Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel433.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


24.11.2011
Talte om den norske veteransatsingen
World Veterans FederationPolitiske rådgiver i Forsvarsdepartementet, Kathrine Raadim, var gjest hos World Veteran Federation (WVF) 17. november. Anledningen var en konferanse WVF arrangerte i Oslo for organisasjonens Standing committee on women (SCOW). Temaet for konferansen var FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Raadim delte podiet med blant andre tidligere finske forsvarsminister og internasjonal kvinneforkjemper Elisabeth Rehn og utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Kilde: regjeringen.no

Innsats fra hele samfunnet
I foredraget beskrev Raadim hovedtrekkene i den norske veteransatsingen, i tråd med Forsvarsdepartementets handlingsplan «I tjeneste for Norge», som ble lansert på veterandagen 8. mai i år. Hun vektla at veteransatsingen er tverrdepartemental, og angår både forsvar, utenrikstjeneste, helsevesen, NAV, familie, likestilling og integrering, samt justissektoren. Videre pekte hun på de 126 tiltakene som reflekterer denne satsingen, og som forplikter oss alle.
To parallelle budskap er viktige når vi omtaler veteranpolitikk. Det ene er at veteraner er ressurspersoner og bidragsytere til samfunnet, med mye erfaring og kompetanse. Det andre er at Norge har en forpliktelse til å hjelpe veteraner som sliter på grunn av tjeneste for Norge. Nettopp derfor er innsatsen på tvers av hele samfunnet så viktig, fordi det er Norge som sender dette personellet ut i tjeneste. Likevel vil Forsvaret ha et stort ansvar, spesielt overfor de som stadig tjenestegjør, men også for å holde kontakten med de som har sluttet.

126 veterantiltak
Blant de 126 tiltakene som utgjør oppdragene i regjeringens satsing fremhevet Raadim tiltak for anerkjennelse: Medaljeseremonier, veterandag og minnedag. Videre ble Forsvarets veteransenter på Bæreia nevnt som et eksempel på et vellykket velferdstiltak som også kan brukes til kompetansebygging. Raadim informerte om at det gjøres mye innen familiepolitikk; familiedager, nettverksbygging og informasjon om operasjoner.  «Mellomlanding» - det at en hjemvendende kontingent tar en pause før de lander i Norge - ble beskrevet. Dette som et eksempel på ivaretakelse av de som skal stille om fra operasjon til norsk hverdag.

Kjønnsperspektiv i konflikt
Når det gjelder å forberede personellet før utreise til operasjoner, trakk Raadim linjene til dagens tema, 1325 og kvinner, fred og sikkerhet. Her minnet hun om viktigheten av å drive opplæring innen et kjønnsperspektiv, siden enhver operasjon krever at et slikt perspektiv anvendes. Dette siden moderne krig og konflikt i stor grad rammer sivile, og i særdeleshet kvinner og barn. Dette er virkeligheten norske soldater møter, og den må de være forberedt på.
Til sist redegjorde Raadim for den nasjonale veterankonferansen som går av stabelen 29.-30. november. Dette er et eksempel på kompetansebygging omkring veteraner og veteranpolitikk. Med bedre kunnskap og samarbeid på tvers av sektorer kan det norske samfunnet skreddersy hjelp og tilbud til veteraner på en langt bedre måte.
 
 

 
Sist oppdatert:24.11.2011 10.27.07
  

Kilde: norvetnet.no