Utskrift fra: norvetnet.no
Dokument: http://norvetnet.no/dok/artikkel125.asp
Skriv ut Side | Lukk vindu


30.09.2006
SIOPS formelt etablert

OP i Libanon10 % av deltakerne i internasjonale operasjoner får senskader i følge Organisasjonen "Skadde i Internasjonale operasjoner" (SIOPS) som onsdag 27. september ble formelt etablert på det tidligere krigsinvalidehjemmet Bæreia ved Kongsvinger.

 
 
Kilde SIOPS
Bilde: T. Kjosvold/FMS
 
Vi støtter opp om Norges plikt til å stille styrker til rådighet for det internasjonale samfunnet. Men Norge må så raskt som mulig vekk fra dagens situasjon der de store menneskelige kostnadene i alt for stor grad bæres av den enkelte som har gjort sin innsats. De som skal ut i et internasjonalt oppdrag må være trygge på at samfunnet stiller opp med nødvendige ressurser hvis de får problemer i etterkant av tjenesten. Vi vil samarbeide med organisasjoner og institusjoner som ser viktigheten av oppgaven som ligger foran oss, sier Ola Spakmo i interimsstyret.

Norge har siden 1978 sendt ut over 22.000 soldater i internasjonale operasjoner og antallet vil stige mye de kommende årene. Erfaringstall viser at minst 10 % av disse har eller vil få problemer i form av posttraumatisk lidelse. Symptomene er vidtfavnende, fra søvnforstyrrelser til alvorlige psykiske problemer. I media har enkeltpersoners sterke historier gitt emnet økende fokus i det siste.

- Fram til nå har SIOPS vært et uformelt nettverk. Problemstillingens alvor og omfang og at vi nå heldigvis opplever et økende engasjement fra berørte fagmiljøer og politikere gjør det naturlig å etablere en organisasjon, forklarer Paul Smines som er en av initiativtakerne til nettverket og med i interimsstyret. - Forsvarsministeren har allerede tatt initiativ som om de følges opp gjør at vi ser atskillig lysere på situasjonen.

- Nok en gang må de som har vært i utenlandstjeneste for Norge og får problemer kjempe for å få det som burde være en selvfølgelig moralsk rett, sier Kaare Aarseth på Bæreia, krigsseiler fra 2. verdenskrig. - Det var en lang kamp vi måtte føre for å dekke behovene til de som kom hjem og opplevde problemer i etterkant av tjenesten. Jeg håper inderlig at samfunnet denne gangen raskt møter disse skadedes behov med den støtte de fortjener og trenger, fastslår Kaare Aarseth.

Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal SIOPS bidra til å øke kunnskapen om skadede soldater og sikre deres status i samfunnet. Kompetansen de besitter og erverver vil SIOPS også bruke til å være rådgiver for den skadede soldat og pårørende, Forsvaret og det helse- og sosialfaglige miljø.

- Vi i SIOPS skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder forebygging og behandling av de skader soldater i internasjonale operasjoner kan pådra seg, forteller Bente Finnestad som har stått fram i media med sin historie og er med i interimsstyret.

SIOPS vil etablere og drive selvhjelpsgrupper blant skadede soldater i Norge. Videre ønsker de å være pådriver for å bedre de skadede soldaters økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår i samfunnet.

Sist oppdatert:03.11.2007 02.07.09
  

Kilde: norvetnet.no