Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel422.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.10.2011
Når målene for langtidsplanen og veteranarbeidet styrkes

Forsvaret - StatsbudsjettetMed regjeringens forslag til forsvarsbudsjett på 40,5 milliarder kroner ferdigfinansieres langtidsplanen for Forsvaret. – Dette er viktig for å sikre mer varig balanse i Forsvaret, fastslår forsvarsminister Grete Faremo.

Målene i langtidsplanen for perioden 2009–2012 nås gjennom både bevilgningsopptrapping på 895 millioner kroner og intern ressursfrigjøring i Forsvaret for 1 260 millioner kroner. I 2012 styrkes forsvarsbudsjettet med 672 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning, effektiviseringer og organisasjonstiltak. Gjennomføring av langtidsplanens målsettinger og styrking av forebyggingsarbeid og rettigheter for veteraner prioriteres med bevilgningsøkninger.

Økt felles innsats fra regjering og forsvar
- Både regjeringen og Forsvaret har levd opp til de forsikringer som ble gitt da forsvarsplanen ble vedtatt av Stortinget i 2008. Vi har foreslått et budsjett der hovedmålene i langtidsplanen 2009–2012 med blant annet mer varig balanse mellom budsjett, oppgaver og forsvarskapasiteter nå er godt innenfor rekkevidde, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Budsjettstyrkingen går til prioriterte områder i Forsvarets langtidsplan som økt bemanning, økt øving og trening, en stor vinterøvelse i Nord-Norge og innfasing av nye kapasiteter som fregatter, helikoptre og transportfly.

I tillegg foreslår regjeringen bevilgningsøkning til bedre ordninger for våre veteraner. En bedre kompensasjonsording for de med skader fra før 2010, tettere oppfølging av de som kommer hjem fra operasjoner og et nyopprettet apparat for ivaretakelse av veteranene iverksettes.

- Parallelt med den pågående forsvarsomstilingen leverer Forsvaret solide resultater i daglige operasjoner både hjemme og ute. Samlet gir budsjettstyrkingen grunnlag for å øke Forsvarets operative evne, sier Faremo.

Et økonomisk løft fullføres
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av Forsvarets langtidsplan med 283 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011 og fullfører dermed løftet om en bevilgningssøkning på 895 millioner kroner i løpet av langtidsperioden 2009–2012. Samtidig leverer forsvarssektoren selv sin del av langtidsplanavtalen med interne effektiviseringer og organisasjonsmessige tiltak for 315 millioner kroner i 2012 og frigjør med dette til sammen 1 260 millioner kroner i løpet av den fireårige planperioden.

Regjeringen foreslår også en videre satsing på veteranarbeidet med 59 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2011. I tillegg til økte bevilgninger til den særskilte kompensasjonsordningen åpner budsjettforslaget for en rekke tiltak som samlet representerer en betydelig satsing på personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Budsjettfakta
Forsvarsbudsjettet foreslås i 2012 økt med 1 315 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2011. Netto reell bevilgningsøkning utgjør 257 millioner kroner (0,65 prosent) mens resterende 1 058 millioner kroner gjelder pris- og lønnskompensasjoner og andre tekniske endringer.

Reelle bevilgningsendringene gjelder:

  • Oppfølging av langtidsplanen økes med 283 millioner kroner
  • Kompensasjonsordningen for veteraner reelt med 59 millioner kroner
  • Inntektene reduseres netto med 85 millioner kroner, med tilsvarende reduserte utgifter, bl.a. fordi ferdigstillelsen av Joint Warfare Centre i 2011 medfører reduserte refusjoner fra NATO

Driftsbudsjettet foreslås til 30 510 millioner kroner, en reell økning på 410 millioner kroner.  Totalt investeringsbudsjett foreslås til 10 053 millioner kroner, en reell reduksjon på netto 153 millioner kroner. Nettoreduksjonen skyldes blant annet at forsinkelser hos leverandører som medfører innfasing av materiell noe senere enn opprinnelig planlagt og at Joint Warfare Centre ferdigstilles i 2011. Bevilgningen til nasjonale byggeprosjekter foreslås økt med 171 millioner kroner.

Hærens bevilgning 5 540 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Hærens budsjett samlet med 183 millioner kroner. I løpet av langtidsperioden får Hæren hevet sitt årlige bevilgningsnivå med reelt 326 millioner kroner.  Dette betyr økt øvingsaktivitet og bemanning der brigadesystemet prioriteres. Hærens bemanning styrkes med om lag 60 prosent i perioden 2006–2012.

Sjøforsvarets bevilgning 3 416 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Sjøforsvarets budsjett samlet med 105 millioner kroner. I løpet av langtidsperioden får Sjøforsvaret hevet sitt årlige bevilgningsnivå med reelt 250 millioner kroner. Aktivitetsnivået i Sjøforsvaret økes i forhold til 2011. Innfasingen av de nye fartøyene gir et moderne og styrket sjøforsvar med operativ slagkraft og bedret tilstedeværelse i nord. 

Luftforsvarets bevilgning 4 103 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Luftforsvarets budsjett samlet med 84 millioner kroner. I løpet av langtidsperioden får Luftforsvaret hevet sitt årlige bevilgningsnivå med reelt 121 millioner kroner. Innføringen av C-130J transportfly ferdigstilles. NH-90 helikoptre mottas og innføres. Bemanningen av helikoptermiljøene blir styrket. Aktiviteten med kampfly, maritime overvåkingsfly og fly for elektronisk krigføring videreføres, med særlig vekt på nordområdene for den flyoperative virksomheten.

Heimvernets bevilgning 1 109 millioner kroner
Forslag til reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrker Heimevernets budsjett samlet med 54 millioner kroner. Minimum 50 prosent av forsterknings- og oppfølgingsstyrken skal trenes årlig fra 2012 i tråd med forutsetningene i langtidsplanen, en økning fra 38 prosent i saldert budsjett 2011. 90 prosent av innsatsstyrken skal trenes, som tidligere år, og seilingsaktiviteten for Reine-klassen videreføres på 2011-nivå.

Kystvaktens bevilgning 993 millioner kroner
Forslag til reell bevilgning og intern ressursfrigjøring styrker Kystvaktens budsjett samlet med 6 millioner kroner. Fartøystrukturen er modernisert og Kystvakten vil i 2012 disponere 14 fartøyer. Utnyttelse av de nye fartøyene i ytre kystvakt og ivaretakelse av regjeringens nordområdesatsing prioriteres. Patruljeaktiviteten, både i den indre og i den ytre kystvakten, videreføres på 2011-nivå.

Bevilgning til norske styrker i utlandet 1 234 millioner kroner
Budsjettet for norske styrker i utlandet foreslås videreført på om lag samme høye nivå som i saldert budsjett 2011. Innsatsen vil ytterligere rettes mot å styrke afghanernes evne til å ivareta stabilitet og sikkerhet i eget land. Dette vil legge grunnlaget for å endre innretningen på og etter hvert redusere det norske styrkebidraget frem mot 2014. Tiltak som følger av en krevende sikkerhetssituasjon gis høy prioritet. Regjeringen vurderer løpende behovet for å stille nye bidrag til FN-ledede operasjoner.

Bevilgning til kompensasjonsordning for veteraner 110 millioner kroner
Regjeringen foreslår 110 millioner kroner til å videreføre den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner som har pådratt seg psykiske belastningsskader i utenlandsoperasjoner i perioden fra 1978 til 1. januar 2010. Det er en økning på 59 millioner kroner fra saldert budsjett 2011. Regjeringen foreslår i tillegg å utvide den særskilte kompensasjonsordningen med en mulighet for utbetaling på 65G ved 100 prosent ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader dersom de samme beviskravene og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt.

Bevilgning til handlingsplan for veteraner 30 millioner kroner
Regjeringen foreslår å øremerke 30 millioner kroner til nye tiltak for å ivareta våre veteraner. Pengene skal styrke hele Forsvarets apparat til å ivareta veteranene – ”én dør inn”, samt finansiere gjensynstreff og familiesamlinger. Handlingsplanen ”I tjeneste for Norge” omfatter 126 tiltak hvorav ca. 80 skal følges opp i forsvarssektoren, og oppfølgingen av tiltakene er allerede godt i gang.

Bevilgning til kultur i Forsvaret 246 millioner kroner
Forsvarets musikk vil bli prioritert innenfor en styrket bevilgning på 5 millioner kroner i 2012, med særlig vekt på de mindre korpsene, og i tillegg styrkes forsvarsmusikken med 2,5 millioner kroner til Norsk Military Tattoo i 2012.

Bevilgning til miljøtiltak i Forsvaret 295 millioner kroner
Regjeringen planlegger i 2012 å bruke 72 millioner kroner til tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål og rydding av 14 utrangerte skytefelt, en økning på 6 millioner kroner fra 2011. Videre planlegges det med å bruke 70 millioner kroner på å fjerne forurensede bunnsedimenter i sjøen i Ramsund, en økning på 57 millioner kroner fra 2011. Det planlegges også med å bruke til sammen 153 millioner kroner til driftsmessige forbedringer og til investeringer i varmesentraler i 2012, en økning på 126 millioner kroner fra 2011.

Bevilgning til materiellinvesteringer 8 059 millioner kroner
Regjeringens forslag betyr en fortsatt betydelig satsing på materiellinvesteringer og fornyelse av forsvarssektoren i samsvar med langtidsplanen. Bevilgningen reduseres reelt med 250 millioner kroner i 2012, hovedsakelig på grunn av leverandørforsinkelser. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2012 gå med til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt, blant annet Skjold-klasse fartøyer, nye maritime helikoptre, artilleri og pansrede kjøretøykapasiteter, samt oppdatering og oppgradering av ULA-klasse undervannsbåter, F-16 kampfly og P3 Orion maritime overvåkingsfly. Videre har anskaffelsen av fire F-35 kampfly til treningsformål, og bestillingsprosessen relatert til disse, startet opp. 

Bevilgning til investeringer i bygg og anlegg 1 994 millioner kroner
Bevilgningen til nasjonal eiendom, bygg og anlegg (EBA) foreslås gitt en samlet ramme på 1 778 mill. kroner i 2012, en reell økning på 171 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2011. Bevilgningen omfatter blant annet ferdigstilling av Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, forberedelser for etablering av helikopterbase på Bardufoss, etablering av et senter for kommunikasjons- og informasjonsteknologi på Jørstadmoen, boliger, befalsforlegninger og skyte- og øvingsfelt i Indre Troms samt bygging av to nye stasjoner til grensevakta i Øst-Finnmark.

Investeringer i NATO-infrastruktur er samlet på 216 mill. kroner og reelt redusert med 74 millioner kroner. Reduksjonen skyldes at Joint Warfare Centre er ferdigstilt i 2011 og at det derfor ikke er vesentlige gjenstående utgifter knyttet til dette prosjektet.
 
 
 
 
Sist oppdatert:06.10.2011 10.59.45
  

Kilde: norvetnet.no