Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel133.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


06.10.2006
31 Milliarder til Forsvaret
ForsvarsbudsjettetØKT SATSNING PÅ NORDOMRÅDENE OG DELTAKELSE I FN-OPERASJONER
Regjeringen vil bevilge 31 milliarder kroner til Forsvaret i 2007 og viderefører dermed et fortsatt høytbudsjettnivå. Satsningen på nordområdene trappes ytterligere opp og Forsvaret styrker evnen til å delta i internasjonale fredsoperasjoner.

- Bevilgningene til forsvarsgrenene og Etterretningstjenesten økes med til sammen om lag 500 millioner kroner. I tillegg styrkes Kystvakten med 18 millioner. Dette vil gi en ytterligere opptrapping av nordområdesatsning og styrkning av vår evne til deltagelse i internasjonale operasjoner i FN- og NATO-regi. Dette er et solid budsjett som tydelig viser at regjeringen følger opp Soria Moria-erklæringens ambisjon for forsvarspolitikken, samtidig som vi viderefører omstillingen av Forsvaret med full tyngde, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hovedmål og prioriteringer
Et nytt og mer sammensatt trusselbilde krever et fleksibelt forsvar med evne til å håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Regjeringen arbeider derfor aktivt med å videreutvikle Forsvaret, tilpasset de nye sikkerhetsutfordringene. Regjeringen vil følge opp Soria Moria-erklæringens ambisjon for forsvarspolitikken og gjeldende langtidsplan for Forsvaret. Avdelinger som dekker et bredt oppgavespekter, og har høy reaksjonsevne og tilgjengelighet, prioriteres. For å tilrettelegge for dette, og for å styrke Forsvarets operative evne, legges det opp til en målrettet bruk av investeringsmidlene. Personellkorpset gjøres mer tilgjengelig for den operative virksomheten. Verneplikten videreføres som sentral del av forsvarskonseptet, tilpasset en ny tid og Forsvarets behov.

I Soria Moria-erklæringen slår Regjeringen fast at nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde. Forsvarets evne til oppgaveløsning skal styrkes, spesielt tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord. Regjeringen legger videre opp til et aktivt internasjonalt engasjement, og legger til rette for økt deltagelse i FN-ledede operasjoner.

Hovedprofilen i budsjettforslaget
Innenfor et driftsbudsjett på totalt 21 652 millioner kroner foreslår regjeringen å styrke den operative virksomheten i alle forsvarsgrenene, Kystvakten og Etterretningstjenesten med til sammen over 500 millioner kroner. Denne styrkningen vil øke Forsvarets aktivitet i Nordområdene, Norges mulighet til å delta i internasjonale operasjoner, og videreføre moderniseringen av Forsvaret.

Regjeringen vil komme tilbake til finansiering av nye bidrag til FN-ledede operasjoner i Libanon og eventuelt Sudan når utgiftsbehovet for 2007 er tilstrekkelig klarlagt. Disse utgiftene ligger dermed ikke inne i foreliggende budsjettforslag. Regjeringen er også beredt til å kunne vurdere bruk av ytterligere tilgjengelige norske militære kapasiteter i 2007, dersom situasjonen i nye og aktuelle konfliktområder skulle tilsi det.

Forslaget til materiellinvesteringsbudsjett styrkes reelt med 30 millioner kroner og er på 7 827 millioner kroner. Samlede investeringer i nasjonalfinansiert og fellesfinansierte bygg og anlegg er på 1 510 millioner kroner. Investeringene i nasjonalfinansiert bygg og anlegg foreslås redusert med 255 millioner kroner.

Hæren er høyt prioritert i budsjettforslaget. Bevilgningen økes med reelt 309 millioner kroner. Denne økningen er viktig for å styrke evnen til å stille avdelinger i internasjonale operasjoner og bygge Hæren opp mot de vedtatte mål for 2008. Regjeringens ambisjon om å øke den norske deltagelsen i internasjonale freds- og stabiliseringsoperasjoner i FN- og NATO-regi følges dermed opp. Hæren vil i 2007 ha tilstrekkelig personell til å bidra i to internasjonale operasjoner med avdelinger på omkring kompanistørrelse hver samtidig og over lengre tid. Når den vedtatte strukturen er på plass i 2008 skal Hæren kunne vedlikeholde et bataljonsstørrelses engasjement i internasjonale operasjoner over en periode på tre–fem år.

Sjøforsvaret styrkes med 69 millioner kroner, som i hovedsak går til å dekke innfasingen av Fridtjof Nansen-klasse fregatter. Nasjonalt vil operativ virksomhet i størst mulig grad bli søkt lagt til Nord-Norge. MTBene som sendes til Libanon vil være viktige for FN-operasjonen samtidig som det vil øke Sjøforsvarets kompetanse og evne til å delta i fremtidige internasjonale operasjoner.

Luftforsvaret får en budsjettøkning på 96 millioner kroner. Økningen knytter seg i hovedsak til en økning av vedlikehold på F-16 jagerfly, C-130 Hercules transportfly, P-3 Orion maritimt patruljefly og DA-20. I tillegg vil antall flytimer for F-16 øke i 2007.

Heimevernet (HV) får en total ramme på 1 275 millioner kroner, inkludert investeringsmidler på 210 millioner kroner. Dette innebærer en fortsatt prioritering av Heimevernet. Regjeringen vil i 2007 legge vekt på trening av alle HVs styrkekategorier, oppnåelse av full operativ kapasitet for hele HV, og å følge opp kvalitetsreformen. Det legges derfor opp til en økning av styrkeproduksjon og operativ virksomhet i forhold til 2006. Regjeringen vurderer som en mulighet at HV-avdelinger skal kunne benyttes i internasjonal tjeneste, basert på frivillighet fra den enkelte. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette.

Etterretningstjenestens budsjett øker reelt med 49,6 millioner kroner. Dette skyldes investeringsmessig fornyelse for å sikre at E-tjenesten kan videreutvikles i tråd med endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser. E-tjenesten leverer viktige bidrag til overvåkningen av våre nærområder. Tjenesten yter også viktige bidrag i kampen mot terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt støtte til internasjonale operasjoner der Norge er engasjert.
Kystvaktens budsjett økes med 18 millioner kroner i tillegg til styrkingen på 15 mill. kroner som regjeringen gjorde i inneværende års budsjett. I tillegg er det bevilget 20 millioner kroner til å bygge om motorene på Kystvaktens tre Nordkapp-klasse fartøyer. Denne ombyggingen vil redusere utslippene av nitrogenoksider med 30 prosent, samtidig som den vil redusere drivstofforbruket og utslippet av CO2. Budsjettøkningen vil gi økt aktivitet, primært i nordområdene. Beredskapen langs kysten, miljøovervåkning og maritimt redningsarbeid styrkes også. Regjeringen legger særlig vekt på å opprettholde evnen til tilstrekkelig og forutsigbar reaksjon på overtredelser i norske jurisdiksjonsområder, herunder ulovlig, uregistrert og urapportert fiske.

Internasjonale fredsoperasjoner. ISAF-styrken (International Security Assistance Force) er helt sentral for stabilitet og demokrati i Afghanistan, og vil være hovedsatsingen for vårt militære engasjement i utlandet, også i 2007. Regjeringen har i tillegg en klar ambisjon om å styrke Norges deltakelse i FN-ledede fredsoperasjoner og har besluttet å tilby fire MTBer for deltakelse i den utvidede FN-styrken i Libanon (UNIFIL). Regjeringen forbereder også å bidra med et robust ingeniør- og transportkompani i en eventuell FN-ledet fredsoperasjon i Darfur. Norge vil også videreføre deltagelsen i FNs operasjoner UNMIS (Sør-Sudan), UNTSO (Midt-Østen), UNMEE (Etiopia/Eritrea), og UNMIK (Kosovo).

Mer penger til soldatene. Antall vernepliktige opprettholdes på minimum 2006-nivå. Innkalling av kvinner til frivillig sesjon i 2007 legger til rette for at kvinneandelen i førstegangstjenesten kan øke. Dimisjonsgodtgjørelsen er i 2007 foreslått økt med 2 100 kroner til totalt 23 000 kroner for mannskaper som har gjennomført 12 måneders førstegangstjeneste. Videre legges det opp til at dimisjonsgodtgjørelsen skal økes til 25 000 kroner innen utgangen av 2008.

Materiellinvesteringsbudsjettet gjør det mulig å fortsette moderniseringen av Forsvaret. Den største satsningen i 2007 er innenfor sjøstridssystemer, med hovedvekt på nye fregatter, nye Skjold-klasse missiltorpedobåter, helikopter til kystvakt og marine, samt investeringer knyttet til maritime patruljefly. Innenfor landstyrkene vil det investeres i pansrede kjøretøy og en rekke utstyrskategorier til soldatene. Innenfor luftstyrkene investeres det i nye kortholdsmissiler til kampflyene og det gjennomføres en oppgradering av F-16. I tillegg vil det blant annet bli investert i taktisk datalink-16 og LOS-programmet.

Festningsverkene. De nasjonale festningsverkene skal ivaretas gjennom verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold og fremtre med verdighet. Det er identifisert et betydelig vedlikeholdsbehov ved festningsverkene. Forsvarsdepartementet øker derfor budsjettet med 12 millioner kroner, og setter av 50 millioner kroner til de nasjonale festningsverkene.

Forsvarets musikk. Forsvarets musikk er en viktig tradisjons- og kulturbærer i Forsvaret. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets musikk med en million kroner i forhold til budsjettet for 2006. Denne økningen kommer i tillegg til de 4 millioner kroner regjeringen økte budsjettet med for inneværende år.

 
Sist oppdatert:06.10.2006 11.04.40
  

Kilde: norvetnet.no