Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel409.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


01.07.2011
Forsvarets skadestatistikk på plass

Forsvarets skadestatistikk på plassForsvarets sanitet presenterte i dag skadestatistikk over alt personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Med det nye systemet vil Forsvaret ha bedre oversikt over omfanget og typen skader som oppstår i tjeneste så vel i Norge som i internasjonale operasjoner.

Alle skader har hele tiden vært registrert i den enkeltes journal, men det har hittil ikke vært mulig å hente ut statistikk for å kunne danne et helhetsbilde over skadetyper og –omfang. Det utarbeides nå bedre helhetlige registrerings- og rapporteringsrutiner for skader som oppstår under tjeneste i Forsvaret.

- Jeg er svært fornøyd med at Forsvaret nå har etablert et system som gjør det mulig å hente ut skadestatistikk. Dette er viktig for å få oversikt, vurdere sikkerhetstiltak og ikke minst vite hvilken risiko og belastning Forsvarets menn og kvinner er utsatt for, spesielt i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Omfattende arbeid
På oppdrag fra forsvarsministeren har Forsvaret siden januar i år manuelt gjennomgått 6938 journaler på alle som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001 til 2010. Skadene er blitt elektronisk registrert i ulike kodekategorier. Dermed kan man enkelt hente ut informasjon og generere statistikk. Heretter vil alle nye skader som oppstår i tjenesten bli registrert på samme måte, også med andre parametere som for eksempel tjenestested.

948 registrerte skader
Totalt 839 soldater ble skadet i nevnte periode, med til sammen 948 skader. Skadene varierer i alvorlighetsgrad fra traumer til småskader. Det er registrert 26 traumer, hvorav 9 omkom. Av de 26 traumene oppsto 20 som følge av fiendtlige handlinger. De resterende 6 skyldes uhell i forbindelse med håndtering av våpen og eksplosiver, samt trafikkulykker. De 922 øvrige skadene omfatter i hovedsak sårskader, hørselsskader og forstuinger. 123 av disse skadene oppsto som følge av kamphandlinger, mens 482 oppsto under daglig tjeneste.

Psykiske skader
Rapporten inkluderer ikke en oversikt over psykiske skader. Denne avgrensningen er gjort fordi psykiske skader ikke manifesterer seg før etter noe tid, og det kan være vanskelig å knytte skadene til en spesifikk hendelse. Forsvaret har heller ingen oversikt over personell med psykisk skade behandlet av det sivile helsevesenet. Derfor vil Forsvarets pasientjournaler antas å gi et feilaktig bilde av den faktiske situasjonen. Dette er imidlertid et høyt prioritert område. Det pågår derfor egne studier for å kartlegge psykiske skader påført personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Ett av disse er et forskningsprosjekt igangsatt av Forsvarets sanitet i 2010 for å få mer kunnskap om psykiske skader, herunder etterundersøkelse av soldater fra Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan. I tråd med regjeringens handlingsplan “I tjeneste for Norge” skal det også gjennomføres en omfattende levekårsundersøkelse blant norske veteraner som har deltatt i operasjoner i blant annet Libanon, på Balkan og i Afghanistan. Undersøkelsen vil gi verdifull innsikt i veteranenes livssituasjon, og vil således være et viktig grunnlag både for tiltak og videre forskning for bedre ivaretakelse av veteraner og deres nærmeste.
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert:02.07.2011 11.20.09
  

Kilde: norvetnet.no