Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel175.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


15.02.2007
Norsk bistand til Afghanistan
Afghansk jente vifter med flaggetNorge har siden 2002 hatt en betydelig sivil innsats i Afghanistan. I 2004 ble landet gitt status som samarbeidsland. Den norske bistanden for perioden 2002-2005 har vært på ca. 350 millioner kroner pr år, og lå i 2006 godt over dette nivået. Det er for 2007 forventet at denne vil komme opp i minst 450 millioner kroner. Hovedsatsingsområdene har vært utdanning, landsbygdutvikling, godt styresett og humanitær innsats. Likestilling og kvinners rettigheter vektlegges innen alle disse områdene. Norge har lagt vekt på å gi bistanden en form som er i overensstemmelse med den afghanske regjeringens prioriteringer. En betydelig andel har gått gjennom fond administrert av Verdensbanken i samarbeid med afghanske myndigheter (ARTF).
 
Kilde: regjeringen.no
 
Godt styresett og kapasitetsbygging
Til tross for betydelig internasjonal innsats for å bidra til godt styresett, lider Afghanistan av en omfattende mangel på kvalifisert arbeidskraft til offentlige institusjoner. Vi vil derfor legge økende vekt på å bygge opp kompetansen i disse institusjonene, slik at regjeringens myndighet rundt om i landet kan styrkes, respekt for lov og orden forsterkes og afghanerne kan ta et større ansvar for landets utvikling. Styrking av kompetanse på provins- og distriktsnivå vil bli gitt spesiell oppmerksomhet. Vi vil også bidra til støtte for et ”Civil Service Institute” for å gi arbeidet med å styrke ministerier og offentlig administrasjon en mer strukturert og bedre koordinert form. For å lykkes vil vi - sammen med andre land – understreke viktigheten av at afghanske myndigheter tar sin del av ansvaret for å skape et bedre styresett, blant annet ved å bekjempe korrupsjon. Vi vil intensivere arbeidet for å styrke afghansk politi og rettsvesen. Norge bidrar aktivt til å styrke det afghanske rettsvesenet gjennom justisreformer på et nasjonalt nivå.  Såfremt rekrutteringen tillater det, vil vi fordoble den norske politikontingenten i landet. Vi har også tilbudt bistand til utvikling av lovverk og forvaltningskompetanse innen energisektoren, som kan gi tilfredsstillende kontroll med landets energiressurser. Dette arbeidet vil bli konkretisert og videreført. Vi vil legge stor vekt på bedre samordning både av den internasjonale innsatsen og av afghanske myndigheters eget arbeid med hensyn til kapasitetsbygging.
Som en ramme rundt styrkingen av afghanske kapasiteter har Norge i flere år vært aktive med å fremme demokratiske prosesser i Afghanistan. Vi støttet finansielt grunnlovsprosessen, presidentvalget i 2004 samt valg til parlamentet– og provinsforsamling i 2005.
 
Utdanning
På utdanningsområdet har vi sett fremgang de siste årene. 4,5 millioner barn, hvorav 1,5 millioner jenter, går på skole. Under Taliban fikk kun 1 million gutter utdanning.  Utfordringene er store, særlig med hensyn til å bedre kvaliteten på utdanningen. Vi vil fortsette støtten til lærerutdanning, med spesiell vekt på kvinnelige lærere,  til skolebygging og bøker i tillegg til vår støtte til policyarbeid og kapasitetsbygging i det afghanske utdanningsdepartementet.
 
Landsbygdutvikling
Innsats for å bedre befolkningens kår på landsbygda er viktig for å redusere den omfattende fattigdommen i Afghanistan. Fattigdomsbekjempelse vil også være et viktig bidrag for å redusere opiumsproduksjonen, som har økt med nærmere 60 % i 2006 og forventes å øke ytterligere i 2007.   Vi støtter nasjonale program for landsbygdutvikling, der det velges lokal komiteer på landsbygd og distriktsnivå som planlegger og gjennomfører prosjekter hovedsakelig innen vannforsyning, veier, skoler og helseklinikker. Videre støtter vi norske frivillige organisasjoners arbeid innen lansbygdutvikling. Norge leder et ISAF stabiliseringslag (PRT) i Maymaneh i den nordlige Faryab-provinsen, Vi har her påtatt oss et spesielt ansvar for å legge til rette for utvikling. Vår egen innsats i denne provinsen vil bli forsterket i 2007, bl.a. gjennom tiltak innen utdanning, vann, infrastruktur og politi. Ytterligere bidrag til reform av rettsvesenet vil bli vurdert. Vi har nylig gjennomført en studie av vannsituasjonen i Faryab. Den understreker at behovet for innsats er stort, og at kvinners sikkerhet og velferd berøres sterkt av vannsituasjonen. Samarbeidet med FN, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, og andre uavhengige aktører er viktig og vil videreføres. Innsatsen i Faryab vil utformes i samsvar med afghanske prioriteringer og arbeid for utvikling av landet som helhet.
 
Humanitære innsats
Den humanitære situasjonen i Afghanistan er særdeles vanskelig. Den 22. oktober 2006 sendte den afghanske regjeringen og FN ut en nødhjelpsappell for anslagsvis 1,9 millioner mennesker som vil ha behov for hjelp på grunn av omfattende tørke. Appellen omfatter også 20 000 familier som er drevet på flukt etter kamphandlingene i sør. Norge ga 25 millioner kroner til denne appellen. Dette er nesten 10% av det beløpet den afghanske regjeringen og FN ba om.
Vi vil øke innsatsen for gjenoppbygging i sør og utvikling i særlig konfliktrammede provinser. Dette kan ha stor betydning for stabilitet, utvikling og sikkerhet i hele landet. Vi vil bidra med 1 million Euro til kortsiktige gjenoppbyggingstiltak i den sørlige Uruzgan provinsen. Det er en forutsetning at dette arbeidet organiseres og implementeres i sivil regi og med afghansk medvirkning. Vi vil  samarbeide med nasjonale myndigheter og med nærstående land. 
 
Kvinners rettigheter
Norge støtter arbeidet med planlegging og gjennomføring av den nasjonale handlingsplanen for kvinner som ventes ferdigstilt våren 2007. Innsatsen i 2007 for å fremme kvinners rettigheter, interesser og deltakelse skal økes, bl.s ved støtte til kapasitetsbygging innen gender. Dette arbeidet tar utgangspunkt bl.a. i regjeringens handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Menneskerettigheter generelt er et norsk satsningsområde i Afghanistan, og Norge støtter den uavhengige Afghanske MR-kommisjonene med 3 millioner kroner per år.
 
Bedre koordinering
Norge vil fortsette arbeidet for å bedre koordineringen av den sivile innsatsen i Afghanistan med særlig vekt på FNs rolle. Med dette utgangspunktet vil vi støtte for å utvide UNAMAs kapasitet på det humanitære området. Norge ble 12. november 2006 medlem av det fremste koordineringsorganet (JCMB) som er opprettet i Kabul gjennom Afghanistan Compact. Norge representerer de nordiske landene.
Vi legger vekt på at den norske innsatsen er i samsvar med afghanske myndigheters egne prioriteringer. Samtidig er det viktig at arbeidet innenfor de sivile sektorene gjennomføres på en måte som sikrer en klar rollefordeling mellom sivile og militære oppgaver og aktører.

 

Sist oppdatert:02.11.2007 22.35.07
  

Kilde: norvetnet.no