Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel354.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


13.08.2009
Krigens folkerett
Krigens folkerettSoldatenes kunnskaper om og holdninger til krigens folkerett er blitt bedre. Det viser spørreundersøkelsen ”Regler i krig”, som er gjort blant utvalgte norske soldater. Svarene er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2004.
 
 
 
 
Kilde: Regjeringen.no
 
Undersøkelsen viser at satsingen på krigens folkerett som fag i Forsvaret de siste årene har gitt resultater. Spesielt gledelig er det at undersøkelsen viser at norske soldater som har deltatt internasjonale operasjoner, blant annet i Afghanistan, har meget gode kunnskaper om og holdninger til krigens folkerett, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Synovate Norge gjennomførte i april i år en undersøkelse om soldaters kunnskaper om og holdninger til krigens folkerett på oppdrag fra og i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Norges Røde Kors. Undersøkelsen er en gjentakelse av en tilsvarende undersøkelse fra 2004, og ble gjennomført blant et utvalg soldater ved Ingeniørbataljonen på Skjold og ved Telemark bataljon på Rena.
 
Undersøkelsen i år viser en betydelig bedring i forhold til 2004-undersøkelsen, særlig i forhold til prinsippet om absolutt beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, og prinsippet om beskyttelse av personer som er tatt til fange eller har overgitt seg. Undersøkelsen i 2004 viste at mange soldater hadde en for pragmatisk holdning til en del områder der Genevekonvensjonene setter absolutte grenser.
2004-undersøkelsen viste manglende og for dårlig opplæring i krigens folkerett. Den resulterte i en grundig gjennomgang av alle deler av utdanningen i krigens folkerett på alle nivåer i Forsvaret, og implementering av nye utdanningsprogrammer og en styrket koordinering av faget ved Forsvarets stabsskole. Nesten samtlige soldater sier nå at de har fått opplæring i krigens folkerett. Dette er en betydelig bedring siden 2004.
 
De fleste soldatene vurderer den grunnleggende soldatopplæringen i krigens folkerett som middels god. Det viser at Forsvaret fortsatt har en jobb å gjøre for å øke kvaliteten i opplæringen. Dette gjøres bl.a. gjennom følgende tiltak som vil komme den totale utdanningssituasjonen innen fagfeltet til gode:
 
Videreutvikling av Forsvarsdepartementets/Forsvarets samarbeid med Norges Røde Kors.
Fokus på fagfeltet som et prioritert satsningsområde ved Forsvarets Høgskole (FHS). Fagmiljøet er totalt sett styrket betraktelig ved Forsvarets Høgskole i løpet av 2009.
 
FHS/Stabsskolen har nylig tilsatt to nye jurister med undervisning som hovedoppgave, som vil bidra til å løfte kompetansen hos tropps- og avdelingsbefal som forestår grunnleggende soldatutdanning. Kurs for tropps- og avdelingsbefal tilbys både sentralt og lokalt.
 
Nylig igangsatt prosjekt for å utarbeide en militærmanual for krigens folkerett i væpnede konflikter.  Manualen skal bidra til å formidle innholdet i krigens folkerett, på en praktisk forståelig måte, til ulike militære nivåer. Det er opprettet to prosjektstillinger til arbeidet.
 
Les også: Regler i krig (pdf dokument)
 
Sist oppdatert:13.08.2009 20.47.13
  

Kilde: norvetnet.no