Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel236.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.09.2007
Forsvarsstudien 2007

ForsvarssjefenDe foreløpige konklusjonene i Forsvarsstudien 2007 skal nå drøftes lokalt og sentralt. Først 5. november legges studien frem for forsvarsministeren, og detaljene offentliggjøres. Arbeidet med Forsvarsstudien 2007 startet opp i 2005 og skal danne grunnlaget for utvikling av Forsvaret de neste fire årene. Gjennom studien skal forsvarssjefen fremme sine uavhengige militærfaglige råd og utredninger til forsvarsministeren. Studien er den første byggesteinen i prosessen med å utarbeide ny langtidsplan for Forsvaret.

Klippet fra www.mil.no
Av Katrine Gramshaug, Forsvarsstaben

Medvirkning lokalt
Onsdag 12. september møttes alle sjefene i Forsvaret og representanter for arbeidstakerorganisasjonene på Gardermoen for å motta drøftingsgrunnlaget til studien.
– Studien er ikke offentlig enda, og det som ligger i drøftingsutkastet er foreløpige konklusjoner som gjør partene i stand til å gjennomføre drøftinger, forteller forsvarssjef Sverre Diesen.

De foreløpige konklusjonene vil bli endelig vurdert i lys av de innspillene som kommer som et resultat av drøftingene.

For forsvarssjefen var det viktig å følge de intensjonene som ligger i hovedavtalen og kvalitetssikre forsvarsstudien ved lokale drøftinger.
– Gjennom medvirkning fra militære og sivile arbeidstakerorganisasjoner håper jeg å få belyst personellmessige konsekvenser slik at den endelige studien blir mest mulig komplett, understreker generalen.

Diesen er klar over at det er en krevende tidsplan for både de lokale og sentrale drøftingene.
– Tiden er knapp, men vi jobber alle ut fra å klare det innenfor de rammene som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene er enige om, sier Diesen.

Konkluderer i november
– Jeg oppfatter at det finnes et sterkt behov for informasjon ute i systemet for å få vite mer om hvilken retning Forsvaret skal gå fremover. Så lenge studien ikke er konkludert, vil en offentliggjøring skape diskusjoner på feilaktig grunnlag, påpeker forsvarssjefen.

5. november legges den endelige anbefalingen gjennom Forsvarsstudien 2007 frem for forsvarsministeren. Da blir studien offentlig for alle, men det er politikerne som fatter den endelige beslutningen før sommeren 2008.

Tidsplan

12.–25. september: lokale drøftinger
1.–5. oktober: sentrale drøftinger
5. oktober–5. november: endelig ferdigstilling av Forsvarsstudien 2007
5. november: forsvarssjefen overleverer Forsvarsstudien til forsvarsministeren
juni 2008: Forsvarsdepartementet fremlegger langtidsproposisjonen på bakgrunn av Forsvarsstudien og Forsvarspolitisk utvalg (FPU)


 
 

 

Sist oppdatert:15.09.2007 12.10.48
  

Kilde: norvetnet.no