Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel56.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


08.12.2005
Forsvaret etablerer veteranadministrasjon

Norsk Soldat i ISAFFor å bedre evnen til å følge opp veteraner fra internasjonale operasjoner har forsvarssjefen besluttet at Forsvaret skal etablere en sentral veteranadministrasjon i Forsvarsstaben.


Sakset fra mil.no
Foto: FMS

Forsvaret har de siste årene endret karakter fra å være et nasjonalt nødvergeinstrument for eksistensforsvar på eget territorium, til å i større grad bli et stående og anvendbart forsvar for ivaretakelse av norske interesser hjemme og ute. Denne utviklingen vil etter alt å dømme fortsette. En slik dreining medfører blant annet at Forsvaret til enhver tid har personell som tjenestegjør i skarpe operasjoner utenfor Norge. Dermed vil vi etter hvert få et betydelig antall veteraner med aktiv tjeneste bak seg, hvorav noen vil trenge oppfølgning av ulik art også etter at de har forlatt Forsvaret.   Forsvarssjef Sverre Diesen har besluttet at Forsvarets evne til å følge opp sine veteraner må forbedres, og bringes mer på linje med det andre land med ekspedisjonsrettede forsvar har.

Servicekontor for veteraner
Veteranadministrasjonen (VA) etableres som et eget kontor under Personell-, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben. VAs oppgaver blir å:

  • Holde oversikt over de til enhver tid gjeldende bestemmelser på alle områder av betydning for Forsvarets veteraner, det være seg av juridisk, sosial, medisinsk eller forsikringsmessig art.
  • Drive rådgivningstjeneste overfor Forsvarets veteraner gjennom nettsider, kontakttelefon etc. for å informere om blant annet rettigheter og muligheter.
  • Utrede og utvikle en praksis for veteranspørsmål og fremme anbefalinger til forsvarssjefen. VA skal i samarbeid med forsvarsdepartementet vurdere om det bør fremmes en egen veteranlov og se på hvordan nåværende forsikringsordninger virker i forhold til denne gruppen.
  • I nødvendig grad også bistå stadig tjenestegjørende personell og deres avdelinger med nødvendig informasjon om sosial og medisinsk oppfølgning etter tjeneste i utenlandsoperasjoner.

- Gledelig
Veteranadministrasjonen skal være etablert innen 1. februar 2006, og skal primært ha ansvaret for den delen av veterankorpset som utgjøres av personell som ikke har fast ansettelsesforhold og/eller til daglig tjenestegjør i Forsvaret.

President i FN-veteranenes landsforbund, Odd Helge Olsen, sier det er på høy tid at Forsvaret tar et større ansvar for veteranene enn det som er gjort tidligere, og synes opprettelsen av en egen veteranadministrasjon er positivt.


STYRKER OPPFØLGINGEN: Norge får et økende antall veteraner med aktiv tjeneste bak seg. Noen trenger oppfølgning av ulik art også etter at de har forlatt Forsvaret.

- Hvis Forsvaret tar et større og helhetlig ansvar for veteranene er det gledelig. Det er på høy tid, men like fullt gledelig. I tillegg er det spesielt interessant som et første skritt mot en egen veteranlov, sier Olsen.

Strakstiltak
Det er meget viktig å hurtig gripe tak i de tilfellene av psykiske senskader som allerede er dokumentert hos enkelte veteraner. Derfor tar Forsvaret et krafttak for å avvikle køen av veteransaker av denne karakteren så raskt som mulig. Forsvarets sanitet ved Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP) har fått det overordnede ansvaret med å koordinere og iverksette dette arbeidet. Veteraner som har tatt kontakt skal innen 20. desember ha mottatt skriftlig svar på sine henvendelser.

Lokal oppfølging
Forsvaret ser behovet for lokal oppfølging av veteraner - en oppfølging som har karakter av sosialt samvær og kontakt med andre med liknende bakgrunn og erfaringer. Mange veteraner er allerede organisert i egne frivillige foreninger med lokale nettverk over hele landet, vanligvis med basis i veteraner med bakgrunn fra FN-tjeneste.

Forsvaret skal innlede en dialog med de frivillige veteranorganisasjonene, med sikte på å systematisere lokal veteranoppfølging og –kontakt. Forsvaret vil nå vurdere praktisk og økonomisk støtte til driften. Presidenten i FN-veteranenes landsforbund synes initiativet er lovende.
- Vi har en dialog med Forsvaret, og det er meget ønskelig at vi får et tett og nært samarbeid med Forsvaret i dette arbeidet, sier Odd Helge Olsen.

Etablerte poliklinikk
Det er allerede iverksatt flere tiltak for å styrke oppfølgingen av veteraner. Ett av dem er etableringen av Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP) i februar i år. NMPs rolle er blant annet å ta i mot henvendelser fra ansatte i Forsvaret og veteraner om helsespørsmål. NMP avklarer problemstillingen og gjør ved behov en korttidsutredning for eventuell videre behandling i det sivile helsevesen. NMP tar også i mot henvisninger av veteraner fra Statens pensjonskasse, sivile fastleger og Forsvarets egne leger.

 

Sist oppdatert:03.11.2007 01.58.58
  

Kilde: norvetnet.no