Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel341.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


08.05.2009
Et løft for veteraner
Norsk soldat i AfghanistanRegjeringen vil styrke ivaretakelsen av personellet vi sender ut i utenlandsoperasjoner og bidra til at de får anerkjennelse for sin innsats. Deltakelse i utlandsoperasjoner er et viktig element i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og er i dag en sentral del av Forsvarets virksomhet. Derfor legger regjeringen i dag, på Frigjøringsdagen og Forsvarets veterandag frem Stortingsmelding nr. 34 (2008-2009), ”Fra vernepliktig til veteran” – om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.
 
Kilde: regjeringen.no/FD

- Når vi sender ut kvinner og menn drar ut på risikofylte oppdrag i områder herjet av krig og konflikt, påhviler det samfunnet et stort ansvar for å ta vare på dem både før, under og etter oppdraget, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en tale i Telavåg i dag.

Omlag 120.000 kvinner og menn har deltatt i utenlandsoperasjoner på vegne av Norge siden andre verdenskrig. Dette personellet har gjort en stor innsats for å skape fred og stabilitet ute, og trygghet her hjemme.
- En nødvendig forutsetning for å ta vare på personellet er at operasjonene vi deltar i både har en solid folkerettslig forankring og oppfattes som legitime. Regjeringen vil derfor fortsatt være en pådriver internasjonalt for å skape robuste mandater og klare regler for maktbruk, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

De aller fleste soldater føler at de kommer hjem med styrket kompetanse og positive erfaringer etter å ha gjennomført en meningsfull tjeneste. Samtidig vet man at deltakelse i operasjonene medfører risiko for at noen kan få både psykiske og fysiske skader. For å kunne forebygg bedre, og ta godt vare på de som blir skadet, er vi avhengig av mer kunnskap, særlig om psykiske belastningsskader.

– Regjeringen vil derfor prioritere forskning innenfor dette området, med vekt på omfang, årsaksforhold og hvordan slike skader best kan forebygges og følges opp, sier forsvarsministeren.

Tett samarbeid
Ivaretakelse av personellet som deltar i utenlandsoperasjoner er et ansvar som berører flere sektorer i samfunnet. Fordi veteranene har ulike behov, må Forsvaret ha et tett samarbeid med blant annet det sivile helsevesen og Arbeids- og velferdsetaten. Det er særlig viktig at kompetanse overføres fra Forsvaret til andre samfunnssektorer, og regjeringen satser derfor på opplæring og mer samhandling.

Det er også svært viktig å følge opp familien til de som er ute, og regjeringen vil prioritere ressurser til dette arbeidet.


Veteran- og personellorganisasjonene spiller en viktig rolle i arbeidet for å bedre ivaretakelsen av personellet og veteranene.
 - Regjeringen vil derfor videreføre det gode samarbeidet med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene om den videre utviklingen på dette området, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bredt spekter av tiltak
Regjeringen har helt siden den tiltrådte gjennomført tiltak for å gi veteranene våre økt anerkjennelse, styrkede rettigheter og et godt og verdig tilbud. Det er satt av mer ressurser på veteranområdet gjennom flere årsverk og økte bevilgninger, nye familietilbud og såkalte ”lavterskelordninger” som møteplasser og kameratstøtteordninger for veteraner er etablert. I stortingsmeldingen gis en helhetlig fremstilling av de ordninger og tiltak som allerede er gjennomført for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse, inkludert det nylige fremlagte lovforslaget om å styrke de økonomiske og helsemessige rettighetene til veteraner. (Ot.prp. nr. 67 (2008-2009)).

- Mye er gjennomført allerede. Samtidig har regjeringen sett behovet for å styrke oppfølgingen på noen områder ytterligere, og derfor legger vi opp til en økt satsning for å ta enda bedre vare på alle som deltar i utenlandsoperasjoner, avslutter Strøm-Erichsen.

Fakta om Norges deltakelse i utenlandsoperasjoner
Siden andre verdenskrig har om lag 120 000 personer tjenestegjort i militære operasjoner utenlands. Norge har i denne perioden deltatt i mer enn 40 ulike fredsoperasjoner.

I 2009 er det mellom 600 og 900 personer som er ute i internasjonale operasjoner til en hver tid. Det største styrkebidraget er i Afghanistan, men Norge har også viktige bidrag til fredsbevarende operasjoner i Afrika og Midt-Østen. Norske styrker er i ferd med å deployere til Tsjad, og til sommeren vil vi sende en fregatt til operasjonen på kysten av Somalia. I 2009 vil Norge delta i operasjoner under både FN, NATO- og EU-ledelse.
 
 
Sist oppdatert:08.05.2009 17.14.38
  

Kilde: norvetnet.no