Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel437.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


21.12.2011
Oppfølging av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner
PST - PTSD - Post Traumatisk StressFire ministre sender nå ut brev til alle landets kommuner og regionale helseforetak for å understreke hjelpeapparatets ansvar for å følge opp veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.
 
Kilde: FD
 
 
 
 
 
Helse- og omsorgsministeren, forsvarsministeren, arbeidsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sender nå ut brev til alle norske kommuner og regionale helseforetak der de understreker at veteraner skal følges godt opp. Å styrke oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner er et prioritert område for regjeringen. Brevet til kommunene inneholder informasjon om hvor veteranene kan henvende seg for å få råd, veiledning og opplæring, og om tjenester og ytelse som kan være av relevans for dem. Både den enkelte veteran og nærmeste pårørende skal være trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for.
 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Øst og Forsvarets Sanitet har utviklet et kurs innen militærpsykiatri for leger og psykologer i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og NAV. Opplæringspakken gir en innføring i relevant traume¬behandling, og er under implementering i alle landets regioner. Formålet er å sikre at denne gruppen tilbys faglig god psykisk helsehjelp både i de kommunale og de spesialiserte helsetjenestene etter hjemkomst.
 
Forsvaret etablerer et program for den ettårige oppfølgingsplikten som skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging av den enkelte veteran etter hjemkomst. Målet er å forebygge, kartlegge og avdekke skader, samt avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet.
 
En helhetlig ivaretakelse av veteraner omfatter også tilbud om støtte og hjelp med familiære utfordringer. Familievernkontorene tilbyr rådgivning til familier og pårørende under innsatsperioden, og til veteraner og deres familier etter hjemkomst, med sikte på å håndtere samlivs- og familiemessige utfordringer.
I brevet gjøres det også oppmerksom på at flere av tjenestene og ytelsene til NAV har relevans for veteraner, og at forsvarspersonell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner kan ha rett på ulike erstatnings- og kompensasjonsordninger.
 
Brevet sendes ut på bakgrunn av regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” som ble lansert 2. mai 2011. Planen inneholder bl.a. flere tverrsektorielle tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse.
 
Følgende er ordlyden i brevet som sendes ut:
 
Deltakelse i utenlandsoperasjoner er en viktig og integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Stadig flere av Forsvarets medarbeidere gjennomfører tjeneste i utlandet. De aller fleste kommer hjem med positive erfaringer og styrket kompetanse. Samtidig medfører deltagelsen risiko for at noen får fysiske eller psykiske skader, eller andre problemer etter endt tjeneste. Fra etterkrigstiden og frem til i dag har over 120 000 personer tjenestegjort i ulike utenlandsoperasjoner, og mange i hjelpeapparatet vil derfor møte veteranrelaterte utfordringer.
 
Regjeringen har lansert handlingsplanen «I tjeneste for Norge» som skal bidra til høy anerkjennelse og god ivaretakelse av personell både før, under og etter utenlands-tjeneste. Både den enkelte veteran og de nærmeste skal være trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for. For å lykkes med dette, er det viktig med kompetanse og samarbeid om denne gruppen i hele hjelpeapparatet.
 
Planen, som inneholder en rekke tverrsektorielle tiltak, finnes på http://www.regjeringen.no/upload/FD/Temadokumenter/Veteraner_Handlingsplan_nettversjon.pdf
 
Helsetjenesten har ansvar for å yte tjenester til denne gruppen på lik linje med befolkningen ellers. Samtidig har helsetjenesten og Forsvaret et overlappende ansvar for de som faller inn under bestemmelsene i forsvarspersonelloven. Forsvaret vil nå etablere et program for den ettårige oppfølgingsplikten som skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging av den enkelte veteran etter hjemkomst. Målet er å forebygge, kartlegge og avdekke skader, samt avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet.
 
De senere årene er mye gjort for å bedre tilbudet til veteraner. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er gjort til en sentral ressurs for å styrke kompetanse og samhandling ved behandling av psykiske traumer hos veteraner. Fastleger og annet helsepersonell som kommer i kontakt med veteraner, kan henvende seg til sitt regionale senter for råd, veiledning og opplæring. RVTS Øst og Forsvarets Sanitet har også utviklet et kurs innen militærpsykiatri for leger og psykologer i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og NAV. Opplærings-pakken gir en introduksjon til den militære virkelighet, særskilte utfordringer knyttet til denne og en innføring i relevant traumebehandling, og implementeres nå i alle landets regioner. RVTS Øst driver i tillegg et omfattende undervisningsopplegg kalt ”Tryggere traumeterapeuter”. En egen modul omhandler styrking av tilbudet til FN/NATO-veteraner. Målgruppen her er leger og psykologer, primært i spesialisthelsetjenesten.
 
Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) er kontaktpunkt for veteraner som har fått fysiske og psykiske skader. Ved klinikken finnes spisskompetanse innen katastrofe-psykiatri og spesiell kunnskap om og erfaring med å håndtere personell som har vært utsatt for sterke sanseinntrykk og traumatiske opplevelser. Forsvaret vil tilby psykologisk/psykiatrisk utredning og videre henvisning til helsetjenesten uavhengig av hvor lang tid som har gått siden tjenestegjøring. Helsepersonell kan ved behov kontakte NMP. I tillegg kan alle veteraner selv ta kontakt med Forsvaret for råd og veiledning dersom de opplever å ha helseplager som kan relateres til tjenesten.
 
Flere av tjenestene og ytelsene til NAV har relevans for veteraner. Dette gjelder bl.a. arbeidsrådgivning og -formidling, arbeidsmarkedstiltak, yrkesskadedekning, samt ordninger for inntektssikring som dagpenger og sykepenger. Som for alle andre brukere av NAV er det et mål at også veteraner skal få den oppfølgingen de trenger der de bor. For å sikre tilgang til relevant kompetanse, etableres det nå et eget kompetanse-miljø for veteransaker ved NAV Elverum, som blant annet skal ha en informasjons- og veilederrolle overfor Forsvaret og andre enheter i NAV. Videre gjøres det oppmerksom på at forsvarspersonell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner også kan ha rett på ulike erstatnings- og kompensasjonsordninger administrert av Statens pensjonskasse. Det finnes blant annet en særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastnings-skader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978-2009. For personell som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010 gjelder et lovfestet objektivt ansvar i forsvarspersonelloven § 12b, som omfatter enhver skade og sykdom.
 
En helhetlig ivaretakelse av veteraner omfatter tilbud om støtte og hjelp med familiære utfordringer. Familievernkontorene tilbyr rådgivning til familier og pårørende under innsatsperioden, og til veteraner og deres familier etter hjemkomst, med sikte på å håndtere samlivs- og familiemessige utfordringer. All hjelp er gratis. Det er ikke nødvendig med henvisning. Veteraner med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester har, som andre tjenestemottakere, rett til å få utarbeidet individuell plan.
 
Å styrke oppfølging av veteraner fra utenlandstjeneste er et prioritert område for
regjeringen. Vårt mål er at alle veteraner skal oppleve et imøtekommende, kompetent
og helhetlig tjenestetilbud. For å sikre at det etableres kompetanse i alle helseregioner,
er de regionale helseforetakene i årets oppdragsbrev gitt pålegg om å påse at
opplæringspakken i militærpsykiatri gjennomføres. Det er viktig at alle i hjelpeapparatet
tar initiativ til å sikre seg nødvendig kompetanse. Det er også viktig at kommunene har
oppmerksomhet rettet mot veteranene og deres nærmeste for å sikre at de får det
tilbudet de har krav på. Med dette brevet ønsker vi å gjøre kommuner og regionale
helseforetak kjent med de mulighetene som finnes for ivaretakelse, slik at vi kan styrke
felles innsats for veteranene.
 
Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen
Espen Barth Eide
Hanne Inger Bjurstrøm
Audun Lysbakken
 
Adresseliste:
Landets kommuner
De regionale helseforetakene
Kopi:
Helsedirektoratet
Forsvarsstaben
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 
 
 
 
Sist oppdatert:21.12.2011 19.18.14
  

Kilde: norvetnet.no