Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel394.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


28.03.2011
Holdepunkter for Gulfkrigslidelse

 Forskning fra USA og Storbritannia tyder på at det kan være en sammenheng mellom visse typer helseplager og tjeneste i Gulfkrigen på nittitallet.

 
 
 
 
Dette er konklusjonene til en arbeidsgruppe nedsatt av Forsvaret på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Første del av rapporten (pdf, 231 kb.), der gruppen har kartlagt og sammenfattet internasjonal forskning på Gulfkrigslidelse (Gulf War Illness), legges i dag fram for Forsvarsstaben og departementet.

Uklar årsak
Oppdraget ble gitt i 2009, etter at enkelte soldater meldte om ulike helseplager de mener skyldes tjeneste i Gulfkrigen i perioden 1991 til 1994.

- Gulfkrigslidelse beskrives som en samling ulike symptomer som blant annet kan skyldes en kombinasjon av insektdrepende kjemikalier, nervegasstabletter og/eller lave konsentrasjoner av nervegass, sier major og overlege Bjørn Angell Knudtzen, som leder arbeidsgruppen.

Norge hadde langt færre soldater i Gulfen enn USA og Storbritannia. Statistisk sett er også symptomene rapportert av norsk personell mer beskjedne i omfang.

Komplisert sykdomsbilde
Gulfkrigslidelse kan i dag ikke påvises eller avvises ved vanlig klinisk legeundersøkelse. Den er lite kjent, og det finnes heller ikke et anerkjent utrednings- eller behandlingsregime. Dette er en utfordring både for veteraner og helsepersonell.

- Rapporten er et vesentlig bidrag til økt kunnskap og bevissthet rundt helseplagene knyttet til Gulfkrigslidelse, og et viktig steg på veien til å sikre at de veteranene som har plager får den beste oppfølgingen Norge kan gi dem, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Årsakssammenheng
Med kunnskapen fra rapporten vil nå arbeidsgruppa forsøke å finne sannsynlige årsaker til den enkeltes helseplager.

- Neste skritt er å se om det finnes en sammenheng mellom hvor den enkelte oppholdt seg, hva de kan ha blitt eksponert for og hvilke plager de har, sier Knudtzen.

Arbeidet skal være ferdigstilt til sommeren. Arbeidsgruppa vil da fremlegge anbefalinger for videre oppfølging av de veteranene som trenger det.

Arbeidsgruppa består av:

  • Major Bjørn Angell Knudtzen, overlege
  • Oberst (p) Vidar Lehmann, professor, dr.med.
  • Jo Haldor Kvello, veteran og cand. pharm. med forskningserfaring
  • Brigader (p) Øyvind Rolstad, samfunnsmedisiner
  • Geir Stamnes, veteran og anestesisykepleier
  • Løytnant Elise Meling Hansen, sekretær

Slik er både Forsvarets sanitet, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Veteranforbundet SIOPS og medisinsk fagkunnskap representert i gruppen.

Rapporten (pdf, 231 kb.)
Vedlegg 1 (pdf, 115 kb.)
Vedlegg 2 (pdf, 100 kb.)
Vedlegg 3 (pdf, 112 kb.)
Vedlegg 4 (pdf, 109 kb.)
Vedlegg 5 (pdf, 72 kb.)
 
 
Sist oppdatert:28.03.2011 18.50.23
  

Kilde: norvetnet.no