Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel424.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.10.2011
Klagenemnd for veteraner med psykisk belastningsskade er på plass

Klagenemd for veteranerDen 24. juni i år etablerte Kongen i statsråd en uavhengig klagenemnd for veteraner. Nemnda skal behandle klager på vedtak om kompensasjon for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner. Nemndas medlemmer er nå på plass og klare til å påbegynne arbeidet.

- Med klagenemnda blir den særskilte kompensasjonsordningen mer robust. Vi har fått på plass raskere saksbehandling og utbetaling, og får nå en effektiv og uavhengig klagenemnd for å sikre at også klager på vedtak blir behandlet på en kompetent og effektiv måte.
 

Spesialtilpasset
Klagenemnda består av fire medlemmer og har en sammensetning spesielt tilpasset denne type saker. Ett medlem er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene, og ett etter forslag fra veteranorganisasjonene.

Uavhengig
Nemnda er uavhengig, og Forsvarsdepartementet kan hverken påvirke behandlingen av enkeltsaker eller omgjøre nemndas vedtak. Videre er klagenemnda gitt utvidede rettigheter for behandling av klager i forhold til de ordinære klagereglene som gjelder etter forvaltningsloven. Klagenemnda ledes av Anne Stine Eger Mollestad, skadedirektør i DnB NOR Skadeforsikring AS. Mollestad har lang erfaring både fra privat og offentlig sektor, og har spisskompetanse på erstatningsrett.

Alle kan klage
Klagenemnda behandler klager fra alle veteraner som tidligere har mottatt kompensasjon for psykiske belastningsskader etter den særskilte kompensasjonsordningen. Nemnda vil snarlig starte sitt arbeid.

Om den særskilte kompensasjonsordningen
Fra 1. januar 2010 vedtok regjeringen en særskilt kompensasjonsordning for at veteraner med psykiske belastningsskader skulle kunne motta kompensasjon. Ordningen har tilbakevirkende kraft til 1978 og gjør det lettere å få kompensasjon enn i det ordinære regelverket. Så langt har omtrent 295 veteraner søkt, hvorav ca. 100 fått sine krav godkjent, mens ca. 35 er avslått. Omtrent like mange har påklaget sine vedtak. I forsvarsbudsjettet for 2012 foreslås kompensasjonsordningen utvidet. Veteraner vil etter forslaget kunne få opp til kr. 5.149.040 (65G) i kompensasjon ved 100 % ervervsmessig uførhet.
 
 
 

 
Sist oppdatert:13.10.2011 18.30.10
  

Kilde: norvetnet.no