Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel330.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


02.01.2009
Mellom Evje og Afghanistan

Norsk soldat fjerner miner i AfghanistanForsvarsdepartementet støtter prosjektet ”Mellom Evje og Afghanistan” med 100 000 kroner. Prosjektet setter fokus på Norges innstats i internasjonale operasjoner, med vekt både på den humanitære og militære virksomheten, og den innsats som blir gjort for fred og gjenoppbygging.

Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet Setesdalsmuseet, FN-Veteranenes Landsforbund og FN-sambandet Sør.

- Vi synes det er veldig positivt at noen utenfor Forsvaret ønsker å formidle informasjon og kunnskap om disse forholdene til elever i videregående skoler. Det er viktig å bidra til å skape forståelse for hvorfor vi deltar i internasjonale operasjoner, sier politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen.

Det legges opp til at undervisningsopplegget i første omgang skal tilbys videregående skoler i Agder, men med mulig overføring også til andre deler av landet. Opplegget rettes inn mot elever på 2. klassetrinn i den videregående skolen. Målet er å oppnå så vel økt kunnskap som større grad av debatt ved å sette fokus på dette temaet.

Bidra til forståelse
I prosjektmålene heter det at man ønsker å bidra til at ungdom blir bedre rustet til å forstå Norges internasjonale forpliktelser og hva de går ut på. I den forbindelse fokuseres det blant annet på hvorfor vi som nasjon velger å delta i internasjonale operasjoner. Det legges vekt på å formidle hvilke krav som stilles til det personellet som sendes ut, og det settes fokus på bistandshjelp i praksis og kameratskap i pressede situasjoner. For å oppnå best mulig innsikt, legges det også opp til at elevene får anledning til å møte personell som har vært eller er ute i operasjoner. Målet er å åpne et vindu ut til den store verden, og å se på de store endringene som har ført til at forsvar og humanitære organisasjoner i dag samles om felles operasjoner.

- Dagens fredsoperasjoner er komplekse og krever en helhetlig tilnærming fra det internasjonale samfunn side, hvor politiske, militære, humanitære og utviklingsmessige virkemidler brukes slik at de gjensidig støtter opp om hverandre. Dette er noe vi fra norsk side har vært særlig opptatt av i forhold til Afghanistan. Fra Forsvarsdepartementets side ser vi det derfor som viktig å kunne støtte opp om denne typen prosjekter, som setter fokus både på den humanitære, den utviklingsmessige og den militære virksomheten, sier Mathisen.
 
 
 
 
Sist oppdatert:02.01.2009 17.52.30
  

Kilde: norvetnet.no