Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel404.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


21.05.2011
52 millioner mer til skadde veteraner

52 millioner mer til skadde veteranerRegjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 52 millioner kroner i inneværende år til dagens kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader.

Regjeringen etablerte den særskilte kompensasjonsordningen 1. januar 2010 for at veteraner med psykiske belastningsskader fra tidligere utenlandsoppdrag skal få kompensasjon for sin skade.

- Det er viktig at den enkeltes rett på kompensasjon følges opp med rask utbetaling, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Ved fremleggelsen av handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner, ”I tjeneste for Norge”, 2. mai i år foreslo regjeringen en endring i ordningen, som øker maksimalt kompensasjonsbeløp fra 35G til 65G – det samme som gjelder for personell som blir skadet etter 1.1.2010. Det vil være mulighet for utbetaling på 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader dersom de samme beviskravene og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt.

I tillegg ønsker regjeringen å videreføre den opprinnelige kompensasjonsordningen med tak på 35G med de lempeligere vilkår som gjelder i dag. Dette fordi erfaringen har vist at det i mange av de eldre sakene kan være vanskelig å i tilstrekkelig grad dokumentere at de alminnelige kravene til bevis er oppfylt.

Sist oppdatert:21.05.2011 12.34.04
  

Kilde: norvetnet.no