Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel52.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10.11.2005
Statsbudsjettet

Regjeringen vil bevilge 30,6 milliarder kroner til Forsvaret i 2006. Det innebærer at det høye budsjettnivået som ble anbefalt av Bondevik II-regjeringen videreføres. Moderniseringen av Forsvaret skal fortsette, og det blir satset mer på nordområdene og FN-operasjoner.

- Dette er et godt budsjett for Forsvaret. Bevilgningene opprettholdes på et høyt nivå, samtidig som regjeringen gjør noen omprioriteringer som viser at vi følger opp intensjonene fra Soria Moria-erklæringen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hovedmål og prioriteringer
For å styrke Forsvarets evne til å løse sine oppgaver vil regjeringen videreføre den moderniseringen av Forsvaret som ble igangsatt av Stoltenberg I- regjeringen ved fremleggelsen av langtidsplanen for perioden 2002-2005 og som Stortinget ga sin tilslutning til i juni 2001. Den langsiktige omleggingen av Forsvaret vil bli videreført, samtidig som de overordnede prioriteringene i Soria Moria-erklæringen – herunder målsettingen om et nøyt nivå på Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge – vil bli ivaretatt. Målene for omstillingen som ble fastlagt av Stortinget i juni 2004 i den oppfølgende planen for perioden 2005-2008, ligger fast.

Regjeringen vil som ledd i satsingen på nordområdene, styrke Forsvarets tilstedeværelse og evne til suverenitetshevdelse i nord. Beredskap langs kysten skal prioriteres høyere enn i dag, og Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåking, ressurskontroll, beredskap og maritimt redningsarbeid skal styrkes.

Regjeringen vil legge vekt på å forebygge konflikter, og vil arbeide aktivt for å styrke den internasjonale rettsorden. Deltakelse i internasjonale operasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart folkerettslig mandat.

Hovedprofilen i budsjettforslaget
I forhold til den avgåtte regjeringens budsjettforslag, går regjeringen inn for en ytterligere vridning av 140 millioner kroner fra støttevirksomhet og lavt prioritert drift, til mer operativ aktivitet i nordområdene og styrking av deltakelsen i FN-operasjoner i Afrika og ISAF i Afghanistan. Samlet opprettholdes forrige regjerings forslag til reduksjon av driftsbudsjettet reelt med 1,7 prosent til 21,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2005. For å opprettholde trykket på den videre moderniseringen av Forsvaret, videreføres forslaget om en økning av investeringene fra 9,2 milliarder kroner i saldert budsjett 2005 til 9,4 milliarder kroner i 2006. Veksten i materiellinvesteringsbudsjettet på reelt 1,9 prosent fra saldert budsjett 2005 til 7,7 milliarder kroner foreslås opprettholdt. De viktigste styrkingene sammenliknet med regjeringen Bondevik-IIs forslag er:

Hæren. Regjeringen foreslår å øke innsatsen med 25 millioner kroner til styrkeproduksjon i reaksjons- og oppfølgingsstyrken i Hæren i Indre Troms, Skjold garnison, blant annet for å kunne stille en kompanistridsgruppe til internasjonale operasjoner fra sommeren 2007. Dette finansieres i hovedsak ved å utsette tilsettinger i stabsapparatet og justere noe på innkallingsdatoen for vernepliktige høsten 2006.

Sjøforsvaret. Regjeringen foreslår en styrking med til sammen 35 millioner kroner av den operative virksomheten i Sjøforsvaret ved å øke tilstedeværelse av marinefartøyer i Nord-Norge, og ved at en større del av marinens trenings- og øvingsaktivitet legges til Nord-Norge. Dette finansieres i hovedsak gjennom å utrangere og avhende torpedo TP 613, som det ikke er operativt behov for.

Luftforsvaret. Regjeringen foreslår å øke den maritime flyovervåkingen i nordområdene ved å tilføre P-3 Orion-virksomheten en økning på 35 millioner kroner. Dette er et viktig tiltak for å forbedre norske sivile og militære myndigheters situasjonsbilde i nordområdene, og vil også gjøre bruken av andre forsvarskapasiteter i nordområdene mer effektiv. For å muliggjøre denne styrkingen og annen operativ aktivitet i nord, begrenses ambisjonsnivået for kampflyvåpenet, der ambisjonsnivået de siste årene har vært noe høyt. Dette vil i begrenset grad svekke oppgaveløsningsevnen nasjonalt og internasjonalt, og vil ikke ha noen innvirkning på våre forpliktelser overfor NATO.

Heimevernet. Regjeringen foreslår å øke trenings- og øvingsbudsjettet i Heimevernet med 10 millioner kroner. Dette vil øke antallet forsterknings- og oppfølgingsstyrker som vil bli trent og øvet i 2006 i tråd med ambisjonene i kvalitetsreformen i Heimevernet. For å skaffe inndekning for denne satsningen, foreslås en begrenset reduksjon i omfanget av førstegangstjenesten i Heimevernet.

Norske styrker i utlandet. Regjeringen foreslår regjeringen økt med 20 millioner kroner for å kunne trappe opp norsk deltakelse i ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan. Ved tilbaketrekning av personell fra Irak-misjonen frigjøres dessuten 20 millioner kroner som regjeringen foreslår omdisponert til å trappe opp norsk tilstedeværelse i FN-operasjoner i Afrika. En ytterligere økning av engasjementet vil kunne bli aktuelt i løpet av 2006. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag om deltakelsen i nye utenlandsoperasjoner.

Kystvaktens budsjett foreslås økt med 15 millioner kroner for å styrke Kystvaktens evne til å løse sine kjerneoppgaver. Økningen gir rom for økt operativ aktivitet og vil bedre Kystvaktens evne til å håndheve norske suverene rettigheter og evnen til å møte potensielle miljøutfordringer langs kysten av Nord-Norge.

Tørrdokk på Haakonsvern. Regjeringen følger opp Stortingets beslutning om at det skal investeres i en ny og utvidet tørrdokk ved Haakonsvern. Etter gjennomført anbudskonkurranse vil prosjektet forventes å ha en samlet kostnadsramme på 314 millioner kroner. Ny og utvidet tørrdokk på Haakonsvern vil sikre at Forsvarets nye fregatter til enhver tid vil ha tilgang til dokk. Prosjektet vil også bidra til å bevare et viktig kompetansemiljø. Det settes av 50 millioner kroner til dette formål i 2006. Før prosjektet iverksettes, skal det kvalitetssikres med hensyn til kostnader og gjennomføring.

Forsvarets musikk. Regjeringen foreslår å styrke virksomheten til Forsvarets musikk med ytterligere 4 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til regjeringen Bondevik IIs forslag om å reversere Stortingets vedtak om en driftsreduksjon på om lag ti millioner kroner fra 2004-nivået. Dette innebærer at musikkorpsene i Forsvaret nå kan spille mer.

Det frivillige skyttervesen. Regjeringen er opptatt å videreføre det viktige samarbeidet mellom Forsvaret, spesielt Heimevernet, og Det frivillige skyttervesen, og foreslår å sette av ytterligere omkring en million kroner i driftsstøtte til Skyttervesenet i 2006. Dette betyr at støtten videreføres på samme nivå som i 2005.


 

Sist oppdatert:10.11.2005 11.14.52
  

Kilde: norvetnet.no