Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel275.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


07.12.2007
Darfur-bidraget i full trening

Darfur-bidraget i full treningRENA: Opptreningen for FN-bidraget til Sudan er inne i sin tredje uke. Hektisk aktivitet preger treningen, og det er fortsatt mulighet for å bli med. Den norske kontingenten som skal til Unamid (United Nations African Mission in Darfur) etter jul, trener for tiden flere steder i landet, blant annet i indre Troms og i Østerdalen.

 
 
 
Kilde: Forsvarsnett
 
Den norske kontingenten er en del av en norsk-svensk avdeling som blir satt opp ulike steder i Norge og Sverige. Sjefen for styrken, oberstløytnant Torger Gillebo, ser både fordeler og utfordringer i at avdelingen trener på flere steder.

– Fordelen med en slik oppsetting er at kompanisjefene får bruke tid på egen avdeling før vi samles, påpeker Gillebo.

Det svenske bidraget på 139 mannskaper er i dag under trening på Eksjø i Sverige, men i desember starter samøvingen i Østerdal.

Fremdeles usikkerhet
Det har helt siden Regjeringen ga sin tilslutning i september til å starte innkalling og opptrening av den norske styrken, vært en usikker politisk situasjon rundt FNs Sudan-bidrag. Som de siste dagers medieoppslag også viser, er det løpende dialog mellom myndighetene i Sudan og FN for å få alle detaljer på plass slik at FN-styrkene blir ønsket velkommen og uhindret kan komme inn i landet for å løse sitt viktige oppdrag. Oppdraget med å overvåke partenes gjennomføring av Darfur Peace Agreement, ble undertegnet 5. mai 2006.

– Vi avventer de politiske beslutningene som må på plass, men fokuserer på våre oppgaver, sier Gillebo.

Han har som mål å ha mannskap og avdeling klare til deployering 7. januar neste år.

Fortsatt ledige stillinger
Styrken er i full gang med forberedelsene til oppdraget i Darfur, men det er fortsatt noen få ledige stillinger i styrken for de som har interesse av å være med ut i første kontingent. Forsvarets personelltjenester og øvrige styrkeprodusenter jobber fortløpende med aktuelle kandidater til stillingene som fortsatt står ubesatt. Forsvarets personelltjenester lyser i dag ut 21 stillinger for rask tilsetting.

eng darfur

 
Om Unamid-bidraget
Den norsk/svenske ingeniørstyrken er en del av en Theatre Enabling Force (TEF) til den totale Unamid (United Nations African Mission in Darfur) hybridstyrken. Unamid-styrken er på omkring 20 000 soldater, mer enn 6000 politi og en markant sivil komponent. Den norsk-svenske styrken skal blant annet bidra i byggingen av leire og baser slik at den totale Unamid-styrken etter hvert skal kunne komme på plass. Litt enkelt sagt blir denne TEF-styrken som et stort og spesialisert entreprenør/anleggsfirma som skal kunne klare seg helt alene og jobbe der andre vil ha problemer med å overleve.

Styrken skal være selvdreven. Den trenger derfor alle funksjoner fra sikkerhet og transport til sanitet og forpleining, foruten det som utgjør kjernefunksjonene: De som skal bygge opp baser og etablere leire med all tilhørende infrastruktur.

Forenklet kan man si at styrken består av både rene ingeniørfunksjoner, maskinførere, fagfolk som elektrikere, rørleggere, tømrere og annen anleggskompetanse. Videre er det mer spesialiserte funksjoner som mineryddere, personell med militærgeografisk utdanning og befal med militær ingeniørutdanning. I tillegg består styrken av støttefunksjoner som sanitetspersonell, verksted- og reparatørfunksjoner (mekanikere, sveisere mm), transport og ikke minst vakt og sikring. I stabselementet er det også funksjoner som skal ivareta blant annet liaisonvirksomhet, samband, planlegging, styrkebeskyttelse og personelltjeneste.

Ledelsesfunksjoner innenfor alle fagfelt blir hentet fra avdelinger i Hæren. De aller fleste har erfaring fra flere utenlandsmisjoner og har deltatt i etablering av baser eller andre større ingeniørarbeider. Styrken består også av svenske soldater og befal, men alle er under ledelse av en norsk oberstløytnant, Torger Gillebo. Svenskene utgjør om lag en tredjedel av styrken som totalt vil være på 400 personer. Den norske styrken utgjør 261 personer.

Det hentes også inn personell som har beredskapskontrakt med Forsvaret. Fordi det blir altfor kostbart å ha så vidt store avdelinger stående til enhver tid, baserer man seg på et kontraktsregime som gjør at man på relativt kort varsel kan kalle inn aktuelt personell til samtrening forut for deployering. Men også de som har kontrakt (som i det daglige gjerne har jobber tilsvarende de funksjonene de går inn i), har i all hovedsak erfaring fra tidligere utenlandsoppdrag.

Bidraget settes opp på Rena, og det er planlagt at det meste av treningen vil foregå dels i Nord-Norge, dels Østerdalen Garnison og dels i Sverige. Den avdelingsvise treningen har førsteprioritet, og avdelingene i styrken vil derfor i oppstartsfasen trene i ulike deler av landet (Sessvollmoen, Jørstadmoen, Terningmoen, Rena, Bardufoss, Setermoen). Det svenske ingeniørkompaniet trener i Eksjø i Sverige.
 
 
 
Sist oppdatert:07.12.2007 19.08.18
  

Kilde: norvetnet.no