Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel434.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


28.11.2011
Veterankonferansen 29. – 30. november 2011

VeterankonferanseDen første nasjonale veterankonferansen finner sted 29. – 30. november i Fanehallen på Akershus festning. Konferansen er et samarbeid mellom Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD), og den oppfyller et av de 126 tiltakene i regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge».

Konferansen viser noe av mangfoldet bak de operasjonene våre soldater er og har vært del av. Gjennom veteranene møter man bredden og variasjonen av personellets opplevelser og utfordringer i deres tjeneste for Norge under fjerne himmelstrøk. Fra skarpe trefninger i Afghanistan via luftrommet over Libya og feltsykehuset i Tsjad. Fra massetjeneste under opptøyene i Kosovo til FN-tjeneste i Sudan.
 
Temaet for konferansen er «Anerkjennelse og ivaretakelse». Dette for å belyse hovedformålet med «I tjeneste for Norge», som på den ene side er samfunnets anerkjennelse av den innsatsen veteranene gjør, og på den andre det samme samfunns ansvar for å ivareta de veteranene som trenger oppfølging etter endt tjeneste.

«I tjeneste for Norge» ivaretar alt personell før, under og etter utenlandstjeneste. Den er fremkommet bl.a. gjennom et tett samarbeid mellom de seks departementene Utenriks- (UD), Justis- og beredskaps- (JD), Helse- og omsorg (HOD), Arbeids- og Barne- likestillings- og inkludering (BLD) i tillegg til FD.  Dette illustreres under konferansen ved at politiinspektør og -veteran Henning Høgseth fra Politidirektoratet skal snakke om «Norsk politi i internasjonale operasjoner», mens ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg foredrar om «Utenrikstjenestens utfordringer».

De andre signaturdepartementene er representert ved foredrag av de underliggende etater, slikt som NAV, Bufetat og Ressurssenter for vold og traumatisk stress, RVTS.

Forsvarets veterantjeneste (FVT) ved veteraninspektøren, generalmajor Robert Mood, har fått en nøkkelrolle i Forsvarets oppfølging av sine veteraner. FVT er den «ene døren inn» til hjelpeapparatet for de veteranene som trenger det.  Andre emner er forskning, helsetrusler i internasjonale operasjoner, veterandagen 2012 og hvordan Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP) ivaretar veteranene før, under og etter tjeneste. En grundig beskrivelse av hendelsesforløpet under og etter 2. mai 2010, der 9 soldater ble til dels hardt skadet, har fått en sentral plass i programmet.

Veteranorganisasjonene har spilt en viktig rolle under utarbeidelsen av handlingsplanen, og de vil fortsette å ha en sentral rolle under implementeringen og evalueringen av den. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) vil snakke om sine forventinger til den videre implementeringen av planen på konferansens andre dag.

Forsvarsminister Espen Barth-Eide innleder under konferansens første dag, og forsvarssjef Harald Sunde den andre.
 
 
 
Sist oppdatert:28.11.2011 19.12.42
  

Kilde: norvetnet.no