Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel248.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


19.10.2007
Avslutning for Lingeklubben

LingeklubbenOmtrent på dagen 60 år siden Lingeklubben ble stiftet, markerte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at klubben er besluttet nedlagt. - Det er med stolthet vi står her, og med stolthet og ydmykhet vi vil hedre de som i dag avslutter sitt offisielle engasjement, sa forsvarsministeren i sin tale.

Klippet fra regjerningen.no
 
Onsdag 17. oktober 2007 var alle gjenlevende medlemmer av Lingeklubben og deres pårørende, etterlatte etter medlemmer som ikke lenger lever, samt inviterte gjester fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet invitert til et arrangement på Akershus slott. Det var en vemodig, men verdig markering av en tidsepoke som nå er over. Under en høytidelig seremoni ble Lingeklubbens fane overlevert fra Lingeklubbens formann, Leif Aagaard, til forsvarssjef Sverre Diesen, som igjen leverte fanen videre til sjefen for spesialstyrkene, oberst Torgeir Gråtrud.     

Lingeklubbens medlemmer har vært krigsheltene fra kompani Linge, som gjennomførte sabotasjeaksjoner i Norge fra sin base i Storbritannia under krigen. Gjennom årene har medlemmene holdt mange foredrag og skrevet flere bøker om sine opplevelser under krigen. Forsvarsministeren rettet en stor takk til medlemmene av kompani Linge, som kjempet for Norge og for nordmenns frihet under krigen. - Dere risikerte mye for å komme dere til Storbritannia. Og dere risikerte enda mer da dere dro tilbake til vårt okkuperte hjemland for å bruke det dere hadde lært mot fienden, sa Strøm-Erichsen.

Selv om Lingeklubben formelt er nedlagt, forsikrer medlemmene at de fortsatt vil etterleve klubbens motto, som oversatt til norsk lyder ”Hold sammen – ta vare på hverandre”, og at kontakten vil fortsette i mindre grupper. Strøm-Erichsen mener det vil inspirere fremtidige generasjoner at klubbens lokaler i bygning 8 på Akershus festning gjennom snart 28 år, vil bestå. Et samarbeid mellom FD, Forsvarets Skolesenter og Norges Hjemmefrontmuseum har gjort dette mulig.
 
Forsvarsminister Strøm-Erichsens  tale:
 
Kjære Lingeklubbmedlemmer, kjære gjester.
 
Jeg vil ønske dere hjertelig velkommen til denne historiske, men vemodige markeringen som skal gjennomføres her på Akershus slott. Samtidig er det med stolthet vi står her, og med stolthet og ydmykhet vi vil hedre de som i dag avslutter sitt offisielle engasjement. Å legge ned en aktivitet er intet ukjent fenomen for Forsvaret, og det kaller ikke alltid på den store oppmerksomheten. Men det vi er samlet for her i dag – nedleggelsen av Lingeklubben – er for alle i Forsvaret en så spesiell begivenhet at vi har følt det både riktig og viktig med denne mottakelsen. 
 
Jeg vil først og fremst få rette en stor takk til dere som kjempet for Norge og for vår frihet under krigen. Dere risikerte mye for å komme dere til Storbritannia. Og dere risikerte enda mer da dere dro tilbake til vårt okkuperte hjemland for å bruke det dere hadde lært mot fienden. Ingen kjenner det norske landskapet bedre enn en nordmann, og utenlandske styrker kunne ikke gjort den heltemodige innsatsen mange av dere gjorde på norsk jord.
 
Dere lot dere ikke stoppe av formaliteter på diplomatisk nivå; dere ville tilbake til deres hjemland og kjempe for et fritt Norge. Den heltemoden og jernviljen som Lingekompaniet utviste i mange sabotasjeaksjoner under krigen vil for all tid stå som eksempler på hva det vil si å våge å kjempe for sin nasjons frihet. Uansett om Lingeklubben legges ned, vil det norske folk alltid stå i gjeld til dere for at dere satte deres eget liv på spill for Norge.
 
Både dere som er hovedpersoner i dag – og mange av våre gjester – kjenner den stolte historien til Kompani Linge. Ved denne anledning synes jeg det likevel er riktig å trekke opp noen av de historiske linjene og minne om hvordan dagens hovedpersoner ble involvert i en langvarig motstand mot Nazismen.
 
Special Operations Executive (SOE) ble opprettet i juli 1940 for å samle og koordinere den hemmelige britiske krigføringen. Da var allerede de første nordmenn i gang med motstandsaksjoner i Norge på oppdrag fra britene. Sprengningen av rørgaten på Bjølvefossen kraftstasjon i Ålvik i Hardanger 17. juni 1940 ble den første sabotasjeaksjon i Norge gjennomført av nordmenn utsendt fra Storbritannia.
Høsten 1940 ble kaptein Martin Linge utnevnt av den norske regjering i London som liaison-offiser til SOE. Det ble senere hans navn som ble knyttet til det norske kompaniet som ble opprettet. Martin Linge ofret livet i kampen mot okkupasjonen i raidet mot Måløy i desember 1941. Hans tapre medsoldater fortsatte likevel kampen.
 
Fra 1942 og ut krigen gjennomførte Kompani Linge et stort antall sabotasjeaksjoner i Norge. Aksjonene var rettet mot skip, jernbane og krigsviktig industri. Parallelt hadde de i oppdrag å instruere Milorg i våpenbruk og sabotasje. Siste del av krigen ble det også en hovedoppgave å hindre eventuell tysk ødeleggelse i krigens sluttfase.
 
I alt 542 mann ble i løpet av fem år sendt fra Storbritannia til Norge på oppdrag. Dette tallet er større enn antall soldater i kompaniet, fordi mange deltok i flere operasjoner. 51 ofret livet under operasjoner, i tillegg døde to under trening og to ved ulykker. Det sier mye om deres formidable innsats at kompaniet i alt ble tildelt 144 norske og 51 britiske dekorasjoner.
Det er en stolt historie dere representerer, og deres engasjement og innsats har vært med på å forme vår nasjonale historie.
Bak de historiske faktaene skjuler det seg enestående mennesker. Menn som risikerte sitt liv for fred. Menn som har viet sin tid og oppmerksomhet til det samholdet – og den historien – som skapes mellom soldater som utkjemper en kamp for fredens seier.
 
28. juni 1945 opphørte Kompani Linge å eksistere som militær avdeling.  Men tanken på å opprette en forening der man kunne møtes oppstod allerede samme høst. For nesten presis 60 år siden, den 14. oktober 1947, ble klubben stiftet. Tilholdsstedene har variert, likeså medlemskapskriteriene. Men nå har dere holdt til i bygning 8 på Akershus festning i snart 28 år, og bidratt til å fremme historien om Kompani Linge.  Det som har gjort mest inntrykk på meg de gangene jeg har truffet dere er å se på nært hold det interne samholdet dere imellom, kameratskapet og den omsorg for deres egne medlemmer og deres familier som dere utviser. Det ansvaret dere har tatt for hverandre og deres falne kameraters enker, har rørt meg og overbevist meg om at evnen dere har til å ta vare på hverandre er en stor del av den helt spesielle Lingeklubb-ånden. 
 
Hva denne klubben har betydd for sine medlemmer kan vanskelig beskrives med dekkende ord. Men her vil jeg sitere en tidligere kollega og leder for Milorg, Jens Chr. Hauge: ”Omsorgen for hverandre og for de falnes etterlatte, viljen til å hjelpe, ikke med ord, men i gjerning.”
 
Samtidig er hva klubben har betydd for oss andre så tydelig. Det samholdet dere har – med de synlig sterke kameratskapsbåndene – har blitt videreført i Forsvarets avdelinger og slutter aldri å inspirere meg når jeg er på reise i inn- og utland. Båndet mellom soldater, kameratskapet som knytter dem sammen i alle situasjoner, er like tydelig i dag som da dere kjempet skulder mot skulder mot Nazismen og for fred og frihet.
 
Midt i vemodet et det viktig at vi gjør alt vi kan for å bevare ånden fra Kompani Linge for fremtiden. Jeg vet at det vil inspirere fremtidige generasjoner at klubbens lokaler skal bestå. Dette er et samarbeid mellom FD, Forsvarets Skolesenter og Norges Hjemmefrontmuseum. Tidligere har også Heimevernets innsatsstyrker fått navn etter noen av Lingeklubbens aksjoner nettopp for å gi velfortjent honnør til disse. Og kanskje enda viktigere – både for de gjenværende medlemmer av Lingeklubben og for Norge som nasjon – er at de kvaliteter som disse første spesialavdelingene våre representerte i dag blir videreført i Forsvaret.
 
Jeg vet vi vil få en minnerik ettermiddag og gleder meg over at så mange har takket ja til å kunne være sammen med oss på denne markeringen.
 
Takk for oppmerksomheten.

 
Sist oppdatert:26.10.2007 01.41.44
  

Kilde: norvetnet.no