Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel338.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


18.04.2009
Enklere for veteraner å få erstatning

Enkelere å få erstatning for veteranerRegjeringen vil gjøre det enklere for veteraner å få erstatning for skader man har pådratt seg i internasjonal tjeneste. Regjeringen har i dag fremmet forslag om endringer i forsvarspersonelloven for å styrke rettighetene til veteraner som deltar eller har deltatt i internasjonale operasjoner.

 
Kilde: regjeringen.no
 
- Regjeringen vil styrke rettighetene og erstatningsvernet til veteraner etter internasjonale operasjoner. Dette vil bidra til å gi rettmessig anerkjennelse for den viktige jobben som norske kvinner og menn gjør og har gjort i tjeneste for internasjonal fred og sikkerhet, og skape den nødvendige forutsigbarheten og tryggheten for dette personellet, som er en særskilt gruppe, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lovendringen vil blant annet gjøre det enklere å få erstatning for personell som blir skadet under tjeneste i internasjonale operasjoner.
- Jeg er veldig fornøyd med at veteranene nå får en god erstatningsordning. Staten tar et klart ansvar for de kvinner og menn som skal ut i internasjonale operasjoner fremover. Samtidig rydder vi opp i de gamle sakene. Dette har vært en viktig sak for oss helt siden denne regjeringen tok over, og nå har vi fått på plass en ordning som sikrer veteranenes rettigheter på en god måte, sier forsvarsministeren.

Tar ansvar for skader
For å styrke veteranenes rettigheter, foreslår regjeringen å lovfeste et objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner. Staten skal, i følge forslaget, uavhengig av skyld erstatte tap påført militært og sivilt personell i Forsvaret på grunn av skade eller sykdom som er oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.

For psykiske belastningsskader som er pådratt fra 1978 og frem til den foreslåtte bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2010, foreslås det innført en særskilt kompensasjonsordning. Den særskilte kompensasjonsordningen begrenses oppad til ca. 2,45 mill. kroner (35 G) og foreslås gradert etter skadelidtes varige uførhet.

Oppfølging i ett år
Forsvarsdepartementet foreslår å endre formålsbestemmelsen i forsvarspersonelloven for å tydeliggjøre Forsvarets ansvar for veteraner før, under og etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner.

Det foreslås også å lovfeste en rett til psykiatrisk og psykologisk oppfølging fra Forsvaret for personell som tjenestegjør og som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i ett år etter endt tjeneste.

De nye lovbestemmelsene nedfelles i forsvarspersonelloven (lov 2. juli 2004 nr. 59).

Ot.prp. nr. 67 (2008-2009) Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om ­personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til ­veteraner etter internasjonale operasjoner)

 

Sist oppdatert:18.04.2009 21.32.11
  

Kilde: norvetnet.no