Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel243.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


10/5/2007
Forsvarsbudsjettet 2008
Forsvarsbudsjettet 2008Regjeringen foreslår å bevilge 31,5 milliarder kroner til Forsvaret i 2008. Dette er en reell videreføring av fjorårets nivå og innebærer at 98 prosent av bevilgningsfinansieringen av inneværende langtidsplan er på plass. Driftsbudsjettet ligger 300 millioner kroner over nivået som var forutsatt i inneværende langtidsplan.
 
Kilde: regjeringen.no

- Med dette budsjettet viderefører vi den planlagte omstillingen av Forsvaret, samtidig som regjeringen fortsetter å følge opp Soria Moria-erklæringens ambisjoner for nordområdene og våre forpliktelser overfor FN og NATO, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Samtidig er det viktig å understreke at Forsvaret står overfor store utfordringer blant annet på driftssiden. Det er derfor helt nødvendig at vi fortsetter arbeidet med moderniseringen av Forsvaret, blant annet gjennom den nye langtidsplanen som kommer neste år, sier forsvarsministeren.

Hovedprofilen i budsjettforslaget
Regjeringen prioriterer fortsatt moderniseringen av Forsvaret og den operative virksomheten. Effektiviseringer og redusert behov for avgangsstimulerende personelltiltak gir rom for en samlet netto driftsinnsparing på 0,6 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2007, og driftsbudsjettet foreslås til totalt 22 067 millioner kroner i 2008.

Regjeringens økte nordområdesatsing de to siste årene videreføres i 2008. Dessuten prioriteres internasjonal fredsbygging og konflikthåndtering innenfor rammen av en FN-ledet verdensorden, primært i FN- og NATO-regi. Norges betydelige nærvær i Afghanistan vil fortsette i 2008, og Norge har i samarbeid med Sverige tilbudt en ingeniøravdeling til FN-/AU-operasjonen i Darfur-provinsen i Sudan. Regjeringen vil, i likhet med inneværende år, komme tilbake til bevilgninger til ikke-påregnelige internasjonale operasjoner, blant annet i forbindelse med en eventuell iverksetting av bidraget til Sudan.

Hærens budsjett prioriteres også i 2008 og foreslås gitt en betydelig reell styrking sammenlignet med 2007. Støttefunksjoner som bl.a. Forsvarets sanitet, foreslås også gitt en betydelig reell styrking. Regjeringens forslag til budsjetter for de øvrige forsvarsgrenene, inkl. Kystvakten, og Heimevernet vil også få reelle styrkinger gjennom effektiviseringer i Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon. Etterretningstjenesten vil med regjeringens forslag for 2008 videreføre den betydelige reelle økningen fra 2007. Regjeringen foreslår i tillegg flere tiltak for å rekruttere, beholde og ta vare på personell.

Forslaget til samlet investeringsbevilgning er på 9 473 millioner kroner. Eksklusiv NATO-investeringer vil regjeringens forslag styrke investeringsbudsjettet totalt sett med 1,7 prosent sammenlignet med 2007, og da med særlig prioritet til investeringer i eiendom, bygg og anlegg for blant annet å sikre fremdriften i den videre moderniseringen av Forsvaret.

Prioriterte forsvarsaktiviteter i 2008
Bevilgningen til Hæren foreslås reelt styrket sammenlignet med 2007 (3,9 prosent), og den reelle budsjettøkningen for 2007 og 2008 blir dermed samlet på 455 millioner kroner. Over to år vil Hæren ha økt antall årsverk med over 40 prosent. I 2008 skal, som et minimum, nivået på årsverk videreføres. Dette vil i gjennomsnitt gi betydelig flere årsverk i 2008 enn i 2007. I tillegg til nasjonale oppgaver skal Hæren i 2008 ha kapasitet til å støtte internasjonale operasjoner med to større bidrag samtidig, fordelt på to geografiske områder.

Bevilgningen til Sjøforsvaret foreslås videreført på 2007-nivå med prioritet til innfasing av nye fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Skjold-klassen missiltorpedobåter. Systemer som undervannsbåter, mineryddefartøy og Marinens jegervåpen videreføres på 2007-nivå. Utskifting av fartøysklasser vil midlertidig redusere aktiviteten til Sjøforsvaret i 2008 og de nærmest påfølgende år, inntil de nye fartøysklassene er innfaset og i full operativ drift. Aktivitet i nord skal prioriteres.

Forslaget til bevilgning til Luftforsvaret ligger noe under 2007-nivå. Aktiviteten til maritime overvåkningsfly, Redningshelikoptertjenesten og kampflyene prioriteres. Maritime overvåkningsfly og dagens transportfly gjennomgår omfattende vedlikehold/oppdatering og tilgjengelig overvåkningskapasitet prioriteres til nord, og skal som et minimum videreføres på 2007-nivå.

Bevilgningen til Heimevernet (HV) foreslås reelt styrket i 2008 sammenlignet med 2007 (0,7 prosent). Kvalitetsreformen i HV videreføres. Organisasjonen er på plass, og øving av innsatsstyrkene prioriteres, samtidig som investeringer i nytt materiell fortsetter også i 2008 med bevilgninger for inntil 450 millioner kroner. Ordningen med frivillige HV-soldater for å støtte forsvarsgrenenes utenlandsoperasjoner foreslås utvidet, ved å etablere en ny ordning basert på friville HV-soldater, oppsatt i egne enheter. Dette vil også bidra til å redusere personellslitasjen i forsvarsgrenene.

Kystvakten har gjennom regjeringens prioritering av nordområdene fått betydelige reelle bevilgningsøkninger både i 2006 og 2007, og dette høye nivået foreslås videreført i 2008. Kystvaktens struktur moderniseres gjennom planmessig utskifting av eldre fartøyer, og inntil 15 fartøyer seiles i 2008. Forsinket innfasing av NH-90-helikoptre medfører at Lynx-helikoptre fortsatt må operere, noe som vil gi redusert helikoptertilgjengelighet i 2008. Kystvaktens aktivitet skal i 2008 prioriteres til nord.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til norske styrker i utlandet økes noe i 2008 (0,9 prosent). Samtidig legger regjeringen stor vekt på å sikre handlefrihet og fleksibilitet for å kunne stille relevante styrkebidrag til eventuelle nye operasjoner. Nivået på bidragene til operasjonen i International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan foreslås videreført, samtidig som Norge, i samarbeid med Sverige, har tilbudt en ingeniøravdeling til FN-/Den afrikanske union (AU)-operasjonen i Darfur-provinsen i Sudan. For øvrig skal Norge delta med observatører og mindre bidrag i en rekke operasjoner i FN-, NATO- og EU-regi, slik vi gjør inneværende år.

Øvelsene Cold Response og Gemini gjennomføres ikke i 2008, blant annet fordi iverksetting av Økonomiprosjektet i LOS-programmet i Forsvaret skal prioriteres. Pga. kostnadsutviklingen i disse øvelsene vil syklusen for større øvelser bli vurdert. Forsvarsgrenene tilføres økte midler til øving for delvis å kompensere bortfallet av de to øvelsene. Vertslandsstøtten til utenlandske avdelinger som trener i Norge, gjennomføres som planlagt.

Innkalling av vernepliktige mannskaper til førstegangstjenesten videreføres på omtrent samme nivå som i 2007. Antall jenter som stiller til sesjon i 2008 forutsettes å bli minst like høyt som i 2007, og bygningsmessige tiltak og utstyrstiltak gjennomføres for å tilrettelegge for flere kvinner i Forsvaret. Soldater som gjennomfører tolv måneders tjeneste foreslås å få økt dimisjonsgodtgjørelsen med nesten 9 prosent, til 25 000 kroner fra og med 1. januar 2008. Siden 2005 er denne godtgjørelsen dermed økt med 67 prosent, fra 15 000 til 25 000 kroner.

Tiltak for å sikre rekruttering, ta vare på og beholde personellet vektlegges. I tillegg til statushevende tiltak for vernepliktige og sesjon for jenter, innføres det en mer fleksibel og målrettet anvendelse av bonusordningen for avdelingsbefal, fast tilsetting som yrkesbefal etter gjennomført og bestått treårig grunnleggende offisersutdanning og det er gjeninnført to årlige gratis enkeltreiser for befal og deres familie.

En rekke ulike tiltak for å styrke oppfølgingen av veteraner fra internasjonale operasjoner er under arbeid. Blant annet gjelder dette å lovfeste rett til oppfølging fra Forsvaret etter endt tjeneste, økt satsing på forskning, ytterligere kompetanseheving innenfor sivilt helsevesen og lovfestet objektivt erstatningsansvar i relasjon til personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet har kommet frem til en omforent modell for oppfølging av veteraner. I løpet av 2008 skal nødvendige ressurser stilles til rådighet slik at Forsvaret skal kunne ta sin del av oppfølgingsansvaret.

Investeringsaktiviteten i 2008 rettes inn mot investeringer i strukturen som er fastslått i langtidsplanen for perioden 2005-2008. Større pågående prosjekter i 2008 er nye fregatter, nye missiltorpedobåter, nye sjømålsmissiler, nye transportfly, nye maritime helikoptre, nye pansrede kjøretøyer, oppdatering av P-3 Orion maritime overvåkningsfly, oppdatering av F-16, med mer. Samtidig gis det rom for igangsetting av flere nye og viktige prosjekter blant annet for å fortsette den utstyrsmessige fornyelsen av Hæren og Heimevernet, samt Forsvarets informasjonsinfrastruktur. Det gjennomføres betydelige bygningsmessige tiltak, blant annet militært treningsanlegg på Haakonsvern, flerbrukshall på Skjold og undervisnings- og ledelsesbygg på Setermoen.
Aktiviteten til Forsvarets musikk er foreslått økt i 2008 sammenlignet med 2007. Regjeringen foreslår en økning av budsjettet på 2 millioner kroner ut over den generelle styrkingen av Forsvarets musikk på 7,5 millioner kroner som ble bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2007.
 
 
Sist oppdatert:10/5/2007 5:12:28 PM
  

Kilde: norvetnet.no