Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel440.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


14.03.2012
Flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for skadde veteraner
spk erstatning for veteranerAndelen veteraner som venter på svar på søknad om erstatning for psykiske senskader gikk ned med drøyt 11 prosent fra i fjor til i år. Flere konkrete tiltak har blant annet redusert tiden det tar å få spesialistutredninger. Statens pensjonskasse håndterer søknadene om kompensasjon og erstatning for skadede soldater på vegne og staten og Forsvarsdepartementet. 
 
Kilde: Statens Pensjonskasse
 
 
 
En egen avdeling med 12 spesialiserte medarbeidere behandler forsikringssaker. Avdelingen har ingen saker som ikke er påbegynt, likevel tar det ofte lang tid fra en søknad kommer inn til den er ferdig behandlet. Slik er det også for forsikringsbransjen generelt, der gjennomsnittlig behandlingstid for alvorlige yrkesskadesaker er ca. 4-5 år.
 
Tiltak for å redusere ventetiden
 
En av årsakene til at det kan ta lang tid å behandle en søknad, er at det kan være vanskelig å finne nok spesialister med riktig kompetanse. Hos enkelte av spesialistene kan det også være lang ventetid. 

- Uten nødvendige uttalelser fra spesialistene får ikke Statens pensjonskasse ferdigbehandlet sakene. Det siste året har vi derfor gjennomført flere tiltak for å redusere ventetiden knyttet til spesialistutredninger. Dette har bidratt til at andelen uavsluttede saker gikk ned fra 71 prosent ved utgangen av 2010, til 63 prosent ett år etter. Det er en nedgang på drøyt 11 prosent, forteller Rachel Husebø Chambenoit, som er leder for forsikringsavdelingen i Statens pensjonskasse.
 
Hun forteller at Statens pensjonskasse har:

 • jobbet aktivt med å finne flere spesialister som kan påta seg å skrive spesialisterklæringer, og øvd press for å få erklæringene raskere.
 • satt i gang et prosjekt sammen med NAV for å få til felles innhenting av spesialisterklæringer i veteransakene. På den måten slipper veteranene å gå gjennom to ulike spesialistundersøkelser med alt det betyr av ekstra ventetid. Denne rutinen innføres innen kort tid.
 • deltatt i en felles arbeidsgruppe sammen med NAV, Helsedirektoratet og Forsvaret siden våren 2011. Gruppens oppgave er å sikre god koordinering mellom etatene i oppfølgingen av skadde veteraner. Etatslederne møtes med jevnlige mellomrom for å følge opp Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”.
Kroppen skal stabiliseres
 
Det er viktig å være klar over at krav om erstatning etter personskade alltid vil ta en viss tid.
- Størrelsen på erstatningsbeløpet avhenger av hvor stor den varige uføregraden blir. For å avgjøre dette må kroppen få tid til å stabilisere seg etter skaden, og eventuell restarbeidsevne må prøves ut. Noen ganger kan dette ta lang tid, og fire-fem år er ikke uvanlig. Ofte betaler vi imidlertid ut forskudd på erstatningsbeløpet i slike saker, sier Husebø Chambenoit.
 
Opptatt av å legge godt til rette
 
Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer eller fysiske skader følger dem lenge etter at de deltok i feltoperasjoner. Statens pensjonskasse har tett dialog med veteranorganisasjonene for å gjøre terskelen for å søke lavest mulig.
 
– Denne dialogen er viktig i arbeidet med å gjøre det så enkelt som mulig å søke om kompensasjon for psykiske belastningsskader etter internasjonal tjeneste. Vi gjør også det vi kan for å få til en mest mulig effektiv behandling – uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten som må ligge til grunn for vår vurdering, avslutter Husebø Chambenoit.
 
Nøkkeltall fra saksbehandlingen
 
Siden ”Kompensasjonsordningen for psykiske senskader” ble innført 1.1.2010 har Statens pensjonskasse (per 09.02.2012) mottatt totalt 332 krav. Av disse er 213 saker fortsatt under arbeid, mens 119 saker er avsluttet.
 
 • Blant de avsluttede 119 sakene er det
  • innvilget erstatning i 87 saker
  • gitt avslag på erstatning i 28 saker
    
 • Blant de 213 sakene som fortsatt ikke er avsluttet, er det
  • 23 saker der vi har innvilget erstatning, men der vedtaket er påklaget med ønske om høyere uføregrad eller høyere dekning av advokatutgifter
  • 18 saker der vi har gitt avslag og avslaget er påklaget
  • 172 saker der beslutning ikke er tatt, for eksempel fordi vi venter på spesialisterklæring eller annen nødvendig dokumentasjon
 
Status søknader om fysiske skader
 
I perioden 2007-2011 har Statens pensjonskasse mottatt 101 søknader om erstatning på grunn av fysiske skader på forsvarspersonell i internasjonale operasjoner.
 
 • 80 av disse sakene er avsluttet.
 • 21 saker er ikke avsluttet (fem av dem har vært avsluttet, men er gjenopptatt senere).


 Behandlingstid
 
Andelen uavsluttede søknader om erstatning etter ”Kompensasjonsordningen for psykiske senskader” gikk ned fra 71 prosent 31.12.2010 til 63 prosent pr. 31.12.2011. Vi mener dette er en klar indikasjon på at saksbehandlingstiden har gått ned, blant annet på grunn av tiltakene vi beskriver over.
 
Gjennomsnittlig uføregrad
 
Den gjennomsnittlige uføregraden for saker etter kompensasjonsordningen er 80 prosent.
 
Fordeling på tjenestegjøringssted
 
Libanon: 271
Balkan: 44
Afrika:1
Afghanistan: 9
Annet/ikke opplyst: 7
 
Utbetalt:

 • Fysiske skader meldt i perioden 2007-2011: 32 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordningen for psykiske senskader (per 31.01.2012): 205 millioner kroner.
 
 
 
 
 
 

 

Sist oppdatert:14.03.2012 17.33.16
  

Kilde: norvetnet.no