Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel380.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.01.2011
Bedre oppfølging av skadde soldater
Bedre oppfølging av skadede soldaterDenne regjeringen har siden 2005 gjennomført en lang rekke reformer og tiltak for å bøte på flere tiårs forsømmelser på veteranområdet. Våre soldater skal slippe å vente på nødvendig oppfølging i det sivile samfunn etter endt tjeneste i utenlandsoperasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo.
 
 
 
Kilde: Forsvarsdepartementet
 
- Forsvaret og forsvarsministeren har de siste dagene blitt kritisert for å ikke ha oversikt over skadde soldater. Det er bare delvis riktig. Vi har god oversikt over den enkelte soldat som skades. Dette er viktig for at soldaten skal få riktig behandling av det sivile helsevesen og kunne søke om støtte, yrkesskadeerstatning eller annen kompensasjon, sier forsvarsminister Faremo.

Uten statistikk mangler vi imidlertid et viktig totalbilde. Vi må kjenne, og være åpne om, oppdragets pris og kunne avdekke forhold som kan bedres. Vi har derfor bedt Forsvaret utbedre dette umiddelbart.

Forsvaret følger opp
De fleste soldater sier de er fornøyde med oppfølgingen fra Forsvaret etter å ha blitt skadet. Forsvaret tar ansvar for sitt personell, og har utover arbeidsgiveransvaret et lovpålagt ansvar for oppfølging av alle soldater i ett år etter tjeneste. Forsvaret vil imidlertid alltid bistå veteraner med råd og oppfølging overfor det offentlige hjelpetilbudet.

Skadde soldater og veteraner som ønsker hjelp skal kunne henvende seg til ett sted, som så veileder videre etter behov. - I desember i fjor ba forsvarsminister Grete Faremo derfor om at Forsvarets veteranadministrasjon evalueres for å sikre at den har kapasitet til å ta seg av både personell i tjeneste og veteraner som har avsluttet sitt arbeidsforhold i Forsvaret, sier Faremo.

Samfunnets ansvar
Det er et felles samfunnsansvar å sørge for at skadde soldater får nødvendig hjelp, behandling og erstatning. Her er imidlertid ikke helheten og samvirket godt nok. De etater som har ansvar for oppfølging av skadde soldater må bygge opp både sin kompetanse, effektivitet og koordinering. En interdepartemental arbeidsgruppe ble derfor opprettet våren 2010. Statens Pensjonskasse har iverksatt en rekke tiltak for å få fortgang i behandlingen av erstatningssaker. Forsvarsdepartementet initierer nå tiltak for å sikre sterkere koordinering mellom de ulike etatene, slik at man raskere kan finne løsninger. - Vi vil også sikre at andre etater får tilgang på vår fagkompetanse, sier Faremo.

Pilotprosjekt Østerdalen
Livslang ivaretakelse krever tett samarbeid mellom Forsvaret og helsevesenet, fastleger, kommuner og NAV. I løpet av januar etableres et omfattende og viktig pilotprosjekt i forsvarskommunene Åmot og Elverum. Hensikten er å finne en god, landsdekkende samarbeidsmodell for å ivareta skadde soldaters behov for et tilpasset helsetjenestetilbud og hjelp til å komme tilbake i arbeid, samt familienes behov for støtte og informasjon.

Tiltakene
- Denne regjeringen har rettet et betydelig fokus på veteraner og skadde soldater helt siden den tiltrådte. Vi har lagt fram en egen veteranmelding til Stortinget, og arbeider kontinuerlig med å omsette den til praksis. Dette er et langsiktig arbeid, og vi har fortsatt mye igjen. Det er likevel grunn til å minne om både det som er gjennomført, og det som kommer, avslutter forsvarsministeren.

Følgende tiltak er utarbeidet i samarbeid med veteran- og personalorganisasjonen. For eksempel har Norges Offisersforbund vært spesielt opptatt av etableringen av nevnte pilotprosjekt og ett, felles kontaktpunkt for skadde soldater og veteraner.
 
Regjeringen har siden 2005 blant annet:
 
  • Etablert et objektivt erstatningsansvar for alle soldater i tjeneste.
  • Styrket erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner, inkludert opprettet en kompensasjonsordning for psykisk belastningsskader
  • Styrket pårørende- og familiepolitikken
  • Styrket anerkjennelsestiltak (medaljeseremonier, veterandag, minnedag etc.
  • Opprettet veteransentre
  • Styrket kameratstøtten
  • Styrket forsvarets psykologiske og psykiatriske oppfølging
  • Igangsatt evaluerings- og kartleggingstiltak av veteraners situasjon
  • Opprettet pilotprosjekt for å finne en god, landsdekkende samarbeidsmodell for ivareta skadde soldaters behov for et tilpasset helsetjenestetilbud og hjelp til å komme tilbake i arbeid, samt familienes behov for støtte og informasjon.
 
 
 
Sist oppdatert:07.01.2011 12.43.57
  

Kilde: norvetnet.no