Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel390.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


18.02.2011
Samler seg bak krav
Erstatning til skadde veteranerSamtlige soldatorganisasjoner, og arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet Forsvaret, står bak et samlet krav om at den særskilte kompensasjonsordningen for soldater skadet før 1. januar 2010 skal heves til 65G.
 
 
 
 
 
Kilde: SIOPS

For å få fortgang i erstatningsordningene for psykisk skadde soldater, har alle organisasjonene og arbeidstagerorganisasjonene med tilknytning til Forsvaret arbeidet fram et omforent forslag til løsning. Dette forslaget blir overrakt Arbeiderpartiet på Stortinget, v/ parlamentarisk nestleder Martin Kolberg i dag kl. 1030, fredag 18.februar 2011.

Organisasjonene står samlet bak et krav om at den særskilte kompenasjonsordningen øker erstatningsrammen for skader påført i internasjonal tjeneste til 65G. Samtidig ligger det i kravet forslag om å gi ordningen tilbakevirkende kraft tilbake til 8. mai 1945. Erstatningsordningen for soldater hvor skaden har skjedd etter 1.januar 2010 blir stående. Samtidig ber organisasjonene om at det nedsettes et utvalg som skal vurdere helheten i erstatningsordningene.

Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av samtaler som har funnet sted siden høsten 2010, og som ble initiert av Martin Kolberg i oktober samme år. Budskapet fra Kolberg var at tidligere urimeligheter må rettes opp og at organisasjonene nå har en ”historisk mulighet” til å være med på å løse dette, og ikke minst stå samlet om en løsning. Dette har organisasjonene nå gjort.

Organisasjonene forutsetter at Martin Kolberg tar med seg forslaget til videre behandling på Stortinget.

Organisasjonene er klar over at dette ikke fullt ut løser erstatningsproblematikken for alle nåværende og fremtidig skadde soldater. Det eksisterer fortsatt forhold og individuelle saker som organisasjonene vil følge opp. Vi anmoder myndighetene om at arbeidene med økonomisk erstatning videreføres, også for å gjelde soldater med fysiske skader.

Forsvarsministeren og Forsvaret skal ha honnør for det arbeidet som nå utføres for å bedre situasjonen for skadde soldater. Organisasjonene har fått anledning til å gjennomgående komme med forslag, tiltak og forbedringer i arbeidet med handlingsplanen for soldater ”I tjeneste for Norge”. Denne handlingsplanen skal etter planen lanseres 8. mai i år. Vi understreker dog, at bekymringen fra organisasjonene om at det ikke skal følge økonomiske midler med tiltakene i handlingsplanen, allikevel er gjeldende.

Organisasjonene bak kravet er:
  • SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner
  • WARFOG
  • Veteranalliansen
  • NVIO – Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
  • NROF – Norske Reserveoffiserers Forbund
  • NOF – Norges Offisersforbund
  • BFO – Befalets Fellesorganisasjon
  • Personellforbundet
  • NTL – Norsk Tjenestemannslag
  • KOL – Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund
 
 
Sist oppdatert:19.02.2011 07.56.59
  

Kilde: norvetnet.no