ISAF-styrkene er autorisert til å bistå afghanske myndigheter med arrestasjoner. Norske styrker følger således opp de påbud som FN mandatet fastlegger.

- Det er regjeringen og jeg som fagansvarlig statsråd som har det politiske, moralske og juridiske ansvaret for den norske deltakelsen og rammene for denne. Deltakelsen er i samsvar med norsk rett og norske internasjonale forpliktelser. Den enkelte soldat, som opptrer innenfor de rammer som FN, NATO og norske myndigheter har trukket opp, risikerer ikke på noen måte straffeansvar etter norsk rett.

- Norge har dertil et politisk ansvar for så langt mulig å bidra til at afghanske myndigheter etterlever sine internasjonale forpliktelser. Dersom norske styrker er med på å anholde, eller selv anholder, personer som afghanske myndigheter får ansvaret for, er det i alles interesse å sikre at afghanske myndigheter behandler fangene i samsvar med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet arbeider derfor med sikte på å inngå en avtale med afghanske myndigheter som i større grad vil sikre dette, samt sørge for formelle garantier om at de anholdte personer ikke vil bli gjenstand for dødsstraff i en påfølgende straffesak.

Det er en sak jeg og regjeringen følger opp.  Noe ganske annet er det å skyve et slikt ansvar over på den enkelte soldat, slik blant annet generalsekretæren i Amnesty International Norge synes å gjøre, og true med straffeforfølgning i den forbindelse, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Fakta om ISAF og tilfangetakelse

For norske styrker i NATOs operasjon i Afghanistan (ISAF) gjelder NATOs mandat og policy. ISAFs regler om tilbakeholdelse av personell (”detention policy”) er utarbeidet i henhold til forutsetningen om at ISAF har en assisterende rolle i forhold til utgangspunktet om at det er afghanske myndigheters ansvar å opprettholde lov og orden.

ISAF-styrken, som har et særskilt mandat fra FNs sikkerhetsråd, er ikke part i en væpnet konflikt i Afghanistan. De personer som ISAF-styrker midlertidig holder tilbake, vil derfor ikke være krigsfanger, men personer som enten forstyrrer den offentlige ro og orden, hindrer ISAF i å gjennomføre sitt mandat, eller som mistenkes for kriminelle handlinger. Etter NATOs regler skal ISAF-personell kun tilbakeholde personell på strengt midlertidig basis. Anholdte skal så snart det er forsvarlig slippes fri eller overføres til afghanske myndigheters varetekt.

FN og det internasjonale samfunn anerkjenner fullt ut afghanske myndigheter. NATO landene, herunder Norge, er likevel bevisst det forhold at det afghanske rettssystem ennå har vesentlige mangler. En av FN og NATO’s felles målsettinger er derfor å bidra til oppbygging og modernisering av afghansk politi og rettspleie. Det finnes også mekanismer mellom ISAF og afghanske myndigheter for å ta opp eventuelle bekymringer og andre forhold knyttet til behandlingen av anholdte personer. For de norske styrkene finnes det i tillegg etablerte rutiner for rapportering hjem på nasjonale kanaler dersom styrkene observerer eller på annen måte får kjennskap til menneskerettighetsbrudd.

Sist oppdatert:02.11.2007 22.49.03
  

Kilde: norvetnet.no