Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel359.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.10.2009
Regjeringen har fokus på personell fra utenlandsoperasjoner
 Regjeringen har siden den tiltrådte arbeidet for å styrke ivaretakelsen av personellet vi sender til tjeneste i utenlandsoperasjoner. Det er gjennomført flere tiltak for å gi veteranene våre økt anerkjennelse, styrkede rettigheter og et godt og verdig tilbud. Satsingen videreføres i 2010.
 
 
Kilde: regjeringe.no/FD
 
Regjeringen la i mai frem St.meld. nr. 34 (2008-2009), ”Fra vernepliktig til veteran” – om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. Arbeidet med å følge opp og implementere forslagene i stortingsmeldingen fortsetter i 2010. Ambisjonene i meldingen vil bli konkretisert gjennom en handlingsplan, som skal utarbeides i tett samhandling mellom departementer, etater samt veteran- og arbeidstagerorganisasjoner. 
 
Styrking av veteraners rettigheter
I vår ble Ot.prp. nr. 67 (2008-2009) Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner) lagt frem for Stortinget.
Lovendringen vil gjøre det enklere å få erstatning for personell som blir skadet under tjeneste i internasjonale operasjoner, og tydeliggjør Forsvarets ansvar. Samtidig får personellet en lovfestet rett til psykiatrisk og psykologisk oppfølging fra Forsvaret i ett år etter endt tjeneste.
 
Det innføres en særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i perioden 1978 og frem til 1. januar 2010. Regjeringen har satt av 50 mill kr. til dette formålet i 2010.
 
- Psykolog- og psykiatrikapasiteten i Forsvaret er styrket, og det innføres et uavhengig tilsyn av helsetjenester for militært personell i utenlandsoperasjoner fra 2010, sier forsvarsministeren.
- Jeg er veldig fornøyd med at veteranene nå får styrket rettighetene sine. Staten tar et klart ansvar for de kvinner og menn som skal ut i internasjonale operasjoner fremover.  Samtidig rydder vi opp i de gamle sakene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Prioriterer forskning på psykiske belastningsskader
De aller fleste soldater føler at de kommer hjem med styrket kompetanse og positive erfaringer etter å ha gjennomført en meningsfull tjeneste. Samtidig vet man at deltakelse i operasjonene medfører risiko for at noen kan få psykiske så vel som fysiske skader.
 
For bedre å kunne forebygge, og å ta godt vare på de som blir skadet, er vi avhengig av mer kunnskap, særlig om psykiske belastningsskader. Regjeringen vil derfor prioritere forskning innenfor dette området, med vekt på omfang, årsaksforhold og hvordan slike skader best kan forebygges og følges opp. Som en oppstart er det i 2010 satt av 1 million kroner til dette formålet, blant annet gjennom et forprosjekt.
Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet for å bedre ivaretakelsen av personellet og veteranene. Regjeringen vil videreføre det gode samarbeidet med disse organisasjonene. Det gis derfor midlertidig driftsstøtte også til Veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) fra 2010.
 
Handlingsplan for videreutvikling av personell- og veteranarbeidet
Å ivareta Forsvarets personell som deltar i utenlandsoperasjoner er et ansvar som berører flere sektorer i samfunnet. Fordi veteranene har ulike behov, må Forsvaret ha et tett samarbeid med blant annet det sivile helsevesen og Arbeids- og velferdsetaten. Det er særlig viktig at kompetanse overføres fra Forsvaret til andre samfunnssektorer, og regjeringen satser derfor på opplæring og mer samhandling.
Et konkret eksempel på dette er et prøveprosjekt som Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet, vil etablere for samhandling mellom Forsvaret og en kommune der Forsvaret har stor aktivitet. Det tas sikte på at prosjektet etableres i 2010.
 
Et annet eksempel er en opplæringspakke i militær psykiatri som skal utvikles for den sivile helsetjenesten.
For å konkretisere og følge opp regjeringens ambisjoner på dette området utarbeides det en handlingsplan. Arbeidet med handlingsplanen er kommet godt i gang og vil bli prioritert.
 
Det er også svært viktig å følge opp familie og pårørende til de som er ute, og regjeringen vil derfor også prioritere ressurser til dette arbeidet.
 
- Vi legger nå et viktig fundament for en videre satsing for å ta være på alle som deltar i utenlandsoperasjoner, avslutter forsvarsministeren.

 

Sist oppdatert:13.10.2009 13.57.30
  

Kilde: norvetnet.no