Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel129.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


04.10.2006
Afghanistan: Vår viktigste oppgave fremover
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-ErichsenForsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltok 28. – 29. september på NATOs uformelle forsvarsministermøte i Portoroz i Slovenia. Utviklingen i Afghanistan og den videre transformasjon av NATO var hovedpunktene på agendaen.
 
Kilde FD
 
NATO har besluttet å utvide ISAF-operasjonen til å omfatte hele Afghanistan, også de østlige deler av landet, sier forsvarsministeren, som fremhever at man i Afghanistan står overfor store utfordringer: Det blir viktig å sørge for økt sikkerhet i sør og øst. Men vi må også stabilisere situasjonen i øvrige deler av landet og bidra til positiv utvikling. I møtet la jeg også spesielt vekt på å samordne den militære innsatsen i Afghanistan med arbeidet for å bedre befolkningens levekår. Det er behov for samarbeid mellom NATO og sivile bidragsytere som FN, Verdensbanken, EU og frivillige organisasjoner, sier Strøm-Erichsen. Dette betyr ikke at det sivile hjelpearbeidet underlegges militær kommando, men at sivile og militære organisasjoner samarbeider på likeverdig grunnlag. NATOs operasjon i Afghanistan er inne i en avgjørende fase. NATO har påtatt seg et stort ansvar i Afghanistan, og det er viktig at Norge og alle andre allierte i felleskap bidrar til at operasjonen lykkes. Dette krever solidaritet og vilje til å dele risiko mellom alle allierte – i hele Afghanistan, sier forsvarsministeren.
Ved utvidelsen økes styrken i ISAF fra over 20.000 soldater til ca. 34.000. I all hovedsak er dette amerikanske styrker som overføres fra den amerikansk-ledede operasjonen Operation Enduring Freedom til ISAF. Dette vil gi NATO større militær handlekraft og fleksibilitet i Afghanistan. Det er likevel betydelig mangel på styrkebidrag i sør i forhold til det styrkebehovet som tidligere er godkjent i NATOs råd.

Afghanistan var også tema under forsvarsministerens møte med sin britiske kollega, Des Browne.

Vi snakket om de militære operasjonene i Sør-Afghanistan. Britiske styrker har vært engasjert i harde trefninger i lengre tid. Jeg benyttet derfor anledning til å berømme de britiske soldatenes innsats og kondolerte med at britiske liv var gått tapt i kampene, sier Strøm Erichsen.
Browne og Strøm-Erichsen var enige om behovet for tett samvirke mellom sivile og militære virkemidler i det videre arbeidet for å stabilisere situasjonen i Afghanistan. De to er enige i at ISAF ville være den viktigste operasjonen for NATO i lang tid fremover. Fra britisk side ble det gitt uttrykk for at man håpet at Norge ville stille ytterligere bidrag til disposisjon for NATO i Afghanistan.

Vi møter dessuten stor forståelse hos alle dem vi snakker med for våre holdninger når det gjelder bruken av vår hurtige reaksjonsstyrke som er plassert i Mazar-e-Shafir i Nord-Afghanistan. PRT’ene i nord er sårbare, og avhengige av at det finnes en styrke som raskt kan være på plass raskt hvis noe skulle skje, slik vi situasjonen var i Meymaneh i februar når PRT’en der ble angrepet. Vår styrke er ment å tre støttende til ved slike situasjoner, og ikke ment å bli bundet opp i andre statiske oppdrag. Bruken av vår hurtige reaksjonsstyrke er altså ikke avhengig om trusselen der den brukes er høy eller lav, men at den faktisk brukes som en reaksjonsstyrke, fastholder Strøm-Erichsen.
Under ministermøtet ble utviklingen NATOs forsvarssamarbeid også grundig diskutert. Et viktig element i dette er NATOs hurtige reaksjonsstyrker (NRF). Medlemslandene ble sterkt anmodet om å melde inn bidrag til denne styrken som er viktig for NATOs militære troverdighet og det militære samarbeidet.

Norge er aktivt engasjert i arbeidet med å tilpasse NATO til nye utfordringer. I Slovenia diskuterte også forsvarsministerne forberedelsene til NATOs toppmøte senere i høst, hvor trolig både NATOs operasjoner og modernisering av alliansen kommer opp i full bredde.

Avslutningsvis ble det gjennomført et møte i det såkalte ”NATO-Russia-Counsil”, hvor bekjempelse av terrorisme, støtte til militærreformer i Russland og russiske deltakelse i internasjonale operasjoner ble diskutert.

Det er et positivt samarbeid mellom Norge og Russland på forsvarsområdet. Vi håper å utvide samarbeidet mellom NATO og Russland, og dette er et høyt prioritert område for Norge, avslutter Strøm-Erichsen.

Sist oppdatert:02.11.2007 22.38.06
  

Kilde: norvetnet.no