Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel158.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


20.12.2006
Erstatning etter INTOPS
  Følgende er sakset fra interesseforeningen Skadde etter Internasjonale Operasjoner (SIOPS).  Det foreligger i dag 25 søksmål mot Forsvarsdep, som følge av skader pådratt under intops. I tillegg er det varslet ca. 35 til og tallet stiger. Det er grunn til å spørre seg hvor disse søksmålene oppstår et så stort antall nå, og hvorfor har det ikke vært søksmål tidligere.
Kjernen i hvert enkelt av disse søksmålene er at den enkelte saksøker ikke kan leve av den trygdeytelsen han eller hun mottar fra Folketrygden. Dette skyldes at lov om yrkesskade ikke kommer til anvendelse. Videre kommer ikke yrkesskadeytelse etter hovedtariffavtalen til anvendelse
 
Klippet fra: www.siops.no
 
Litt nærmere om situasjonen og bakgrunnen:
Alle tjenestegjørende frem til 1997 var sikret en egen pensjon gjennom Folketrygden, for det tilfellet at man pådro seg en skade under tjenesten. Denne ble beregnet på samme måte som den tidligere Krigspensjonen (som kun omfattet de som tjenestegjorde under 2. verdenskrig). I forbindelse med revisjonen av Folketrygdloven i 1997 falt denne pensjonsytelsen bort. I den forbindelse er det viktig å nevne at alle arbeidskontrakter i intops frem til 1997 hadde henvisning til denne trygdeytelsen, som en del av arbeidskontrakten.

Dette er viktig, vi tjenestegjorde under en gitt forutsetning - nemlig retten til en anstendig pensjon om vi senere falt ut av arbeidslivet som følge av skade pådratt under tjenesten, men som først lenge etterpå manifestere seg. Dette er jo en kjent problemstilling fra siste krig.

Det forhold at denne pensjonsordningen falt bort kombinert med et fall i størrelsen på ytelsen fra Folketrygden ved 100 % uførhet gjør at en tidligere soldat i dag sitter igjen med et sted mellom 170 – 200.000. Og merk dette er med den fordel yrkesskade gir ved beregning av trygdeytelsen.

Dere skylder således soldatene penger. Dere har ikke oppfylt kontrakten. Vi oppfylte vår plikt - nå krever vi vår rett.

Det ville være naturlig å tro at velfredssamfunnet hadde ordninger som fanget opp disse tilfellene. De erstatningsordninger som finnes omfatter ikke skader som PTSD. Statens Pensjonskasse avviser ethvert ansvar under henvisning til at lov om Yrkesskadeerstatning ikke kommer til anvendelse, og den enkelte er da henvist til eget søksmål mot FD. Da på et annet rettslig grunnlag.

Hvilken dekning har dagens soldater?
Soldaten som tjenestegjør i dag har engang ikke lovnad om en pensjon når de om 15 til 20 år faller ut av arbeidslivet. Yrkesskadeytelse etter hovedtariffavtalen til anvendelse som er nedfelt i en tilleggsprotokoll av 2000, med 65 G ved skade. Det er denne man frisk reklamerer ved verving soldater til intops. Denne kommer som tidligere nevnt ikke til anvendelse med mindre man har fått godkjent skade av nettopp staten pensjonskasse. Det eneste soldaten sitter igjen med i dag er en mindre ytelse fra folketrygden.

Jeg tror ikke dette er bevist politikk, men at det foreligger en systemfeil. Denne problemstillingen ble drøftet med Forsvarsministeren i møte Dato, hvor FD’s egen jurist bekreftet situasjon.

Nå er kunnskapen brakt til dere og dermed ansvaret. Det forligger et kollektivt politisk ansvar og det må dere ta fellesskap uten det sedvanlig politiske spillet. Ingen av dere bør forsøke å så politisk mynt på denne saken. Derimot tilligger det dere i fellesskap å medvirke til en umiddelbar løsning.

Det pågår, som komiteen sikkert er kjent med et omfattende juridisk interdepartementalt utredningsarbeid ledet av FD. Dette utredningsarbeidet vil neppe løse problemstillingen med en manglede pensjonsordning fordi denne - som kjent- er i støpeskjeen. Jeg viser her til tjenestepensjonen. Her er mange uløste problemstillinger og disse vil bli løst over flere år fremover.

Skisser til løsning
Hvorfor pensjon og ikke erstatning
Erfaringene viser bl a annet fra grupper som Nordsjødykkerne at de større kontantutbetalinger viste seg å være brukt opp i løpet av kort tid. Noe som nok i stor grad skyldtes deres manglende evne til å ivareta egen økonomi. Den samme problemstillingen gjelder også her.
Vår skisse til en rask løsning er å bruke folketrygdeloven fordi man gjennom forskrift kan lage en midlertidig løsning inntil hele pensjonssystemet faller på plass.

Forskriften bør inneholde følgende;
• Ytelsen settes til 6 G
• Den gis først når man er 100 % arbeidsufør som følge av tjenesten
• Den gjelder alle som har meldt og fått godkjent yrkesskade etter 1997
• Den er livslang

Dette kan man gjøre nå. En utarbeidelse av en egen forskrift vil kunne være ferdig til Revisjonen av statsbudsjettet.

Komiteen er nå kjent med at de soldatene som tjenestegjør i intops ikke er sikret dersom de etter endt tjeneste faller ut av arbeidslivet som følge av tjenesten.

Komiteens oppgave er fortsatt å sørge for at Norge kan og skal opprettholde en høy internasjonal profil, men være da klar over at noen skades ligger i sakens natur, og hver og en av dere er ansvarlig fordi vedkommende ikke har en anstendig pensjonsordning å falle tilbake på.

Vi i Siops mener å ha en selvstendig plikt til å varsle hver enkelt tjenestegjørende om disse forhold. Vi ser oss nødt til det fordi soldaten i dag blir sendt av går på falske premisser. Dette er ikke ment som en trussel med når dere som politiker FD og Forsvaret ikke opplyser om de faktiske forhold så må noen gjøre det.
Sist oppdatert:03.11.2007 02.09.25
  

Kilde: norvetnet.no