Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel414.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


26.08.2011
Forsvarets Veteraninspektør

Generalmajor Robert Mood - Forsvarets VeteraninspektørVeteranarbeidet handler om nasjonal selvrespekt, det handler om å anerkjenne innsats for fedrelandet, om å anerkjenne alle de som gjør en stor innsats for å ivareta Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser og forpliktelser! Den politiske intensjon er tydelig, nå er det opp til etatene å levere!

 
 
 
Av Robert Mood
Kilde: facebook
 
Jeg er personlig både stolt og glad over å få anledning til å jobbe med implementeringen av en handlingsplan som gir startskuddet for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av Veteranene og deres familier.

Vårt veteranarbeid starter lenge før den aktuelle operasjon. Fullgod trening og relevant utrustning er avgjørende, sammen med et Mandat og engasjementsregler som står i forhold til situasjonen. Vi må trene i den utrustningen og med de menneskene som skal løse krevende oppdrag sammen. Det er for sent å oppdage at du har trent og øvet for lite, eller på feil ting, når du er i gang med oppdraget.

 Vi vet at Veteranene kommer hjem med unik erfaring og kompetanse - en verdifull samfunnsressurs! Tillat meg å dvele litt ved dette;

Vi har erfart at respekt for - og evne til å samarbeide på tvers av kultur og religion er avgjørende for å lykkes.

Vi har erfart at religion i seg selv ikke er problemet. Ekstremismen er! Vi har erfart på kroppen at resultater best oppnås når den enkelte kjenner sine medspilleres styrker og svakheter slik at vi kan spille hverandre gode og ta et tak når det trengs - uten å måtte bli fortalt. Praktisk erfaring med fordelene som ligger i at team settes sammen av forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Nettverk og vennskap som ofte varer livet ut.

Veteraner har praktisk erfaring med å løse krevende og risikofylte oppdrag under tidspress, og i møtet med krevende verdispørsmål. Suksess er å løse oppdraget med minimum tap av liv på alle sider! Erfaringer og kompetanse som brukes til å utdanne fremtidens ledere trygt forankret i våre kjerneverdier.

Mange har også kjent på kroppen de følelser og reaksjoner som er normale i og etter kamp. Sterke følelsesutbrudd og mørk humor. Hvorfor ikke meg? Burde jeg gjort mer? Sviktet jeg mine kamerater? Var det min beslutning eller mine handlinger som førte til mine venners død. Mange av oss har erfart at prosessen etter dramatiske hendelser må være privat og personlig, for å være positiv.

For å lykkes må du ta kontroll over prosessen selv, slik at tempo og innhold defineres på egne og familiens premisser, mer enn som en konsekvens av andres forventninger. Det tar tid å komme helt hjem for alle! En del veteraner sliter med opplevelser og savnet av struktur og identitet. For noen melder dette seg tidlig, for andre mange år etter tjenesten, kanskje utløst av noe annet.

I inneværende år vil mellom 1000 og 1200 norske soldater delta i internasjonale operasjoner utenfor landets grenser. Siden Den andre verdenskrig har rundt 100 000 nordmenn deltatt i nærmere hundre militære operasjoner i over 40 land på fire kontinenter. Disse kvinnene og mennene omtales som intopsveteraner. Mange intopsveteraner har tjenestegjort ute flere ganger og vi regner derfor med at Norge totalt har hatt et personellmessig styrkebidrag på 125. 000 siden 1947. Deltakelse i internasjonale operasjoner er en viktig del av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Intops er en integrert del av Forsvarets virksomhet som er ressurskrevende, men som gjør oss betydelig bedre!

Forsvarets Veterantjeneste (FVT) er fra 1. august etablert som en toårig prosjektorganisasjon. FVT er et tverrfaglig team på 15 personer med relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn. Ingen ferdig Organisasjon, men et prosjekt som skal tjene veteranene, evaluere og finne nye løsninger. Team medlemmene kommer fra Forsvaret og det sivile. Halvparten er veteraner fra internasjonale operasjoner. Flere av teammedlemmene har vært ansatt i Forsvarets veteranadministrasjon (FVA), som opphørte 1. august med opprettelsen av FVT. FVT har kontorer i Bygning 46 på Festningen i Oslo og Forsvarets veteransenter Bæreia (FVS) er faglig underlagt FVT.

FVT skal lede og koordinere gjennomføringen av tiltakene for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. FVT og vår nye kontakttelefon 800 85 000 representerer ”Én dør inn”. Det betyr, at den som kontakter FVT vil få profesjonell bistand til å vurdere sin situasjon og til å finne veien videre. Vi skal også - i samarbeid med en rekke andre aktører og organisasjoner både i og utenfor Forsvaret – evaluere eksisterende ordninger og tiltak samt foreslå eventuelle forbedringer av tilbudet til veteraner og deres pårørende - i dag og på lang sikt.

La meg understreke at Forsvarets avdelinger har etablert en rekke utmerkede aktiviteter for Veteraner og pårørende de senere år. De frivillige veteranorganisasjonene har også mange flotte tiltak, aktiviteter og velutviklet kameratstøtte. Arbeidstakerorganisasjonene er positive pådrivere.

Kort sagt: Vi er mange med samme målsetting og hvis vi trekker sammen og spiller hverandre gode skal vi klare å gi Veteranene og deres familier et varig og kjærkomment løft!

Jeg er stolt av å være veteran når jeg ser den erfaring og kompetanse veteranene har, og hvilken samfunnsressurs de utgjør. Jeg er spesielt stolt av de mange veteraner som stillferdig har både bidratt og tilbudt sitt personlige engasjement i etterkant av 22 juli!

Kjære mor, far, kone, mann, søster, bror, datter og sønn - og alle dere andre som står en veteran nært; Tusen takk for støtte til veteranen og engasjement for å gjøre oss i Forsvaret bedre!

Kjære veteran! Tusen takk for innsatsen – du har grunn til å være stolt over din innsats for å sikre frihet og fred!
 
 
Generalmajor Robert Mood
Forsvarets Veteraninspektør
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:26.08.2011 09.12.06
  

Kilde: norvetnet.no