Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel425.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.10.2011
Veteraner støtter opp om årets TV-aksjon
LandminerI forbindelse med TV-aksjonen 2011 vil landets veteranorganisasjoner mobilisere sine medlemmer til å bære bøsser. Årets TV-aksjon skal gå til inntekt til Norsk Folkehjelps arbeid med minerydding blant annet i land som Bosnia-Herzegovina og Libanon. Dette er land som mange norske soldater opp gjennom årene har tjenestegjort i. Veteraner har med egne øyne sett hvilke forferdelige konsekvenser og skader miner kan forårsake for befolkningen i disse områdene. Flere nordmenn har også blitt skadet av miner i disse områdene. Norsk Folkehjelps arbeid er derfor noe mange veteraner forstår, har et forhold til og lar seg engasjere av.
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteranforbundet SIOPS, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske
Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Krigsinvalideforbundet WARFOG vil i anledning årets
innsamlingsaksjon derfor oppfordre sine medlemmer og andre veteraner til å melde seg som
bøssebærere der de bor.
 
TV-aksjonen går av stabelen 23. oktober 2011

Bli bøssebærer for Norsk Folkehjelp

 
 
 
Veteranforbundet SIOPS
Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale organisasjoner er en medlemsorganisasjon som jobber
for å bedre rammevilkårene for skadde veteraner. SIOPS mener at Norge, representert av staten, har et
særskilt ansvar for de soldatene som har tjenestegjort i utlandet. Dette er kvinner og menn som har satt liv, helse og familielivet på spill for å løse Norges forpliktelser i verdenssamfunnet. Staten som arbeidsgiver har et spesielt moralsk ansvar for å forebygge, og å følge opp skader som måtte oppstå som følge av tjenesten – også psykiske seinskader.
 
NVIO
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO (tidligere FN-Veteranenes Landsforbund -
FNVLF) er en partipolitisk uavhengig og frivillig organisasjon for militært personell som har deltatt i
internasjonale operasjoner og deres pårørende, og er det største og eneste landsomfattende
veteranforbundet, med nærmere 7000 medlemmer og 55 lokalforeninger over hele landet (2011).
Gjennom vårt Kameratstøttearbeid driver vi et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner
som sliter, ved siden av å arrangere medlemsmøter, og være en mest mulig profesjonell
interesseorganisasjon for alle veteraner fra utenlandsoperasjoner, og deres pårørende.
http://www.nvio.no/
 
NROF
Norske Reserveoffiserers Forbund – NROF – er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896.
Vi bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig
bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig
tjenestegjørende befal for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Videre
arbeider NROF for å ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og
totalforsvaret.
http://www.nrof.no/
 
WARFOG
Krigsinvalideforbundet WARFOG er en organisasjon av og for mennesker med skader etter arbeidsinnsats
gjort i krigssoner. Vi bistår medmennesker som har utviklet psykiske og fysiske skader som følge av
tjeneste i krigssoner, og hjelpe disse menneskene tilbake til et bedre liv. Flere av våre medlemmer er
skadet for livet, av nettopp miner. Vi vet, hvorfor bøssene må bæres frem.
http://www.warfog.org/
 
 
 
 
Sist oppdatert:15.10.2011 18.12.13
  

Kilde: norvetnet.no